7. 4. 2020  Düsseldorf / Německo

Dosah pandémie COVID-19 na obchodné výsledky nie je možné v súčasnosti odhadnúť

Henkel ruší prognózy na finančný rok 2020

Vzhľadom na neustále a dynamicky sa vyvíjajúci vplyv pandémie koronavírusu COVID-19 na svetovú ekonomiku spoľahlivé a realistické posúdenie budúcich obchodných výsledkov spoločnosti Henkel nie je v súčasnosti možné. Preto predstavenstvo spoločnosti Henkel AG & Co. KGaA dnes rozhodlo, že prognóza na finančný rok 2020, ktorá bola uvedená vo Výročnej správe za rok 2019, nebude naplnená.

Spoločnosť Henkel reaguje na krízu spôsobenú koronavírusom COVID-19 osobitnými opatreniami, ktoré uplatňuje v rámci všetkých svojich obchodných divízií a funkcií. Napriek tomu nie je v súčasnosti možné dostatočne spoľahlivo predpovedať trvanie a rozsah ďalších dosahov pandémie na spoločnosť Henkel vo finančnom roku 2020, ani do akej miery bude možné tieto dosahy zmierniť pomocou prijatých protiopatrení.

Hneď ako bude možné dostatočne spoľahlivo posúdiť budúce obchodné výsledky v roku 2020, spoločnosť Henkel zverejní príslušnú prognózu.

 „Svet prechádza mimoriadne problematickým obdobím. V prvom rade, šírenie koronavírusu zasiahlo ľudí a komunity takmer v každom štáte. Ale aj podniky a ekonomiky na celom svete čelia veľkým výzvam. Zdravie a bezpečnosť našich zamestnancov, zákazníkov a obchodných partnerov sú pre nás v tejto zložitej situácii najvyššou prioritou. Včas sme prijali opatrenia na ich ochranu, ktorými zároveň zabezpečujeme kontinuitu nášho podnikania aj za týchto bezprecedentných podmienok,“ povedal Carsten Knobel, predseda predstavenstva spoločnosti Henkel.

„Keďže pandémia vírusu COVID-19 zasiahla celý svet a jej ďalší vývoj nie je možné predpovedať, v súčasnosti nedokážeme urobiť spoľahlivé predpovede týkajúce sa našich obchodných výsledkov na rok 2020. Avšak sme presvedčení, že s našim odhodlaným globálnym tímom, jeho húževnatosťou a schopnosťami, ako aj s našou silnou súvahovou pozíciou krízu zvládneme najlepšie, ako to pôjde, a že z nej vyjdeme posilnení,“ dodal Knobel.

Výsledky v prvom štvrťroku poznačené pandémiou COVID-19

Vplyv pandémie koronavírusu COVID-19 na obchodné výsledky spoločnosti Henkel sa prejavil už v prvom štvrťroku 2020. Na základe predbežných výsledkov spoločnosť očakáva, že na úrovni skupiny bude celkový organický rast obratu za prvý štvrťrok 2020 záporný – na úrovni -0,9 %.

V prípade divízie Adhesive Technologies spoločnosť Henkel očakáva organický rast obratu na úrovni -4,1 %. V uvedenom segmente klesol dopyt predovšetkým v automobilovom priemysle. Henkel očakáva, že vďaka vysokému dopytu po produktoch divízie Laundry & Home Care sa jej v prvom polroku podarí dosiahnuť organický rast obratu na úrovni 5,5 %. Spoločnosť očakáva, že divízia Beauty Care vykáže pokles organického obratu o 3,9 %. Kým odbyt v segmente profesionálnej vlasovej kozmetiky bol výrazne zasiahnutý povinným zatvorením kaderníckych salónov, rast organického obratu v maloobchode bol v porovnaní s predchádzajúcim rokom stabilný.

Henkel zverejní svoje finančné výsledky za prvý štvrťrok 2020 dňa 11. mája 2020.
 

Tento dokument obsahuje výhľadové stanoviská opierajúce sa o aktuálne odhady a predpoklady vypracované manažmentom spoločnosti Henkel AG & Co. KGaA. Stanoviská týkajúce sa budúceho vývoja charakterizuje použitie takých slovných zvratov ako „očakávať“, „zamýšľať“, „plánovať“, „predpokladať“, „domnievať sa“, „odhadovať“ a podobných výrazov. Takéto stanoviská nie je možné chápať ako zaručujúce akýmkoľvek spôsobom, že dané predikcie sú presné. Budúca výkonnosť ako aj reálne dosiahnuté výsledky spoločnosti Henkel AG & Co. KGaA a jej sesterských spoločností závisia od celého radu rizikových faktorov a neistôt, a preto sa môžu podstatne odkláňať od výhľadových stanovísk. Na mnohé z nich spoločnosť Henkel nemá priamy dosah a vopred ich nie je možné presne odhadnúť, ako napríklad, aké bude ekonomické prostredie v budúcnosti a aké budú kroky konkurentov a iných subjektov pôsobiacich na trhu. Spoločnosť Henkel nemá v úmysle a ani neprijme kroky na účely aktualizácie týchto stanovísk.

Tento dokument obsahuje doplňujúce finančné ukazovatele, ktoré nie sú jednoznačne definované v platnom rámci finančného výkazníctva, ktoré predstavujú alebo môžu predstavovať alternatívne ukazovatele finančnej výkonnosti. Tieto doplňujúce finančné ukazovatele by sa nemali vykladať osobitne alebo ako alternatívne ukazovatele k ukazovateľom čistých aktív a finančných pozícií spoločnosti Henkel alebo k výsledkom podnikania, ktoré sú v súlade s platným rámcom finančného výkazníctva prezentované v konsolidovanej účtovnej závierke spoločnosti. Iné spoločnosti, ktoré vykazujú alebo uvádzajú alternatívne ukazovatele výkonnosti s podobnými názvami, môžu počítať ich hodnoty odlišne.

Tento dokument slúži výlučne na informačné účely a nepredstavuje investičnú radu ani ponuku na predaj alebo kúpu akýchkoľvek cenných papierov.