11. 5. 2020  Düsseldorf / Německo

Zdravie a bezpečnosť zamestnancov sú počas pandémie COVID-19 na prvom mieste

Spoločnosť Henkel vykázala v prvom štvrťroku silný obrat aj vo veľmi náročných trhových podmienkach

  • Obrat na úrovni skupiny zasiahnutý pandémiou COVID-19: nominálne -0,8 %, organicky -0,9 %
  • Obrat divízie Adhesive Technologies klesá v prudko slabnúcom prostredí priemyselného sektora: nominálne -4,3 %, organicky -4,1 %
  • Obrat divízie Beauty Care sa znížil v dôsledku výrazne negatívnych výsledkov v segmente profesionálnej vlasovej kozmetiky: nominálne -2,6 %, organicky -3,9 %
  • Veľmi silný nárast obratu vykázala divízia Laundry & Home Care: nominálne 5,3 %, organicky 5,5 %
  • Rozdielny vývoj obratu v regiónoch: rozvíjajúce sa trhy 2,2 %, vyspelé trhy -2,8 %

Obchodné a hospodárske výsledky spoločnosti Henkel boli v prvom štvrťroku finančného roka 2020 zasiahnuté pandémiou COVID-19. Obrat na úrovni skupiny sa nominálne znížil o 0,8 % na 4,9 mld. eur. Aj napriek vplyvu pandémie ochorenia COVID-19 obrat v organickom vyjadrení zaostal za minuloročnou úrovňou len mierne, keď klesol o 0,9 %.

„V súčasnosti sa nachádzame vo veľmi náročnej situácii. Pandémia ochorenia COVID-19 zasiahla všetky oblasti života a veľmi prudko udrela na globálnu ekonomiku. Napriek tomu sa nám v prvom štvrťroku podarilo dosiahnuť celkovo silné obchodné výsledky. V kríze sú našou najvyššou prioritou ochrana zdravia a bezpečnosť našich zamestnancov, zákazníkov, spotrebiteľov a obchodných partnerov. Už v ranom štádiu pandémie sme zaviedli množstvo komplexných ochranných opatrení. Zároveň robíme všetko, čo je v našich možnostiach, aby sme pokračovali v našich obchodných aktivitách aj napriek týmto ťažkým okolnostiam a aby sme i naďalej dokázali zabezpečovať dodávky pre našich zákazníkov. Spustili sme tiež globálny program solidarity, v rámci ktorého poskytujeme materiálne dary vo forme našich produktov aj finančnú podporu. A nakoniec, v prvom štvrťroku sme začali s implementáciou nášho nového strategického rámca,“ povedal predseda predstavenstva spoločnosti Henkel Carsten Knobel.

Aj napriek náročným podmienkam na trhu v prvom štvrťroku vykázala spoločnosť Henkel silný obrat. Na výsledky divízie Adhesive Technologies mal primárne vplyv výrazný pokles dopytu v automobilovom priemysle. Odbyt divízie Beauty Care sa tiež medziročne znížil. V segmente profesionálnej vlasovej kozmetiky bol citeľný výrazný negatívny vplyv povinného zatvorenia kaderníctiev v mnohých štátoch. Naopak, organický rast obratu v segmente značkového spotrebného tovaru zostal v porovnaní s rovnakým štvrťrokom predchádzajúceho roka na rovnakej úrovni. Vďaka silnému dopytu po pracích a čistiacich prostriedkoch pre domácnosti sa divízii Laundry & Home Care podarilo dosiahnuť veľmi silný organický rast obratu.

„Ako sa bude kríza vyvíjať, budeme sa jej aj my naďalej prispôsobovať a rýchlo a flexibilne reagovať na zmeny na našich trhoch. Som presvedčený, že vďaka nášmu odhodlanému globálnemu tímu, nášmu novému strategickému rámcu zameranému na účelný rast a vďaka našej silnej súvahovej pozícii máme dobré predpoklady, aby sme si s touto zložitou situáciou poradili, a že z krízy vyjdeme ešte silnejší,“ dodal Carsten Knobel.

Obrat na úrovni skupiny

Obrat na úrovni skupiny klesol nominálne o 0,8 % z 4 969 mil. eur v prvom štvrťroku 2019 na 4 927 mil. eur v prvom štvrťroku 2020. Organicky (t. j. po úprave o kurzové vplyvy a vplyvy akvizícií a odpredaja) bol obrat nižší o 0,9 %. Pokles na úrovni skupiny bol spôsobený rôznym vývojom cien a objemu predaja, ktorý bol v jednotlivých obchodných divíziách odlišný. Akvizície a odpredaje predstavovali 0,4 % nárast obratu. Kurzový vývoj mal na obrat negatívny vplyv na úrovni -0,4 %.

Rozvíjajúce sa trhy zaznamenali organický rast obratu vo výške 2,2 %, zatiaľ čo obrat na vyspelých trhoch klesol o 2,8 %. Medziročne sa organický obrat v regióne západnej Európy znížil o 4,6 %. Naopak, vo východoeurópskom regióne sa nám podarilo zvýšiť obrat o 10,8 %. V regióne Afriky a Stredného východu sme v prvom štvrťroku 2020 dosiahli organický rast obratu na úrovni 6,8 %.

Organický pokles obratu sme zaznamenali v severoamerickom regióne, a to o 1,4 %, a aj v Latinskej Amerike, kde obrat klesol o 2,0 %. V ázijsko-pacifickom regióne organický obrat tiež zaostal za hodnotami z rovnakého štvrťroka predchádzajúceho roka a klesol o 5,7 %.

Obrat divízie Adhesive Technologies

V prvom štvrťroku 2020 sa obrat obchodnej divízie Adhesive Technologies v nominálnom vyjadrení znížil o 4,3 %, z 2 309 eur v rovnakom štvrťroku prechádzajúceho roka na aktuálnych 2 209 eur. Organicky (t. j. po úprave o kurzové vplyvy a vplyvy akvizícií a odpredaja) bol obrat nižší o 4,1 % v dôsledku poklesu objemu predaja. Výsledky za prvý štvrťrok boli poznačené výrazným poklesom v odvetví priemyselnej výroby spojeným s vypuknutím pandémie ochorenia COVID-19. Kurzový vývoj mal na obrat negatívny vplyv na úrovni -0,3 %. Akvizície/odpredaje nemali vplyv na obrat tejto obchodnej divízie.

Organický vývoj obratu bol v jednotlivých obchodných oblastiach ovplyvnený pandémiou COVID-19 v rôznom rozsahu. Obrat v segmente automobilového a kovospracujúceho priemyslu výrazne zaostal za úrovňami z predchádzajúceho roka, predovšetkým v dôsledku zastavenia výroby v automobilovom priemysle. Výrazne klesol obrat v segmente elektroniky a priemyselnej údržby a opráv, ktorý bol tiež spôsobený prerušením výroby v leteckom priemysle a v sektoroch priemyselnej výroby všeobecne. Celkový pokles na trhoch s produktmi pre remeselníkov, stavebníctvo a profesionálov bol čiastočne kompenzovaný výsledkami v sektore výstavby. V segmente obalov a spotrebného tovaru zostal organický obrat nezmenený.

Obchodné divízie zaznamenali celkový pokles organického obratu na rozvíjajúcich sa trhoch. Obrat v Latinskej Amerike, v regióne Afriky a Stredného východu a na rozvíjajúcich sa trhoch v Ázii (bez Japonska) sa medziročne znížil. Pandémia ochorenia COVID-19 mala nepriaznivý vplyv na naše podnikanie predovšetkým v Číne a Indii. Naopak, vo východoeurópskom regióne sa obrat výrazne zvýšil. Hlavným príspevkom k tomuto rastu boli výsledky v segmente obalov a spotrebného tovaru a na trhoch s produktmi pre remeselníkov, stavebníctvo a profesionálov v Ruskej federácii.

Aj vyspelé trhy vykázali negatívny vývoj organického obratu. Kým vyspelé trhy ázijsko-pacifického regiónu zaznamenali pozitívny rast, obrat na trhoch Severnej Ameriky a západnej Európy klesol pod úroveň z predchádzajúceho roka. Tento vývoj bol primárne zapríčinený klesajúcim dopytom v obchodných segmentoch automobilového a kovospracujúceho priemyslu a elektroniky a priemyselnej údržby a opráv. V Severnej Amerike bol pokles čiastočne kompenzovaný silným rastom v segmente obalov a spotrebného tovaru a veľmi silným rastom na trhoch s produktmi pre remeselníkov, stavebníctvo a profesionálov.

Obrat divízie Beauty Care

Obchodná divízia Beauty Care dosiahla v prvom štvrťroku 2020 obrat vo výške 935 mil. eur, čo medziročne predstavuje nominálny pokles o 2,6 % (prvý štvrťrok 2019: 960 mil. eur). Organicky (t. j. po úprave o kurzové vplyvy a vplyvy akvizícií a odpredaja) sa obrat znížil o 3,9 %. Pokles bol spôsobený najmä znížením objemu predaja. Kurzový vývoj mal na obrat negatívny vplyv na úrovni -0,9 %. Akvizície a odpredaje sa na vývoji obratu podieľali kladným príspevkom vo výške 2,3 %.

Úroveň obratu na trhoch so značkovým spotrebným tovarom ostala medziročne nezmenená, pričom osobitne dobré výsledky dosiahla kategória výrobkov starostlivosti o telo, a to predovšetkým značka Dial. V kategórii vlasovej kozmetiky, v rámci ktorej došlo k miernemu celkovému poklesu, sme zaznamenali dobrý organický rast s našimi farbami na vlasy. Naopak, v kategórii výrobkov starostlivosti o vlasy a stylingových prípravkov sme zaznamenali medziročný pokles.

Pandémia ochorenia COVID-19 mala výrazne negatívny dosah na naše produkty v kategórii profesionálnej vlasovej kozmetiky. V dôsledku zatvorenia kaderníctiev na základe vládnych rozhodnutí v mnohých štátoch sa obrat v prvom štvrťroku prepadol o dvojciferné percentá.

Pokles vyplývajúci zo šírenia pandémie ochorenia COVID-19 sa odrazil aj na výsledkoch v členení podľa regiónov. Výsledky na rozvíjajúcich sa trhoch boli mierne negatívne. Ázia (bez Japonska), Latinská Amerika a Afrika a Stredný východ medziročne klesli. Naopak, východoeurópsky región dosiahol silný organický rast obratu vďaka veľmi dobrým výsledkom na trhoch s našimi značkovými spotrebnými tovarmi.

Celkový obrat na vyspelých trhoch klesol. V západnej Európe aj Severnej Amerike sme zaznamenali medziročný pokles. Na trhu značkových spotrebných tovarov v Severnej Amerike sme dosiahli veľmi silný rast v kategórii výrobkov starostlivosti o telo, ktorý však nedokázal v plnej miere kompenzovať prepad, ktorý sme v tomto regióne zaznamenali v kategórii profesionálnej vlasovej kozmetiky. Na vyspelých trhoch ázijsko-pacifického regiónu vývoj obratu mierne zaostal za úrovňami z predchádzajúceho roka.

Obrat divízie Laundry & Home Care

Obrat divízie Laundry & Home Care sa v prvom štvrťroku 2020 nominálne zvýšil o 5,3 %, a to z 1 667 mil. eur v prvom štvrťroku predchádzajúceho na roka na súčasných 1 755 mil. eur. Veľmi silný organický rast obratu na úrovni 5,5 % bol spôsobený zvýšením objemu predaja. Kurzový vývoj mal na obrat negatívny vplyv na úrovni -0,2 %. Akvizície a odpredaje mali na obrat celkovo neutrálny vplyv.

Organický rast obratu v kategórii pracích prostriedkov bol na vysokej úrovni – najmä vďaka výsledkom našej kľúčovej značky Persil, ktorá dosiahla dvojciferný percentuálny nárast obratu okrem iného aj v dôsledku našej inovačnej ofenzívy. Naša najväčšia značka na severoamerickom trhu, all, tiež dosiahla veľmi silné výsledky. Organický rast v kategórii čistiacich prostriedkov pre domácnosť sa pohyboval v dvojcifernom percentuálnom pásme, pričom jeho hlavným zdrojom bol dvojciferný rast značiek Pril, Bref a Somat.

Vďaka organickému rastu obratu pohybujúcemu sa v dvojcifernom percentuálnom pásme mali hlavný podiel na veľmi silnom organickom raste obratu tejto obchodnej divízie rozvíjajúce sa trhy. Spoločnosť Henkel dosiahla dvojciferný rast v regiónoch Afriky a Stredného východu, Ázie (bez Japonska) a východnej Európy. Veľmi silný rast dosiahli aj trhy Latinskej Ameriky.

Na vyspelých trhoch bol vývoj organického obratu pozitívny. Kým v západnej Európe bol obrat mierne negatívny, severoamerický región vykázal pozitívny rast. Vývoj obratu bol silný predovšetkým v USA, ktoré sú dôležitým trhom spoločnosti Henkel. Rast na vyspelých trhoch ázijsko-pacifického regiónu sa pohyboval v dvojcifernom pásme.

Čistý majetok a finančná pozícia skupiny

V sledovanom období nedošlo v porovnaní so stavom k 31. decembru 2019 k podstatným zmenám čistého majetku a finančnej pozície skupiny.

Výhľad

Predstavenstvo spoločnosti Henkel AG & Co. KGaA 7. apríla 2020 dospelo k rozhodnutiu, že prognózu na finančný rok 2020, ktorá bola uvedená vo Výročnej správe za rok 2019, nebude možné naplniť. Vzhľadom na neustále a dynamicky sa vyvíjajúci vplyv pandémie ochorenia COVID-19 na svetovú ekonomiku nie je v súčasnosti možné spoľahlivo a realisticky odhadnúť budúce obchodné výsledky spoločnosti Henkel.

Hneď ako bude možné dostatočne spoľahlivo odhadnúť budúce obchodné výsledky na rok 2020, spoločnosť Henkel zverejní príslušnú prognózu.


Tento dokument obsahuje výhľadové stanoviská opierajúce sa o aktuálne odhady a predpoklady vypracované manažmentom spoločnosti Henkel AG & Co. KGaA. Stanoviská týkajúce sa budúceho vývoja charakterizuje použitie takých slovných zvratov ako „očakávať“, „zamýšľať“, „plánovať“, „predpokladať“, „domnievať sa“, „odhadovať“ a podobných výrazov. Takéto stanoviská nie je možné chápať ako zaručujúce akýmkoľvek spôsobom, že dané predikcie sú presné. Budúca výkonnosť ako aj reálne dosiahnuté výsledky spoločnosti Henkel AG & Co. KGaA a jej sesterských spoločností závisia od celého radu rizikových faktorov a neistôt, a preto sa môžu podstatne odkláňať od výhľadových stanovísk. Na mnohé z nich spoločnosť Henkel nemá priamy dosah a vopred ich nie je možné presne odhadnúť, ako napríklad, aké bude ekonomické prostredie v budúcnosti a aké budú kroky konkurentov a iných subjektov pôsobiacich na trhu. Spoločnosť Henkel nemá v úmysle a ani neprijme kroky na účely aktualizácie týchto stanovísk.

Tento dokument obsahuje doplňujúce finančné ukazovatele, ktoré nie sú jednoznačne definované v platnom rámci finančného výkazníctva, ktoré predstavujú alebo môžu predstavovať alternatívne ukazovatele finančnej výkonnosti. Tieto doplňujúce finančné ukazovatele by sa nemali vykladať osobitne alebo ako alternatívne ukazovatele k ukazovateľom čistých aktív a finančných pozícií spoločnosti Henkel alebo k výsledkom podnikania, ktoré sú v súlade s platným rámcom finančného výkazníctva prezentované v konsolidovanej účtovnej závierke spoločnosti. Iné spoločnosti, ktoré vykazujú alebo uvádzajú alternatívne ukazovatele výkonnosti s podobnými názvami, môžu počítať ich hodnoty odlišne.

Tento dokument slúži výlučne na informačné účely a nepredstavuje investičnú radu ani ponuku na predaj alebo kúpu akýchkoľvek cenných papierov.