10. 11. 2020  Düsseldorf / Německo

Dobré obchodné výsledky aj napriek pretrvávajúcim náročným trhovým podmienkam spôsobeným pandémiou ochorenia COVID-19

Spoločnosť Henkel zaznamenala v treťom štvrťroku silný rast organického obratu

 • Obrat na úrovni skupiny organicky vzrástol o 3,9 % na približne 5 miliárd eur; nominálne -1,5 %
 • Na pozitívnom vývoji sa podieľali všetky obchodné divízie:
  • Divízia Adhesive Technologies s pozitívnym organickým rastom obratu o 1,3 %, nominálne -4,8 %
  • Divízia Beauty Care vykázala silný organický rast obratu o 4,3 %, nominálne o 3,0 %
  • Divízia Laundry & Home Care zaznamenala výrazný organický rast obratu na úrovni 7,7 %, nominálne o 0,7 %
 • Vývoj obratu v jednotlivých regiónoch sa výrazne líši: Rozvíjajúce sa trhy 8,8 %, vyspelé trhy 0,6 %
 • Nový výhľad na fiškálny rok 2020 predstavený v októbri

Spoločnosť Henkel dosiahla v treťom štvrťroku fiškálneho roka 2020 silný organický rast obratu na úrovni 3,9 % aj napriek pretrvávajúcemu nepriaznivému ekonomickému vývoju spôsobenému pandémiou ochorenia COVID-19. Obrat na úrovni skupiny sa priblížil k hodnote 5 miliárd eur, čo v nominálnom vyjadrení predstavuje zmenu o -1,5 %. Začiatkom októbra zverejnila spoločnosť Henkel predbežné obchodné výsledky za tretí štvrťrok a predstavila nový výhľad na fiškálny rok 2020.

„Globálna korona kríza naďalej ovplyvňuje trhové prostredie. Napriek tomu sa spoločnosti Henkel podarilo v treťom štvrťroku dosiahnuť dobré obchodné výsledky, na ktorých sa podieľali všetky tri obchodné divízie. Tieto výsledky sú dôkazom nášho robustného diverzifikovaného portfólia úspešných značiek a inovatívnych technológií, ktoré ponúkame našim zákazníkom v priemyselnom sektore aj v segmente spotrebného tovaru. Okrem toho sa nám vyplácajú aj naše dodatočné investície do marketingu, inovácií a digitalizácie. V treťom štvrťroku sa nám navyše podarilo výrazne posilniť náš digitálny obrat, ktorého podiel na celkovom obrate vzrástol na viac než 15 %,“ povedal predseda predstavenstva spoločnosti Henkel Carsten Knobel.

„Dobré výsledky za tretí štvrťrok sú čiastočne spôsobené aj dobiehaním výsledkov za druhý štvrťrok, ktorý bol obzvlášť nepriaznivo poznačený pandémiou ochorenia COVID-19. V prvom rade je to však výsledok enormného odhodlania nášho silného globálneho tímu, ktorý aj v týchto bezprecedentných a ťažkých časoch pre nás všetkých neustále pracuje na budovaní dlhodobého úspechu spoločnosti Henkel.“

Spoločnosti Henkel sa v treťom štvrťroku v tomto náročnom trhovom prostredí darilo. Divízia Adhesive Technologies zaznamenala oživenie dopytu oproti druhému štvrťroku v rámci všetkých obchodných segmentov, pričom v porovnaní s rovnakým štvrťrokom predchádzajúceho roka dosiahla celkový pozitívny organický rast obratu. Divízia Beauty Care tiež zaznamenala oživenie v segmente profesionálnej vlasovej kozmetiky v porovnaní s druhým štvrťrokom. Napriek tomu bol jej medziročný vývoj organického obratu mierne záporný. Naopak, maloobchodný segment dosiahol v porovnaní s tretím štvrťrokom 2019 veľmi silný organický rast obratu. Vďaka veľkému dopytu po pracích a čistiacich prostriedkov pre domácnosť a dobiehaniu vplyvov z druhého štvrťroka zaznamenala divízia Laundry & Home Care výrazný rast organického obratu a pokračovala vo svojom úspešnom rozvoji.

„Počas korona krízy sme sa flexibilne a rýchlo prispôsobili zmenám a zároveň sme pokračovali v energickom presadzovaní našej agendy pre zmysluplný rast, ktorú sme predstavili v marci tohto roka. V  novom výhľade na celý rok sme predstavili svoje očakávania týkajúce sa vývoja v zostávajúcich mesiacoch roka. Hoci predpokladáme, že negatívne vplyvy pandémie budeme pociťovať aj v štvrtom štvrťroku, v kľúčových regiónoch, ktoré sú pre spoločnosť Henkel zásadné, neočakávame také rozsiahle lockdowny, aké sme videli počas druhého štvrťroka. Sme presvedčení, že vďaka svojej strategickej orientácii na zmysluplný rast máme dobrú pozíciu na to, aby sme z krízy vyšli ešte silnejší,“ dodal Carsten Knobel.

Obrat na úrovni skupiny

Obrat na úrovni skupiny Henkel sa v treťom štvrťroku 2020 nominálne znížil o 1,5 % na hodnotu 4 999 mil. eur. Organicky (t. j. po úprave o kurzové vplyvy a vplyvy akvizícií a odpredaja) sa zvýšil o 3,9 %. Zvýšenie na úrovni skupiny bolo ťahané objemom, pričom vývoj v cenách a objemoch predaných produktov sa medzi jednotlivými obchodnými divíziami líšil. Príspevok akvizícií a odpredajov k zvýšeniu obratu predstavoval 0,1 %, zatiaľ čo kurzové vplyvy mali na obrat negatívny dosah vo výške -5,5 %.

Za prvých deväť mesiacov roka 2020 obrat nominálne klesol o 4,5 % na 14 485 mil. eur. Spoločnosť Henkel zaznamenala záporný vývoj organického obratu vo výške -2,1 % najmä z dôvodu poklesu objemu predaja. Trendy v oblasti cien boli za prvých deväť mesiacov tohto roka len mierne negatívne. Predovšetkým v prvých šiestich mesiacoch roka boli obchodné výsledky spoločnosti Henkel nepriaznivo ovplyvnené pandémiou ochorenia COVID-19, a to najmä v priemyselnom segmente a v segmente profesionálnej vlasovej kozmetiky. Po najväčšom prepade dopytu v druhom štvrťroku zaznamenala spoločnosť Henkel výrazné oživenie v tretom štvrťroku.

Rozvíjajúce sa trhy zaznamenali v treťom štvrťroku organický rast obratu vo výške 8,8 %, pozitívny vývoj organického obratu na vyspelých trhoch predstavoval 0,6 %. V západnej Európe organický obrat medziročne klesol o 1,2 %. Naopak, vo východoeurópskom regióne sa nám podarilo obrat zvýšiť o 10,4 %. Africký a stredovýchodný región dosiahol v treťom štvrťroku organický rast obratu na úrovni 13,9 %. V Severnej Amerike predstavoval organický rast obratu 2,9 % a v regióne Latinskej Ameriky 13,8 %. Ázijsko-pacifický región zaznamenal pozitívny vývoj organického obratu vo výške 1,2 %.

Rozvíjajúce sa trhy vykázali za prvých deväť mesiacov roka 2020 organický rast obratu na úrovni 1,3 %, zatiaľ čo vyspelé trhy zaznamenali záporný vývoj obratu vo výške -4,4 %.

Obrat divízie Adhesive Technologies

Obrat divízie Adhesive Technologies sa v treťom štvrťroku 2020 nominálne znížil o 4,8 % na 2 280 mil. eur. Organicky (t. j. po úprave o kurzové vplyvy a vplyvy akvizícií a odpredaja) sa zvýšil o 1,3 %. Z pohľadu objemu aj cien bol vývoj pozitívny. V dôsledku kurzového vplyvu bol obrat nižší o 5,5 %, akvizície a odpredaje prispeli k jeho zníženiu o ďalších 0,6 %.

Za prvých deväť mesiacov roka 2020 zaznamenala divízia Adhesive Technologies nominálny pokles obratu o 9,7 % na 6 433 mil. eur. V dôsledku poklesu objemu sa obrat organicky znížil o 6,8 %. V prvom, a predovšetkým v druhom štvrťroku boli obchodné výsledky obzvlášť negatívne zasiahnuté pandémiou ochorenia COVID-19. Nepriaznivý dosah prepadu priemyselnej a automobilovej produkcie na naše obchodné výsledky pretrvával aj v treťom štvrťroku. V porovnaní s druhým štvrťrokom však došlo k oživeniu dopytu v rámci všetkých obchodných segmentov.

V jednotlivých obchodných segmentoch dosiahla divízia Adhesive Technologies v treťom štvrťroku zmiešané výsledky. V segmente automobilového a kovospracujúceho priemyslu organický vývoj obratu zaostal za úrovňou predchádzajúceho roka. Po hlbokom prepade obratu v prvom polroku došlo v tomto trhovom segmente v treťom štvrťroku k výraznému oživeniu a zlepšeniu. V trhovom segmente elektronického a dodávateľského priemyslu bol pandémiou ochorenia COVID-19 zasiahnutý predovšetkým dodávateľský priemysel, ktorý zaznamenal negatívny vývoj. Naopak, elektronický priemysel vykázal pozitívne výsledky. V segmente obalov a spotrebného tovaru bol dobrý organický vývoj obratu ťahaný silným rastom v oblasti spotrebného tovaru a veľmi silným rastom v oblasti obalov. Segment výrobkov pre remeselníkov, stavebníctvo a profesionálov dosiahol veľmi silný rast obratu, za ktorým bol predovšetkým dvojciferný rast na trhu remeselných a profesionálnych produktov a veľmi silný rast v oblasti stavebníctva.   Čiastočne sa tu prejavil aj pozitívny vplyv dobiehania slabších výsledkov z druhého štvrťroka.

Z pohľadu regiónov zaznamenala divízia Adhesive Technologies veľmi silný rast organického obratu na rozvíjajúcich sa trhoch. Dvojciferný percentuálny rast obratu bol zaznamenaný v Latinskej Amerike a východoeurópskom regióne, výrazný rast vykázal aj región Afriky a Stredného východu. Hlavný podiel na tomto vývoji mali segment obalov a spotrebného tovaru a segment výrobkov pre remeselníkov, stavebníctvo a profesionálov. V Ázii (bez Japonska) sme zaznamenali celkovo stabilný vývoj obratu. Veľmi silný rast na čínskom trhu nedokázal kompenzovať negatívy vývoj v ostatných krajinách tohto regiónu.

Vývoj organického obratu na vyspelých trhoch celkovo zaostal za úrovňou z predchádzajúceho roka. Západná Európa bola obzvlášť zasiahnutá negatívnym vývojom v automobilovom a kovospracujúcom aj v elektronickom a dodávateľskom priemysle, pričom výrazný rast obratu na trhu s produktmi pre remeselníkov, stavebníctvo a profesionálov dokázal vykryť tento pokles len čiastočne. Klesajúci dopyt v segmentoch automobilového a kovospracujúceho priemyslu a elektronického a dodávateľského priemyslu sa prejavil aj na výsledkoch severoamerického regiónu. Naopak, silný organický rast obratu dosiahol segment obalov a spotrebného tovaru.

Obrat divízie Beauty Care

Divízia Beatu Care zvýšila v treťom štvrťroku 2020 obrat nominálne o 3,0 % na 999 mil. eur. Organicky (t. j. po úprave o kurzové vplyvy a vplyvy akvizícií a odpredaja) sa obrat zvýšil o 4,3 %. K tomuto výsledku prispel vývoj v objemoch aj cenách predaných produktov. Kurzové vplyvy znížili obrat o 3,3 %; príspevok akvizícií a odpredajov k rastu obratu bol naopak kladný, a to vo výške 2,0 %.

Obrat divízie Beauty Care za prvých deväť mesiacov roka 2020 nominálne medziročne klesol o 3,9 % na 2 818 mil. eur.  V dôsledku poklesu objemu sa obrat organicky znížil o 4,2 %. Po negatívnom vývoji na trhu profesionálnej vlasovej kozmetiky spôsobenom pandémiou v prvom, a najmä druhom štvrťroku, došlo v treťom štvrťroku v tomto segmente k výraznému zlepšeniu. Po slabších číslach za prvých šesť mesiacov sa obrat v treťom štvrťroku výrazne posilnil v segmente značkového spotrebného tovaru.

Segment značkového spotrebného tovaru dosiahol v treťom štvrťroku veľmi silný organický rast obratu. Rovnako ako v druhom štvrťroku, kategória telovej kozmetiky dosiahla dvojciferný percentuálny rast. Najmä značka Dial si dokázala udržať veľmi silný rast z druhého štvrťroka. Po negatívnom vývoji v prvom polroku dosiahla kategória vlasovej kozmetiky veľmi silný rast obratu, ku ktorému prispel dvojciferný percentuálny organický rast na trhu s farbami na vlasy. Výrazné zlepšenie a rast obratu sme zaznamenali aj pri výrobkoch pre starostlivosť o vlasy. Stylingové prípravky však z dôvodu zmeny v správaní spotrebiteľov spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19 zaostali za výsledkami z predchádzajúceho roka.

Napriek tomu, že negatívny vplyv pandémie ochorenia COVID-19 na predaj profesionálnej vlasovej kozmetiky pretrvával aj v treťom štvrťroku, v porovnaní s prvými šiestimi mesiacmi došlo k výraznému oživeniu. V medziročnom vyjadrení sme zaznamenali pozitívny rast v západnej Európe a veľmi silný rast v latinskoamerickom regióne. Napriek negatívnemu vývoju organického obratu, aj ostatné regióny vykázali v porovnaní s prvým polrokom výrazné zlepšenie.

Veľmi silné výsledky v kategórii značkového spotrebného tovaru a oživenie v segmente profesionálnej vlasovej kozmetiky sa odzrkadlili aj na vývoji v jednotlivých regiónoch. Výrazný rast organického obratu zaznamenali v treťom štvrťroku rozvíjajúce sa trhy. Tento výsledok je možné vo veľkej miere pripísať významnému zvýšeniu obratu vo východnej Európe a na trhoch Latinskej Ameriky. Pozitívny rast obratu zaznamenala Ázia (bez Japonska). Naopak, v Afrike a na Strednom východe došlo k negatívnemu vývoju.

Veľmi silný vývoj organického obratu zaznamenali vyspelé trhy. Na dvojcifernom percentuálnom raste obratu v Severnej Amerike mala zásluhu predovšetkým kategória telovej kozmetiky, ktorá tiež zaznamenala dvojciferný rast. Pozitívny vývoj bol aj v západnej Európe, kde k nemu prispievali segmenty značkového spotrebného tovaru aj profesionálnej vlasovej kozmetiky. Naopak, vývoj na vyspelých trhoch ázijsko-pacifického regiónu bol negatívny, hlavne na trhu s profesionálnou vlasovou kozmetikou.

Obrat divízie Laundry & Home Care

Obrat divízie Laundry & Home Care dosiahol v treťom štvrťroku 2020 hodnotu 1 693 mil. eur, čo predstavuje nominálne zvýšenie o 0,7 % v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka. Organicky (t. j. po úprave o kurzové vplyvy a vplyvy akvizícií a odpredaja) sa obrat tejto divízie zvýšil o významných 7,7 %. Hlavnou príčinou tohto rastu bolo výrazné zvýšenie objemu predaných výrobkov, ktoré bolo mierne korigované záporným cenovým trendom. Akvizície a odpredaje nemali na obrat zásadný vplyv. Naopak, kurzové vplyvy znížili obrat o 7,0 %.

Za prvých deväť mesiacov roka 2020 sa obrat divízie Laundry & Home Care nominálne zvýšil o 2,7 % na 5 153 mil. eur. Obrat organicky vzrástol o výrazných 5,8 % najmä vďaka zvýšenému objemu predaných výrobkov. Po veľmi silnom zvýšení obratu v prvom a druhom štvrťroku dosiahla táto obchodná divízia výrazný rast aj v treťom štvrťroku.

Tak ako v prvých dvoch štvrťrokoch, organický obrat v segmente výrobkov pre domácnosť  opäť dosiahol dvojciferný percentuálny rast aj v treťom štvrťroku. K tomuto dobrému výsledku vo veľkej miere prispeli naše značky Pril, Bref a Somat, ktoré zaznamenali dvojciferný rast v kategóriách čistiacich prostriedkov na riad, čistiacich prostriedkov na tvrdé povrchy a čistiacich prostriedkov na WC. Uvedený trend bol podporený zvýšeným dopytom po čistiacich prostriedkoch pre domácnosť v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19, aj našimi úspešnými produktovými inováciami.

Kategória pracích prostriedkov zaznamenala v treťom štvrťroku silný rast, ku ktorému prispel dopyt po priemyselných pracích prostriedkoch. Výrazný rast zaznamenala naša kľúčová značka Persil, v neposlednom rade aj vďaka našim inovačným iniciatívam. Obrat v kategórii pracích kapsúl dosiahol dvojciferný rast a pokračoval v úspešných výsledkoch, ktoré táto kategória dosiahla za prvých šiestich mesiacov. Dvojciferný percentuálny rast dosiahli aj všetky naše severoamerické značky.

Na rozvíjajúcich sa trhoch sme v treťom štvrťroku dosiahli dvojciferný organický rast obratu, najvýraznejšie v regiónoch Afriky a Stredného východu, Ázie (bez Japonska) a Latinskej Ameriky. Východoeurópsky región zaznamenal výrazný rast organického obratu.

Výsledky na vyspelých trhoch boli celkovo silné. Divízia Laundry & Home Care dosiahla veľmi silný rast organického obratu najmä v severoamerickom regióne. Tento vývoj je čiastočne možné pripísať dobiehaniu vplyvov z druhého štvrťroka. Obrat sa dobre vyvíjal aj v regióne západnej Európy. Vyspelé trhy v ázijsko-pacifickom regióne rástli dvojciferne.

Čisté aktíva a finančná pozícia skupiny

V čistých aktívach a finančnej pozícii skupiny nedošlo v sledovanom období k podstatným zmenám v porovnaní so stavom k 30. júnu 2020.

Výhľad skupiny Henkel

Dňa 7. apríla 2020 predstavenstvo Henkel AG & Co. KGaA  v reakcii na dynamické šírenie pandémie ochorenia COVID-19 a vysokú mieru neistoty o jej vplyve na globálny ekonomický vývoj rozhodlo, že prestane uplatňovať výhľad na fiškálny rok 2020, ktorý bol predstavený v spoločnej správe za rok 2019.

Na základe obchodného vývoja za prvých deväť mesiacov roka 2020 a na základe predpokladov týkajúcich sa obchodných výsledkov v štvrtom štvrťroku predstavenstvo Henkel AG & Co. KGaA schválilo  9. októbra 2020 nový výhľad na fiškálny rok 2020.

V dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 sa vo fiškálnom roku 2020 očakáva veľmi nepriaznivý vývoj svetového hospodárstva. Nový výhľad vychádza z predpokladu, že hoci priemyselný dopyt a obchodné aktivity v oblastiach, ktoré sú pre spoločnosť Henkel dôležité, zaostanú v štvrtom štvrťroku za úrovňami predchádzajúceho roka, nedôjde k ich zásadnému zhoršeniu. V tejto súvislosti bude rozhodujúcim faktorom ďalší vývoj globálneho šírenia ochorenia COVID-19 a protipandemické obmedzenia. Henkel predpokladá, že v kľúčových regiónoch, ktoré sú pre spoločnosť zásadné, nebudú v štvrtom štvrťroku zavedené rozsiahle lockdowny.

Po zohľadnení uvedených faktorov skupina Henkel očakáva rast organického obratu v rozsahu -1,0 až -2,0 % za fiškálny rok 2020.

V prípade divízie Adhesive Technologies, ktorá bude pravdepodobne najviac postihnutá prudkým prepadom dopytu v priemysle všeobecne, a v automobilovom sektore obzvlášť, spoločnosť Henkel očakáva rast organického obratu od -5,5 % do -6,5 %.  Pre divíziu Beauty Care spoločnosť Henkel v súčasnosti očakáva rast organického obratu od -2,0 % do -3,0 %. Výrazný pokles v segmente profesionálnej vlasovej kozmetiky spôsobený pandémiou bude mať negatívny vplyv na výsledky tejto obchodnej divízie za celý fiškálny rok, zatiaľ čo rast sa očakáva v kategórii značkového spotrebného tovaru. V prípade divízie Laundry & Home Care Henkel očakáva organický rast na úrovni 4,5 až 5,5 %.

Príspevok akvizícií v rokoch 2019 a 2020 k rastu nominálneho obratu skupiny Henkel predpokladáme v dolnej polovici jednociferného percentuálneho pásma. Negatívny účinok kurzových vplyvov sa očakáva v dolnej až strednej časti jednociferného percentuálneho pásma.

Očakávaná upravená výnosnosť predaja (upravená marža EBIT) na úrovni skupiny sa pohybuje v rozsahu 13,0 až 13,5 %. V prípade divízie Adhesive Technologies sa upravená marža EBIT očakáva v rozsahu od 14,5 do 15,0 %, v prípade divízie Beauty Care od 10,0 do 10,5 % a v prípade divízie Laundry & Home Care od 15,0 do 15,5 %. Pokles obratu v segmente dodávateľského priemyslu a profesionálnej vlasovej kozmetiky spôsobený pandémiou bude mať negatívny vplyv na upravenú maržu EBIT. Ako bolo oznámené začiatkom roka, Henkel tiež zvyšuje investície do marketingu, reklamy, digitalizácie a IT.

Očakáva sa, že upravený výnos na prioritnú akciu (EPS) pri konštantných kurzových sadzbách klesne v rozsahu od 18,0 do 22,0 %.

Okrem toho v roku 2020 očakávame:

 • reštrukturalizačné výdavky vo výške 250 až 300 mil. eur
 • záporné peňažné toky z investícií do budov, strojov a zariadení a do nehmotného majetku vo výške 650 až 700 mil. eur.


Tento dokument obsahuje stanoviská týkajúce sa budúceho obchodného vývoja, finančných výsledkov a ďalších udalostí alebo skutočností relevantných pre spoločnosť Henkel z pohľadu budúceho rozvoja. Stanoviská týkajúce sa budúceho vývoja charakterizuje použitie takých slovných zvratov ako „očakávať“, „zamýšľať“, „plánovať“, „predpokladať“, „domnievať sa“, „odhadovať“ a podobných výrazov. Tento dokument obsahuje výhľadové stanoviská opierajúce sa o aktuálne odhady a predpoklady vypracované manažmentom spoločnosti Henkel AG & Co. KGaA. Takéto stanoviská nie je možné chápať ako zaručujúce akýmkoľvek spôsobom, že dané predikcie sú presné. Budúca výkonnosť ako aj reálne dosiahnuté výsledky spoločnosti Henkel AG & Co. KGaA a jej sesterských spoločností závisia od celého radu rizikových faktorov a neistôt, a preto sa môžu podstatne odkláňať od výhľadových stanovísk (tak negatívne, ako aj pozitívne). Na mnohé z nich spoločnosť Henkel nemá priamy dosah a vopred ich nie je možné presne odhadnúť, ako napríklad, aké bude ekonomické prostredie v budúcnosti a aké budú kroky konkurentov a iných subjektov pôsobiacich na trhu. Spoločnosť Henkel nemá v úmysle a ani neprijme kroky na účely aktualizácie týchto stanovísk.

Tento dokument obsahuje doplňujúce finančné ukazovatele, ktoré nie sú jednoznačne definované v platnom rámci finančného výkazníctva, ktoré predstavujú alebo môžu predstavovať alternatívne ukazovatele finančnej výkonnosti. Pri posudzovaní čistých aktív, finančnej pozície a prevádzkových výsledkov spoločnosti Henkel by sa tieto doplňujúce finančné ukazovatele nemali vykladať samostatne alebo ako alternatíva finančných ukazovateľov, ktoré sú v súlade s platným rámcom finančného výkazníctva prezentované v konsolidovanej účtovnej závierke spoločnosti. Iné spoločnosti, ktoré vykazujú alebo uvádzajú alternatívne ukazovatele výkonnosti s podobnými názvami, môžu počítať ich hodnoty odlišne.

Tento dokument slúži výlučne na informačné účely a nepredstavuje investičnú radu ani ponuku na predaj alebo kúpu akýchkoľvek cenných papierov.

Zuzana Kaňuchová Henkel Slovensko
Henkel ČR
Henkel Magyarország 
Riaditeľka Korportánej komunikácie CEE zuzana.kanuchova@henkel.com Stiahnuť vizitku Pridať do mojej zbierky