4. 3. 2021  Düsseldorf / Německo

Spoločnosť Henkel hodnotí 30 úspešných rokov trvalo udržateľného rozvoja

Silné výsledky a ambiciózne ciele v oblasti trvalej udržateľnosti do roku 2025

  • Spoločnosť Henkel zverejnila 30. výročnú správu o trvalej udržateľnosti
  • Výrazné zlepšenie vo všetkých aspektoch trvalej udržateľnosti od roku 2010
  • Ambiciózne ciele do roku 2025

Spoločnosť Henkel dnes zverejnila svoju 30. výročnú správu o udržateľnosti, v ktorej podrobne popisuje výsledky a pokrok, ktoré v tejto oblasti dosiahla.

„Pre nás v spoločnosti Henkel nie je udržateľnosť len súčasťou našej dlhoročnej tradície, ale je zároveň neoddeliteľným stavebným prvkom našej strategickej agendy zameranej na zmysluplný rast. V roku 2010 sme si stanovili dlhodobú stratégiu v oblasti trvalej udržateľnosti a ciele, ktoré chceme splniť do roku 2030. Sme hrdí na pokrok, ktorý sa nám odvtedy podarilo dosiahnuť. Väčšinu cieľov sme splnili, niektoré sme dokonca prekročili,“ povedal predseda predstavenstva spoločnosti Henkel Carsten Knobel. „Inováciami v našich spotrebiteľských a priemyselných segmentoch zameranými na trvalú udržateľnosť sa usilujeme vytvárať výnimočné hodnoty, ktoré prevyšujú rast našich trhov, a zároveň posilňujeme našu vedúcu úlohu v tejto oblasti.“

„Svetová pandémia v roku 2020 nás postavila pred množstvo nových výziev. Napriek tomu sa nám spoločne s našimi zapálenými tímami na celom svete darilo napredovať v realizácii našej agendy v oblasti udržateľnosti, predovšetkým v jej troch kľúčových oblastiach: stať sa klimaticky pozitívnou spoločnosťou, presadzovať a rozvíjať obehové hospodárstvo a zvyšovať náš pozitívny sociálny vplyv. Naše úsilie vyústilo v množstvo veľkých úspechov tak na firemnej úrovni, ako aj v rámci celého portfólia našich produktov a technológií,“ dodala Sylvie Nicol, členka predstavenstva spoločnosti Henkel zodpovedná za ľudské zdroje a udržateľnosť.

Záväzok byť lídrom v oblasti trvalej udržateľnosti

V roku 2010 spoločnosť Henkel vypracovala svoju dlhodobú stratégiu pre oblasť trvalej udržateľnosti do roku 2030, v ktorej si stanovila konkrétne úlohy a ciele. Stratégia a jej ciele sa odvtedy neustále spresňujú a rozširujú. Stratégia je postavená na ambícii vytvárať väčšie hodnoty pri menšej spotrebe zdrojov – umožniť rastúcej svetovej populácii žiť kvalitný život, ale zároveň znižovať svoju negatívnu stopu v životnom prostredí.

Rok 2020 je na polceste k cieľom, ktoré chceme dosiahnuť do roku 2030. V ostatnom desaťročí sa spoločnosti Henkel podarilo dosiahnuť významný pokrok vo všetkých oblastiach, na ktoré sa jej stratégia pre udržateľnosť zameriava: spoločnosť dokázala znížiť svoju ekologickú stopu celkovo o 39 percent v troch dôležitých ukazovateľoch – emisie CO2, odpad a voda –, čím výrazne prekročila svoj pôvodný cieľ stanovený na rok 2020 na úrovni 30 percent. Okrem toho vďaka zníženiu miery globálnych pracovných úrazov o 50 percent sa jej podarilo splniť cieľ v oblasti bezpečnosti pri práci stanovený na rok 2020.

Tridsať rokov správ o trvalej udržateľnosti

Svoju prvú výročnú správu o trvalej udržateľnosti vydala spoločnosť Henkel v roku 1992. Tým sa radí medzi niekoľko málo spoločností vo svojom odvetví aj v rámci nemeckého akciového indexu DAX, ktoré sa môžu pochváliť tridsaťročnou históriou dôsledného presadzovania princípov trvalej udržateľnosti. Prvá správa pod názvom „Správa o životnom prostredí“ sa okrem iného zaoberala zásadami spoločnosti Henkel pri ochrane životného prostredia. „Stratégia trvalej udržateľnosti spoločnosti Henkel prešla odvtedy zásadným vývojom. Dnes sa zaoberáme širokou škálou tém, ktoré sú dôležité pre našich akcionárov a pre budúci úspech nášho podnikania. Tieto témy siahajú od zabezpečenia sociálnych a environmentálnych štandardov v rámci nášho dodávateľského reťazca až po dosiahnutie pokroku smerom k vybudovaniu klimaticky pozitívnej spoločnosti,“ vysvetľuje Uwe Bergmann, riaditeľ pre manažment trvalej udržateľnosti v spoločnosti Henkel.

Jednoznačné ciele v oblasti ochrany klímy

S cieľom znižovať emisie CO2 a prispievať k zmierňovaniu globálneho otepľovania spoločnosť Henkel sleduje svoju dlhodobú víziu stať sa do roku 2040 klimaticky pozitívnou spoločnosťou.

Spoločnosť si stanovila ambiciózny cieľ znížiť uhlíkovú stopu svojej výroby o 65 percent už do roku 2025. Henkel plánuje kontinuálne zlepšovať svoju energetickú efektívnosť a od roku 2030 využívať elektrickú energiu, ktorá pochádza výlučne z obnoviteľných zdrojov. Medzinárodná iniciatíva Science Based Targets Initiative (SBTi) v marci 2020 potvrdila, že ciele spoločnosti Henkel v oblasti znižovania emisií spĺňajú požiadavky na dosiahnutie cieľov stanovených v Parížskej klimatickej dohode.

Ďalším míľnikom, ktorý sme v roku 2020 dosiahli, bolo podpísanie virtuálnej zmluvy o nákupe elektrickej energie Virtual Power Purchase Agreement (VPPA) z novej veternej elektrárne v Bee County, Texas. Táto zmluva z dlhodobého hľadiska pokryje stopercentnú spotrebu elektrickej energie prevádzok spoločnosti Henkel v USA.

Spoločnosť chce okrem toho využiť globálny dosah svojich značiek a technológií, aby svojim zákazníkom, spotrebiteľom a dodávateľom pomohla znížiť ich emisie CO2. Za päťročné obdobie do roku 2020 im už pomohla ušetriť viac než 55 miliónov ton emisií, pričom do roku 2025 chce dosiahnuť cieľ vo výške 100 miliónov ton.

Viditeľný pokrok v plnení cieľov v oblasti obalov

Prostredníctvom svojich ambicióznych cieľov v oblasti obalov spoločnosť Henkel tiež aktívne presadzuje a podporuje rozvoj obehového hospodárstva. Cieľom do roku 2025 je dosiahnuť, aby 100 percent obalov, ktoré spoločnosť používa, bolo recyklovateľných alebo opätovne použiteľných.* Koncom roka 2020 spĺňalo túto požiadavku už takmer 89 percent jej obalov.

Spoločnosť plynule pracuje na zvyšovaní podielu recyklovaných surovín a materiálov vo svojich obaloch. Hoci mnohé jej značky už ponúkajú výrobky v obaloch vyrobených z recyklovaných materiálov, cieľom spoločnosti je do roku 2025 zvýšiť celosvetový podiel recyklovaných plastov na viac než 30 percent vo všetkých svojich spotrebných produktoch. Koncom roka 2020 tento podiel predstavoval približne 15 percent.

Pozitívny prínos k sociálnemu rozvoju

Boj proti sociálnym nerovnostiam je jednou z najväčších globálnych výziev našej doby. Súčasná pandémia koronavírusu tento problém ešte prehĺbila, pretože často neobyčajne ťažko zasahuje práve zraniteľné komunity. Boj proti pandémii bol preto osobitne dôležitou úlohou v roku 2020. Spoločnosť Henkel výrazne rozšírila svoje aktivity v oblasti krízovej pomoci svojím programom globálnej solidarity, ktorý spustila minulý rok. Program je v súlade s jednou zo šiestich kľúčových oblastí spoločnosti Henkel v oblasti trvalej udržateľnosti, ktorou je posilňovanie sociálnej pomoci.

V tejto súvislosti kladie spoločnosť dôraz na svoj záväzok ďalej posilniť svoj sociálny vplyv v komunitách do roku 2025: prostredníctvom 100 % zodpovedného získavania zdrojov, využitím schopností svojich viac než 50 000 zamestnancov vyškolených za ambasádorov udržateľnosti a prispením k zlepšeniu životov 20 miliónov ľudí na celom svete.

Jedným z príkladov je dlhoročná spolupráca spoločnosti Henkel s rozvojovou organizáciou Solidaridad pri podpore malých pestovateľov olejových paliem v Južnej Amerike, Afrike a Ázii. Do dnešného dňa podporili takmer 34 000 malopestovateľov, ktorí obhospodarujú približne 305 000 hektárov pôdy.
 

* S výnimkou lepiacich a spájacích produktov, u ktorých môžu ich zvyšky negatívne ovplyvniť recyklovateľnosť ich obalov alebo znečistiť toky recyklovaných materiálov.

Tlačové správy (151,13 KB)

Spoločnosť Henkel zverejnila 30. výročnú správu o trvalej udržateľnosti.

Ciele: Míľniky spoločnosti Henkel v oblasti trvalej udržateľnosti do roku 2025 jej pomôžu napĺňať dlhodobú stratégiu a ciele.

Klíma: Do roku 2040 sa chce Henkel stať klimaticky pozitívnou spoločnosťou a aktívne prispievať k ochrane klímy.

Plastic Bank: Spoločnosť Henkel sa zaviazala podporovať obehové hospodárstvo v spolupráci s partnermi v rámci svojho hodnotového reťazca, medzi ktorých patrí aj sociálny podnik Plastic Bank.

Sociálny rozmer: Henkel chce do roku 2025 ďalej posilniť svoj pozitívny sociálny vplyv v komunitách, napríklad aj prostredníctvom spolupráce s rozvojovými organizáciami ako Solidaridad.

Zuzana Kaňuchová Henkel Slovensko
Henkel ČR
Henkel Magyarország 
Riaditeľka Korportánej komunikácie CEE zuzana.kanuchova@henkel.com Stiahnuť vizitku Pridať do mojej zbierky