18. 5. 2020  Düsseldorf / Německo

Smerom k zlepšeniu klímy

Ciele spoločnosti Henkel v oblasti znižovania emisií schválené iniciatívou „Science Based Targets“

Spoločnosť Henkel sa v rámci záväzku posilniť svoj príspevok k ochrane klímy rozhodla definovať svoje ciele v oblasti znižovania emisií na základe vedeckých poznatkov. Medzinárodná iniciatíva Science Based Targets initiative (SBTi) tieto ciele nedávno vyhodnotila a schválila ako zodpovedajúce úrovniam potrebným na naplnenie cieľov Parížskej dohody.

Iniciatíva SBTi je výsledkom spolupráce medzinárodných organizácií CDP, United Nations Global Compact, World Resources Institute (WRI) a World Wide Fund for Nature (WWF). Iniciatíva SBTi definuje a presadzuje najlepšie osvedčené postupy na stanovenie klimatických cieľov na základe vedeckých poznatkov a poskytuje nezávislé posúdenie cieľov, ku ktorým sa v tejto oblasti zaviazali jednotlivé firmy a spoločnosti.

 „V spoločnosti Henkel chceme pozitívne prispievať k ochrane klímy a v plnej miere podporujeme záväzky vyplývajúce z Parížskej dohody o zmene klímy vypracovanej OSN. Do roku 2040 sa chceme stať klimaticky pozitívnou spoločnosťou. Na základe našich dlhodobých cieľov sme si stanovili konkrétne cieľové hodnoty v oblasti znižovania emisií, ktoré na základe porovnania s osvedčenými vedeckými postupmi podporujú cieľ, ktorým je obmedziť globálne otepľovanie na 1,5 °C,“ hovorí Uwe Bergmann, riaditeľ pre riadenie udržateľného rozvoja v spoločnosti Henkel.

Ciele schválené iniciatívou Science Based Targets:

  • Henkel sa zaväzuje znížiť do roku 2030 vlastné emisie skleníkových plynov (scope 1 a 2) o 67 % na tonu výroby v porovnaní s východiskovým rokom 2017.
  • Henkel sa tiež zaväzuje zvýšiť do roku 2030 podiel obnoviteľných zdrojov elektriny, ktoré využíva, zo 6 % v roku 2017 na 100 %.
  • Okrem toho sa Henkel zaväzuje znížiť do roku 2030 emisie skleníkových plynov zo zaobstaraných tovarov a služieb (scope 3) o 30 % na tonu výroby v porovnaní s východiskovým rokom 2017.

Ciele týkajúce sa emisií skleníkových plynov z vlastnej prevádzky spoločnosti Henkel (scope 1 a 2) sú v súlade so znižovaním emisií potrebným na udržanie globálneho otepľovania na úrovni 1,5 °C, teda s jedným z najambicióznejších cieľov Parížskej dohody.

Cieľové hodnoty, ktoré si spoločnosť Henkel určila v súvislosti s emisiami pochádzajúcimi z jej dodávateľsko-odberateľského reťazca (scope 3), spĺňajú kritériá, ktoré iniciatíva SBTi stanovila pre ambiciózne ciele v oblasti dodávateľsko-odberateľského reťazca, čo znamená, že zodpovedajú súčasným najlepším osvedčeným postupom.

Odhodlaní chrániť klímu

Na dosiahnutie klimaticky pozitívneho stavu do roku 2040 spoločnosť Henkel plánuje znížiť uhlíkovú stopu svojej výroby o 65 % do roku 2025 a o 75 % do roku 2030 v porovnaní s východiskovým rokom 2010. Spoločnosť chce tento stav dosiahnuť kontinuálnym zlepšovaním svojej energetickej účinnosti a využívaním elektriny z obnoviteľných zdrojov. Do roku 2040 spoločnosť Henkel plánuje v prípade všetkých zostávajúcich fosílnych palív používaných vo výrobe prejsť na klimaticky neutrálne alternatívy a dodávať prebytky uhlíkovo neutrálnej energie tretím stranám.

Okrem toho Henkel chce prostredníctvom svojich značiek a technológií pomôcť zákazníkom, spotrebiteľom a dodávateľom pri znížení emisií CO2 o 100 miliónov ton počas desaťročného obdobia do roku 2025.


Viac informácií o záväzkoch a cieľoch spoločnosti Henkel v oblasti ochrany klímy nájdete na henkel.sk/udrzatelnost/ako-byt-priatelsky-voci-klime.