6. 3. 2020  Düsseldorf / Německo

Staviame na silných základoch v oblasti udržateľnosti

Henkel stanovuje nové a ambiciózne ciele v oblasti udržateľných obalov a ochrany klímy

  • Výrazný pokrok v plnení cieľov v oblasti udržateľného rozvoja do roku 2020
  • Nové ciele do roku 2025 v súvislosti s obalmi s cieľom predchádzať vzniku plastového odpadu a znižovať jeho objem
  • Stať sa „klimaticky pozitívnou“ spoločnosťou do roku 2040

Spoločnosť Henkel zverejnila svoju 29. správu o udržateľnom rozvoji vrátane podrobnejších informácií o výsledkoch a pokroku vo vzťahu k všetkým dimenziám udržateľného rozvoja. Spoločnosť Henkel takisto predstavila svoj strategický rámec do budúcnosti a oznámila nové ciele v kľúčových oblastiach, ako napr. udržateľné obaly a ochrana klímy.

„Náš záväzok voči trvalej udržateľnosti tvorí neoddeliteľnú súčasť našej podnikovej kultúry už niekoľko desaťročí. Aj keď už v súčasnosti odhodlane pracujeme na plnení cieľov stanovených na rok 2020, chceme ešte viac zintenzívniť naše zámery do budúcnosti prostredníctvom nových míľnikov a aktívne prispieť k ochrane klímy, obehovému hospodárstvu a sociálnemu pokroku. Udržateľný rozvoj je pevne zakotvený v našom novom strategickom rámci ako jeden z aspektov umožňujúcich vytvorenie konkurenčnej výhody,“ povedal Carsten Knobel, generálny riaditeľ spoločnosti Henkel.

„Nasledujúcich päť rokov bude rozhodujúcim obdobím na globálnej úrovni a tiež pre nás ako spoločnosť. Musíme zabezpečiť, aby sme boli na správnej ceste smerom k obmedzovaniu globálneho otepľovania a  plneniu cieľov trvalo udržateľného rozvoja OSN,“ dodala Sylvie Nicol, členka predstavenstva spoločnosti Henkel, ktorá zodpovedá za ľudské zdroje a udržateľný rozvoj.

Výrazný pokrok v plnení cieľov v oblasti udržateľného rozvoja do roku 2020

V roku 2030 by spoločnosť Henkel mala byť trikrát efektívnejšia vo svojich obchodných aktivitách v porovnaní s ekologickou stopu vo východiskovom roku 2010. Je to základný kameň stratégie spoločnosti Henkel v oblasti trvalo udržateľného rozvoja. Do konca roka 2019 spoločnosť Henkel už zvýšila svoju celkovú efektívnosť o 56 % (v porovnaní s rokom 2010).

Henkel už v predstihu dosiahol tri ciele na rok 2020: emisie CO2 sa znížili o 31 % a objem odpadu na tonu výroby klesol o 40 %. Zlepšením ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci o 42 % spoločnosť Henkel dokonca prekročila svoj cieľ na rok 2020. Takisto aj spotreba vody (na tonu výroby) bola nižšia o 28 % v porovnaní s rokom 2010. To znamená, že cieľ na úrovni 30 % je jasne na dosah.

Jednoznačné ciele v oblasti ochrany klímy

Z hľadiska potreby zníženia emisií CO2 v záujme obmedzenia globálneho otepľovania spoločnosť Henkel zlepšila svoju dlhodobú víziu stať sa „klimaticky pozitívnou“ spoločnosťou a podporovať pokrok v príslušných oblastiach svojho hodnotového reťazca.

„Vzhľadom na našu víziu stať sa „klimaticky pozitívnou“ spoločnosťou do roku 2040 chceme výslovne ísť o krok ďalej nad rámec uhlíkovej neutrality a preukázať záväzok spoločnosti Henkel stať sa lídrom v oblasti udržateľného rozvoja. Chceme podporiť pokrok v našich vlastných činnostiach a spolupracovať s našimi partnermi na každej úrovni hodnotového reťazca tak, aby sme spoločne prispeli k ochrane našej planéty,“ vysvetlila Sylvie Nicol.

Na ceste smerom k dosiahnutiu klimaticky pozitívneho stavu do roku 2040 spoločnosť plánuje znížiť uhlíkovú stopu svojej výroby o 65 % do roku 2025. Henkel plánuje tento stav dosiahnuť kontinuálnym zlepšovaním svojej energetickej efektívnosti a využívaním elektriny z obnoviteľných zdrojov. Do roku 2040 spoločnosť Henkel plánuje v prípade všetkých zostávajúcich fosílnych palív používaných vo výrobe prejsť na klimaticky neutrálne alternatívy a dodávať prebytky uhlíkovo neutrálnej energie tretím stranám.

Okrem toho Henkel chce prostredníctvom svojich značiek a technológií pomôcť zákazníkom, spotrebiteľom a dodávateľom v znížení objemu CO2 o 100 miliónov ton počas desaťročného obdobia do roku 2025.

Nové ciele v oblasti obalov do roku 2025

Na základe dosiahnutého pokroku a aktivít v súvislosti s udržateľnými obalmi v záujme podpory obehového hospodárstva spoločnosť Henkel zintenzívňuje svoje úsilie prostredníctvom nových ambicióznejších cieľov v oblasti udržateľných obalov do roku 2025:

  • 100% recyklovateľných alebo opätovne použiteľných obalov*: Všetky obaly spoločnosti Henkel budú recyklovateľné alebo opätovne použiteľné*.
  • Znížiť plasty z fosílnych zdrojov o 50 %: Spoločnosť Henkel má v úmysle znížiť množstvo primárnych plastov z fosílnych zdrojov vo svojich spotrebných výrobkoch o 50 %. To sa dosiahne globálnym zvýšením podielu recyklovaných plastov vo výrobkoch spotrebného tovaru na viac než 30 %, znížením objemu plastov a čoraz intenzívnejším využívaním bioplastov.
  • Nulový odpad: Henkel chce prispieť k úsiliu zabrániť zneškodňovaniu odpadov v životnom prostredí. Preto spoločnosť podporuje iniciatívy v oblasti zberu a recyklácie odpadu a investuje do inovatívnych riešení a technológií s cieľom podporiť recykláciu s uzavretým cyklom. Henkel má v úmysle komunikovať cielené informácie o recyklácii viac než dvom miliardám spotrebiteľom ročne.

Do konca roku 2019 bolo 85 % obalov spoločnosti Henkel recyklovateľných alebo opätovne použiteľných*. Podiel recyklovaných plastov v obaloch spotrebných tovarov spoločnosti Henkel v Európe predstavoval 12 %.

Pozitívny sociálny vplyv na komunity

Príspevok k sociálnemu pokroku je jedným zo šiestich oblastí zamerania stratégie spoločnosti Henkel v oblasti udržateľného rozvoja. Henkel chce ďalej zlepšovať svoj pozitívny sociálny vplyv na komunity do roku 2025 prostredníctvom 100 % zodpovedného získavania zdrojov, využitím schopností svojich viac než 50 000 zamestnancov vyškolených za ambasádorov udržateľnosti a prispením k zlepšeniu životov 20 miliónov ľudí na celom svete.

Zodpovedné získavanie zdrojov

Henkel udržuje intenzívny dialóg so svojimi dodávateľmi s cieľom presadzovať trvalo udržateľné postupy a rešpektovanie ľudských práv na všetkých úrovniach hodnotového reťazca. Kľúčovým prvkom stratégie zodpovedného získavania zdrojov spoločnosti Henkel je šesťetapový proces zodpovedného získavania zdrojov, ktorý sa uplatňuje pri hodnotení výsledkov dosiahnutých dodávateľmi v oblasti udržateľného rozvoja a je pevnou súčasťou nákupných činností spoločnosti. V roku 2019 približne 86 % objemu nákupov tvorili obaly, suroviny a zmluvná výroba.

Jednoznačným príkladom záväzku spoločnosti Henkel v oblasti zodpovedného získavania zdrojov je iniciatíva „Together for Sustainability - The Chemical Initiative for Sustainable Supply Chains (TfS)“, ktorej spoluzakladateľom bola spoločnosť Henkel v roku 2011. Do tejto iniciatívy sa zapojilo 23 partnerov z celého chemického priemyslu, ktorí spojili svoje sily v oblasti harmonizácie čoraz komplexnejších procesov riadenia dodávateľského reťazca s ohľadom na trvalú udržateľnosť. Kľúčovým prvkom iniciatívy TfS sú audity a online hodnotenia, ktoré vykonávajú vybrané nezávislé audítorské spoločnosti a EcoVadis ako poskytovateľ služieb, ktorý sa špecializuje na analýz trvalej udržateľnosti.

Trvalá držateľnosť ako kľúčový faktor

„V spoločnosti Henkel chceme pevne zakotviť trvalú udržateľnosť do všetkých našich činností a zabezpečiť, aby bola ústredným pilierom inovačných stratégií v rámci všetkých obchodných divízií. Tým prispejeme k efektívnejšiemu využívaniu zdrojov v rámci spoločnosti a zvýši sa naša konkurenčná výhoda,“ povedal Carsten Knobel.

Spotrebiteľské divízie Beauty Care a Laundry & Home Care napríklad zlepšia portfóliá svojich produktov s osobitným dôrazom na riešenia v oblasti udržateľných obalov a účelné zavádzanie nových značiek. Divízia Adhesive Technologies bude naďalej využívať svoj potenciál prostredníctvom výrobkov a technológií, ktoré umožnia prelomové priemyselné riešenia.

Viac informácií o stratégii udržateľného rozvoja spoločnosti Henkel, plnení cieľov a dosiahnutom pokroku nájdete na stránke henkel.sk/udrzatelnost.


* S výnimkou lepiacich a spájacích produktov, u ktorých môžu ich zvyšky negatívne ovplyvniť recyklovateľnosť ich obalov alebo znečistiť toky recyklovaných materiálov.