24. 3. 2020  Düsseldorf / Německo

Opatrenia na riešenie globálnej pandémie COVID-19

Henkel spúšťa komplexný globálny program solidarity na podporu zamestnancov, zákazníkov a dotknutých komunít

  • Finančný dar vo výške 2 miliónov eur do fondu WHO/UN Foundation COVID-19 a pre vybrané organizácie
  • Darovanie 5 miliónov kusov výrobkov na osobnú hygienu a hygienu domácností
  • Výroba dezinfekčných prostriedkov v prevádzkach spoločnosti Henkel  
  • Flexibilné platobné podmienky pre kaderníctva
  • Zabezpečenie ochrany zdravia a bezpečnosti zamestnancov v pracovnom prostredí a práca z domu

Spoločnosť Henkel oznámila spustenie komplexného globálneho programu solidarity na podporu zamestnancov, zákazníkov a komunít, ktoré bojujú s globálnou pandémiou vírusu COVID-19. Súčasťou programu sú nasledovné opatrenia:

  1. Finančný dar do spoločného fondu nadácie WHO/UN Foundation a ďalším organizáciám: Celková suma vo výške dvoch miliónov eur bude venovaná rôznym fondom a organizáciám na pomoc v boji proti pandémii. Nadácia Fritz Henkel Foundation daruje jeden milión eur priamo fondu COVID-19 Solidarity Response Fund zriadeného nadáciou Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a Organizácie Spojených národov (OSN). Finančný dar bude slúžiť na zabezpečenie ochranného vybavenia pre zdravotníckych pracovníkov bojujúcich s pandémiou v prvej línii, na vybavenie diagnostických laboratórií, zlepšenie zberu a analýzy údajov, zriadenie a udržanie jednotiek intenzívnej starostlivosti, ako aj na zrýchlenie výskumu a vývoja možných vakcín a liečiv. Okrem toho ďalší milión eur rozdelí nadácia Fritz Henkel Foundation medzi rôzne organizácie a partnerov na celom svete, ako aj na podporu osobnej angažovanosti a dobrovoľnej aktívnej účasti zamestnancov v boji so súčasnou krízou.  
  2. Darovanie výrobkov pre osobnú hygienu a hygienu domácností: Spoločnosť Henkel zároveň celosvetovo daruje 5 miliónov kusov výrobkov na osobnú hygienu a hygienu domácností vo forme čistiacich prípravkov na ruky, mydiel a ochranných pomôcok, čistiacich, pracích a dezinfekčných prostriedkov a ďalších čistiacich produktov pre domácnosti. Tím spoločnosti Henkel pre korporátne občianstvo bude tieto dary realizovať v úzkej spolupráci s charitatívnymi organizáciami, miestnymi orgánmi a partnermi na celom svete.
  3. Transformácia výrobných kapacít na výrobu dezinfekčných prostriedkov: Okrem toho spoločnosť Henkel plánuje zaviesť vo svojich vybraných výrobných prevádzkach výrobu dezinfekčných prostriedkov. Výrobky budú určené na pomoc verejným inštitúciám a skupinám profesionálnych pracovníkov v boji proti šíreniu koronavírusu.
  4. Zlepšenie platobných podmienok pre vybraných obchodných partnerov: Spoločnosť Henkel posúdi možnosti zlepšenia platobných podmienok pre malých a stredných podnikateľov v kaderníctve, ktoré im pomôžu preklenúť súčasnú náročnú situáciu.
  5. Trvalý krízový manažment a bezpečnostné opatrenia pre zamestnancov: Od vypuknutia krízy spoločnosť Henkel proaktívne pristupuje k riešeniu vzniknutej situácie prostredníctvom svojich tímov krízového manažmentu na úrovni štátov aj na regionálnej a globálnej úrovni. Prvoradým cieľom krízového manažmentu je urobiť všetko, čo je v jeho silách, na zabezpečenie bezpečnosti zamestnancov, zákazníkov a obchodných partnerov a na zachovanie prevádzky v týchto náročných podmienkach.

„V spoločnosti Henkel sme odhodlaní pomôcť pri riešení tejto bezprecedentnej situácie. V súlade s našimi hodnotami chceme k tomu prispieť prostredníctvom komplexného globálneho programu solidarity,“ povedal Carsten Knobel, predseda predstavenstva spoločnosti Henkel. „Sme jednotní v našom boji proti pandémii, usilujeme sa chrániť našich zamestnancov a ich pracovné miesta, slúžime našim zákazníkom a podporujeme komunity, v ktorých pôsobíme.“

„Rád by som tiež poďakoval našim globálnym aj lokálnym krízovým tímom, ktoré sú aktívne od začiatku šírenia koronavírusu. Prijali sme osobitné opatrenia na zníženie rizika nákazy našich zamestnancov, ktorí pokračujú v práci, aby sme mohli aj naďalej fungovať. Zaviedli sme napríklad prísne protokoly pre prípad podozrenia z nákazy, sprísnili sme hygienické opatrenia, oddelili pracovné zmeny a znížili počet zamestnancov dochádzajúcich do práce, pričom všade, kde je to možné, požadujeme, aby pracovali z domu.“