6. 5. 2021  Düsseldorf / Nemecko

Zlepšený výhľad na finančný rok 2021: očakáva sa vyšší rast obratu aj výnosov

Spoločnosť Henkel oznamuje silný štart do finančného roka 2021

 • Obrat na úrovni skupiny vykazuje významný organický rast o 7,7 % na približne 5 mld. eur, nominálny rast o 0,8 % ovplyvnený nepriaznivým kurzovým vývojom
 • Organický rast obratu vykázali všetky obchodné divízie:
  • Divízia Adhesive Technologies s dvojciferným organickým rastom obratu o 13,0 %, nominálne o 6,7 %
  • Divízia Beauty Care zaznamenala dobrý organický rast obratu o 2,3 %, nominálne -1,1 %
  • Divízia Laundry & Home Care zaznamenala veľmi silný organický rast obratu o 4,1 %, nominálne -5,6 %
 • Rozvíjajúce sa trhy s dvojciferným organickým rastom obratu o 18,5 %, vyspelé trhy rástli o 0,5 %
 • Henkel zlepšuje výhľad na finančný rok 2021:
  • Organický rast obratu: 4,0 až 6,0 percent
  • Marža EBIT*: 14,0 až 15,0 percent
  • Výnos na prioritnú akciu (EPS)*: rast vo vysokom jednocifernom až strednom dvojcifernom percentuálnom pásme pri konštantných kurzových sadzbách

Spoločnosť Henkel zaznamenala veľmi dobrý celkový štart do finančného roka 2021 s výrazným rastom organického obratu v prvom štvrťroku o 7,7 % – aj napriek pretrvávajúcemu nepriaznivému vplyvu globálnej korona krízy na sociálne a ekonomické prostredie na mnohých svetových trhoch. Obrat na úrovni skupiny dosiahol približne 5 mld. eur, čo predstavuje nominálny rast o 0,8 %, ktorý bol výrazne brzdený nepriaznivým kurzovým vývojom.

„V prvom štvrťroku sme dosiahli veľmi dobré obchodné výsledky, ku ktorým prispeli všetky naše obchodné divízie. Keďže sa priemyselný dopyt zotavuje rýchlejšie, než sme pôvodne očakávali, na zvyšok roka máme optimistický pohľad na vývoj obchodných výsledkov aj napriek pretrvávajúcej neistote na našich trhoch. Po silnom začiatku tohto roka sme dnes zlepšili výhľad vývoja nášho odbytu a výnosov,“ povedal predseda predstavenstva spoločnosti Henkel Carsten Knobel.

„K výraznému rastu obratu v prvom štvrťroku prispela predovšetkým divízia Adhesive Technologies, ktorá vďaka silnému oživeniu v rámci všetkých obchodných segmentov a regiónov vyprodukovala dvojciferný organický rast obratu. Organický rast obratu dosiahli aj spotrebiteľské divízie Beauty Care a Laundry & Home Care. Z pohľadu regionálneho rozloženia ťahali štvrťročný obrat predovšetkým rozvíjajúce sa trhy, na ktorých sme zaznamenali dvojciferný organický rast obratu vo všetkých regiónoch,“ dodal Knobel. „Výsledky spoločnosti Henkel za prvý štvrťrok sú dôkazom nášho robustného a vyváženého portfólia s úspešnými značkami a inovatívnymi technológiami pre našich zákazníkov v priemyselných aj spotrebiteľských segmentoch. Zároveň je tento celkovo veľmi dobrý vývoj v prvom štvrťroku aj výsledkom enormného úsilia nášho silného globálneho tímu, ktorý aj v týchto bezprecedentných a ťažkých časoch pre nás všetkých neustále pracuje na budovaní dlhodobého úspechu spoločnosti Henkel.“

Obchodná divízia Adhesive Technologies zaznamenala výrazné oživenie vo všetkých obchodných segmentoch a regiónoch a dosiahla celkový dvojciferný organický rast obratu na úrovni 13 %. 

Obchodná divízia Beauty Care, ktorú v prvom štvrťroku zasiahol nepriaznivý trhový vývoj súvisiaci s pandémiou, dosiahla organický rast obratu na úrovni 2,3 %. V porovnaní s rovnakým štvrťrokom minulého roka zaznamenala pozitívne výsledky v segmente spotrebného tovaru. Segment profesionálnej vlasovej kozmetiky tiež dokázal zaznamenať organický rast obratu, a to aj napriek pretrvávajúcemu vplyvu oficiálnych lockdownov, ktoré sa dotkli kaderníckych salónov v mnohých štátoch. Hlavnou príčinou rastu bola relatívne nízka porovnávacia základňa, pretože tento segment bol osobitne ťažko zasiahnutý pandémiou ochorenia COVID-19 v prvom štvrťroku predchádzajúceho roka. 

Hoci kľúčové vyspelé trhy divízie Laundry & Home Care začali v priebehu prvého štvrťroka spomaľovať, aj táto divízia zaznamenala veľmi silný organický rast obratu na úrovni 4,1 % a pokračovala vo svojom úspešnom rozvoji. Dvojciferný rast dosiahli tak segment čistiacich prostriedkov pre domácnosť, ako aj rozvíjajúce sa trhy.

Pri pohľade na zvyšnú časť finančného roka 2021 Knobel konštatoval: „Po silnom začiatku roka sme zvýšili náš výhľad a za celý rok teraz očakávame vyšší rast obratu aj výnosov. Na úrovni skupiny teraz spoločnosť Henkel predpokladá organický rast obratu v rozsahu 4,0 až 6,0 percent a zvýšenie upravenej výnosnosti predaja (marža EBIT) medzi 14,0 a 15,0 percentami. V prípade upravených výnosov na prioritnú akciu (EPS) pri konštantných kurzových sadzbách spoločnosť Henkel očakáva zvýšenie vo vysokom jednocifernom až strednom dvojcifernom percentuálnom pásme.“

„Stále však pretrváva veľká neistota, pokiaľ ide o ďalší vývoj pandemickej situácie a jej vplyv na spotrebu a výkonnosť priemyslu. Na zmeny na našich trhoch budeme aj naďalej reagovať flexibilne a rýchlo. Zároveň energicky presadzujeme našu agendu zameranú na rast. Zameriavame sa na dve oblasti: Po prvé, svoju konkurencieschopnosť chceme ďalej posilňovať inováciami, udržateľnosťou a digitalizáciou. Po druhé, chceme ďalej posilňovať našu podnikovú kultúru. Vďaka svojmu strategickému rámcu pre zmysluplný rast a silnému globálnemu tímu máme dobrú pozíciu na to, aby sme z krízy vyšli silnejší a formovali svoju budúcnosť.“

Obrat na úrovni skupiny

Obrat na úrovni skupiny sa v prvom štvrťroku 2021 nominálne zvýšil o 0,8 %, z 4 927 mil. eur v prvom štvrťroku 2020 na aktuálnych 4 968 mil. eur. Organicky (t. j. po úprave o kurzové vplyvy a vplyvy akvizícií a odpredaja) sa zvýšil o 7,7 %. Na úrovni skupiny bol rast ťahaný predovšetkým objemom predaja. Príspevok akvizícií a odpredajov predstavoval 0,6 %, zatiaľ čo nepriaznivý kurzový vývoj mal na obrat výrazne negatívny vplyv vo výške -7,5 %.

Rozvíjajúce sa trhy zaznamenali v prvom štvrťroku organický rast obratu vo výške 18,5 %, pozitívny vývoj organického obratu na vyspelých trhoch predstavoval 0,5 %. V regióne západnej Európy sa organický obrat medziročne zvýšili o 0,9 %. Vo východoeurópskom regióne sme vykázali organický rast obratu na úrovni 11,7 %, Africký a stredovýchodný región dosiahol v prvom štvrťroku organický rast obratu na úrovni 21,7 %. Organický vývoj obratu v regióne Severnej Ameriky ostal nezmenený, na latinskoamerických trhoch sa organický obrat zvýšili o 10,7 %. Dvojciferný organický rast obratu vo výške 24,4 % sme zaznamenali na trhoch v ázijsko-pacifickom regióne.

Obrat divízie Adhesive Technologies

V prvom štvrťroku 2021 sa obrat obchodnej divízie Adhesive Technologies nominálne zvýšil o 6,7 %, z 2 209 mil. eur v prvom štvrťroku predchádzajúceho roka na súčasných 2 358 mil. eur. Organicky (t. j. po úprave o kurzové vplyvy a vplyvy akvizícií a odpredaja) sa zvýšil o 13,0 %. Štvrťročné výsledky ťahalo najmä výrazné pokračujúce oživenie priemyselnej produkcie. Objem predaja sa zvýšil dvojciferne pri mierne pozitívnom trende rastu cien. V dôsledku kurzového vplyvu bol obrat nižší o 6,7 %, kým akvizície a odpredaje prispeli k jeho zvýšeniu o 0,5 %.

Výrazne oživovanie v porovnaní s rovnakým štvrťrokom predchádzajúceho roka, ktorý už bol zasiahnutý pandémiou ochorenia COVID-19, pokračovalo v prvom štvrťroku tohto roka vo všetkých obchodných segmentoch divízie Adhesive Technologies. Segment automobilového a kovospracujúceho priemyslu zaznamenal dvojciferný organický rast obratu, ktorý ťahalo najmä silné zvýšenie globálnej automobilovej produkcie. Dvojciferný organický rast obratu vykázal aj segment elektronického a dodávateľského priemyslu, a to najmä vďaka výsledkom v segmente elektroniky, hoci presvedčivé zvýšenie sme videli aj v segmente dodávateľského priemyslu. Segment obalov a spotrebného tovaru zaznamenal v prvom štvrťroku výrazný organický rast obratu, ktorý podporil dvojciferný rast v segmentoch obalov a „lifestyle“ produktov. V dvojcifernom pásme sa pohyboval aj organický rast obratu v segmente výrobkov pre remeselníkov, stavebníctvo a profesionálov, kde bol jeho hlavným motorom najmä dopyt po spotrebnom a remeselnom tovare, podporený našimi aktivitami v oblasti strojárstva a údržby.

Z pohľadu regionálneho členenia dosiahla divízia Adhesive Technologies dvojciferný organický rast obratu na rozvíjajúcich sa trhoch. K tomuto vývoju prispeli všetky obchodné segmenty v rámci všetkých rozvíjajúcich sa trhov. 

Organický vývoj obratu na vyspelých trhoch bol celkovo veľmi silný. Severoamerický región zaznamenal veľmi silný rast, za ktorým stál hlavne dvojciferný organický rast obratu v segmente výrobkov pre remeselníkov, stavebníctvo a profesionálov, ako aj veľmi presvedčivý rast obratu v segmente elektronického a dodávateľského priemyslu. Organický rast obratu v západoeurópskom regióne boli silný najmä vďaka dvojcifernému zlepšeniu obratu v segmente výrobkov pre remeselníkov, stavebníctvo a profesionálov a veľmi silnému rastu v segmente automobilového a kovospracujúceho priemyslu.

Obrat divízie Beauty Care

Obrat obchodnej divízie Beauty Care sa v prvom štvrťroku 2021 nominálne mierne zhoršil o 1,1 % na hodnotu 925 mil. eur (1. štvrťrok 2020: 935 mil. eur). Organicky (t. j. po úprave o kurzové vplyvy a vplyvy akvizícií a odpredaja) sa zvýšil o 2,3 %. K tomuto výsledku prispel vývoj v objemoch aj cenách predaných produktov. Kurzový vývoj mal na obrat negatívny vplyv na úrovni -5,4 %. Príspevok akvizícií a odpredajov k rastu obratu predstavoval 2,0 %.  

Organicky sa obrat v segmente spotrebného tovaru vyvíjal v porovnaní s prvým štvrťrokom predchádzajúceho roka kladne. V kategórii vlasovej kozmetiky sa v prvom štvrťroku 2021 podarilo nadviazať na pozitívny trend z posledného štvrťroka 2020. Farby na vlasy zaznamenali dvojciferný rast a veľmi silný obrat bol aj v segmente výrobkov starostlivosti o vlasy. Slabý dopyt spôsobený pandémiou bol príčinou medziročne nižšieho obratu v kategórii výrobkov na úpravu účesov. Organický vývoj obratu v kategórii telovej kozmetiky tiež zaostal za silnými úrovňami z prvého štvrťroka 2020, a to predovšetkým z dôvodu poklesu dopytu na kľúčových trhoch.

Napriek stále zatvoreným kaderníckym salónom v mnohých štátoch sa nám v segmente profesionálnej vlasovej kozmetiky podarilo v prvom štvrťroku 2021 dosiahnuť veľmi silný rast organického obratu. Hlavným dôvodom bol významný nárast na našom kľúčovom severoamerickom trhu, ale tiež relatívne nízka medziročná porovnávacia základňa z prvého štvrťroka predchádzajúceho roka, ktorý bol silne zasiahnutý pandémiou ochorenia COVID-19. Dvojciferný rast dosiahli trhy v Latinskej Amerike a Ázii (okrem Japonska), výrazný rast sa prejavil v africkom a stredovýchodnom regióne. Naopak, výsledky v západoeurópskom a východoeurópskom regióne zaostali za úrovňami z rovnakého štvrťroka prechádzajúceho roka najmä v dôsledku pretrvávajúceho zatvorenia kaderníckych salónov v súvislosti s pandemickou situáciou. 

V regionálnom porovnaní dosiahla divízia Beauty Care dvojciferný organický rast obratu na rozvíjajúcich sa trhoch, ku ktorému prispeli najmä veľmi dobré výsledky v segmentoch spotrebného tovaru aj výrobkov pre profesionálov. Rastom v dvojcifernom percentuálnom pásme prispel k tomuto výsledku vývoj na troch v Ázii (okrem Japonska), a predovšetkým v Číne. Dvojciferný rast obratu dosiahol aj latinskoamerický región a veľmi silný rast sme zaznamenali vo východnej Európe. Naopak, v Afrike a na Strednom Východe došlo k negatívnemu vývoju obratu.

Organický vývoj obratu bol na vyspelých trhoch celkovo negatívny. Organický rast obratu bol priaznivý v severoamerickom regióne – vzhľadom na nárast v segmente výrobkov pre profesionálov – a veľmi silný na vyspelých trhoch ázijsko-pacifického regiónu. Naopak, výsledky v západnej Európe zaostali za úrovňami z rovnakého štvrťroka prechádzajúceho roka v naďalej náročných podmienkach trhového prostredia, ktoré bolo okrem iného charakterizované aj pretrvávajúcimi obmedzeniami v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19.

Obrat divízie Laundry & Home Care

Obrat divízie Laundry & Home Care dosiahol v prvom štvrťroku 2021 hodnotu 1 656 mil. eur, čo predstavuje nominálne zníženie o -5,6 % oproti 1 755 mil. eur v rovnakom období predchádzajúceho roka. Organicky (t. j. po úprave o kurzové vplyvy a vplyvy akvizícií a odpredaja) vykázala divízia veľmi silný rast obratu na úrovni +4,1 %. Rast bol vo veľkej miere ťahaný cenou, pričom pozitívne zvýšenie sa odzrkadlilo aj v objemoch. Kurzový vývoj výrazne znížil obrat o -9,6 %. Akvizície a odpredaje nemali na obrat významný vplyv.

Kategória pracích prostriedkov zaznamenala v prvom štvrťroku pozitívny organický rast obratu, ku ktorému prispeli dobrými výsledkami špeciálne čistiace prostriedky a veľmi výrazným zlepšením aj prídavky do prania. Naša kľúčová značka Persil opäť zaznamenala dvojciferný organický rast obratu, v neposlednom rade aj vďaka našim neustálym inovačným iniciatívam. 

Organický rast obratu v segmente čistiacich prostriedkov pre domácnosť dosiahol dvojciferný percentuálny rast. K tomuto dobrému výsledku vo veľkej miere prispeli naše značky Pril, Bref a Somat, ktoré zaznamenali dvojciferný rast v príslušných kategóriách čistiacich prostriedkov na riad, čistiacich prostriedkov na WC a čistiacich prostriedkov na tvrdé povrchy. Uvedenému trendu pomohol zvýšený dopyt po čistiacich prostriedkoch pre domácnosť v dôsledku pandémie a naše úspešné produktové inovácie.

Rozvíjajúce sa trhy prispeli hlavnou mierou k veľmi silným výsledkom tejto divízie vďaka dvojcifernému organickému rastu obratu. Spoločnosť Henkel dosiahla dvojciferný rast obratu jednak v regióne Afriky a Blízkeho východu, ako aj v Ázii (okrem Japonska). Organický rast obratu bol výrazný vo východnej Európe, zatiaľ čo Latinská Amerika zaznamenala negatívny vývoj. 

Výsledky na vyspelých trhoch boli z celkového pohľadu negatívne. Vývoj obratu v západnej Európe bol priaznivý, pričom vyspelé trhy v ázijsko-pacifickom regióne takisto vykázali pozitívny organický rast, no región severnej Ameriky zaostal za výsledkami dosiahnutými v rovnakom období predchádzajúceho roka. Vývoj v tomto regióne bol nepriaznivo ovplyvnený výpadkami dodávok, ako aj spomaľujúcou dynamikou trhu v porovnaní s predchádzajúcim rokom.  

Čisté aktíva a finančná pozícia skupiny

V čistých aktívach a finančnej pozícii skupiny nedošlo v sledovanom období k podstatným zmenám v porovnaní so stavom k 31. decembru 2020.

Výhľad skupiny Henkel

Na základe obchodného vývoja počas prvých troch mesiacov roka 2021 a na základe predpokladov týkajúcich sa obchodných výsledkov v zostávajúcich troch štvrťrokoch sa predstavenstvo spoločnosti Henkel AG & Co. KGaA rozhodlo zvýšiť svoj výhľad na fiškálny rok 2021.

Po prudkom prepade globálneho hospodárskeho rastu v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 sa na základe súčasných odhadov očakáva výrazné obnovenie dopytu v priemysle v roku 2021, pričom dopyt v mnohých kategóriách spotrebného tovaru sa v priebehu roka postupne vráti k normálu. Zároveň však prevláda neistota z hľadiska ďalšieho vývoja miery nákazy a zaočkovanosti, a teda aj obmedzení zameraných na spomalenie pandémie.

Vzhľadom na tieto okolnosti náš výhľad vychádza z predpokladu, že dopyt v priemysle a v oblastiach spotrebného tovaru, ktoré sú pre spoločnosť Henkel relevantné – predovšetkým profesionálna vlasová kozmetika, sa obnoví, a to v niektorých prípadoch výrazným spôsobom. Podľa našich očakávaní by sa kategórie spotrebného tovaru, ktoré v roku 2020 zaznamenali zvýšený dopyt v reakcii na pandémiu, mali v priebehu roka vrátiť k normálu. Okrem toho predpokladáme, že na rozdiel od druhého štvrťroka 2020 už v priebehu tohto roka nedôjde v našich hlavných regiónoch k rozsiahlym odstávkam v maloobchodných a priemyselných segmentoch alebo výrobných podnikoch. 

Po zohľadnení uvedených faktorov očakávame, že skupina Henkel dosiahne organický rast obratu v rozsahu +4,0 až +6,0 % za fiškálny rok 2021 (predchádzajúci výhľad: +2,0 až +5,0 %).  

V prípade divízie Adhesive Technologies, ktorej výsledky závisia do veľkej miery od obnovenia dopytu v priemysle, očakávame organický rast obratu v rozsahu +7.0 až +9,0 % (predchádzajúci výhľad: +2,0 až +6,0 %). Pokiaľ ide o divíziu Beauty Care, v súčasnosti očakávame organický rast obratu v rozpätí +2.0 % až +6.0 % (výhľad nezmenený). Na celoročnej báze sa pozitívny vplyv očakáva od výrazného zvýšenia dopytu v oblasti výrobkov pre profesionálov, pričom rast by mal pokračovať v spotrebiteľskom segmente. Predpokladáme, že divízia Laundry & Home Care vykáže organický rast obratu v rozsahu od +1,0 do +3,0 %  (výhľad nezmenený). V tejto oblasti by sa mal vyšší dopyt, ktorý bol v predchádzajúcom roku zaznamenaný v niektorých kategóriách v dôsledku pandémie, vrátiť na normálne úrovne počas roka, čo bude mať vplyv aj na organický rast. 

Príspevok našich akvizícií v roku 2020 k rastu nominálneho obratu skupiny Henkel predpokladáme v dolnej polovici dvojciferného percentuálneho pásma. Náš výhľad neodráža žiadne vplyvy plánovaného odpredaja alebo ukončenia obchodných činností, značiek a kategórií v rámci nášho aktívneho riadenia portfólia počas zostávajúcej časti roka, pretože nie je možné spoľahlivo odhadnúť, či a kedy sa takéto aktivity uskutočnia. Negatívny účinok kurzových vplyvov by sa mal nachádzať v strednej časti jednociferného percentuálneho pásma. 

Očakávané obnovenie dopytu, najmä pokiaľ ide o segmenty výrobkov pre priemysel a profesionálov, by malo mať pozitívny vplyv na výnosy spoločnosti Henkel v roku 2021. Do istej miery však bude pôsobiť opačný účinok cien priameho materiálu, ktoré podľa našich predpokladov zaznamenajú výrazný nárast v hornej strednej časti jednociferného percentuálneho pásma (predchádzajúci výhľad: dolná až stredná časť jednociferného percentuálneho pásma), ako aj nepriaznivý vplyv kurzových mien. 

Očakávame, že skupina Henkel dosiahne upravenú výnosnosť predaja (marža EBIT) v rozsahu od 14,0 do 15,0 % (predchádzajúci výhľad: 13,5 až 14,5 %). V prípade divízie Adhesive Technologies očakávame upravenú výnosnosť predaja v rozsahu od 16,0 do 17,0 % (predchádzajúci výhľad: 15,5 až 16,5 %), v prípade Beauty Care od 10,5 do 12,0 % (nezmenený výhľad) a v prípade Laundry & Home Care od 14,5 do 15,5 % (predchádzajúci výhľad: 15,0 až 16,0 %). 

Pokiaľ ide o upravené výnosy na prioritnú akciu (EPS) pri konštantných kurzových sadzbách, očakávame zvýšenie vo vysokom jednocifernom až strednom dvojcifernom percentuálnom pásme (predchádzajúci výhľad: +5 to +15 %).

Okrem toho zostávajú naše očakávania na rok 2021 nezmenené pre:

 • reštrukturalizačné výdavky vo výške 250 až 300 mil. eur
 • áporné peňažné toky z investícií do budov, strojov a zariadení a do nehmotného majetku vo výške 600 až 700 mil. eur.  


* Upravené o jednorazové výdavky a príjmy a náklady na reštrukturalizáciu.

Tento dokument obsahuje stanoviská týkajúce sa budúceho obchodného vývoja, finančných výsledkov a ďalších udalostí alebo skutočností relevantných pre spoločnosť Henkel z pohľadu budúceho rozvoja. Stanoviská týkajúce sa budúceho vývoja charakterizuje použitie takých slovných zvratov ako „očakávať“, „zamýšľať“, „plánovať“, „predpokladať“, „domnievať sa“, „odhadovať“ a podobných výrazov. Tento dokument obsahuje výhľadové stanoviská opierajúce sa o aktuálne odhady a predpoklady vypracované manažmentom spoločnosti Henkel AG & Co. KGaA. Takéto stanoviská nie je možné chápať ako zaručujúce akýmkoľvek spôsobom, že dané predikcie sú presné. Budúca výkonnosť ako aj reálne dosiahnuté výsledky spoločnosti Henkel AG & Co. KGaA a jej sesterských spoločností závisia od celého radu rizikových faktorov a neistôt, a preto sa môžu podstatne odkláňať od výhľadových stanovísk. Na mnohé z nich spoločnosť Henkel nemá priamy dosah a vopred ich nie je možné presne odhadnúť, ako napríklad, aké bude ekonomické prostredie v budúcnosti a aké budú kroky konkurentov a iných subjektov pôsobiacich na trhu. Spoločnosť Henkel nemá v úmysle a ani neprijme kroky na účely aktualizácie týchto stanovísk.

Tento dokument obsahuje doplňujúce finančné ukazovatele, ktoré nie sú jednoznačne definované v platnom rámci finančného výkazníctva, ktoré predstavujú alebo môžu predstavovať alternatívne ukazovatele finančnej výkonnosti. Tieto doplňujúce finančné ukazovatele by sa nemali vykladať osobitne alebo ako alternatívne ukazovatele k ukazovateľom čistých aktív a finančných pozícií spoločnosti Henkel alebo k výsledkom podnikania, ktoré sú v súlade s platným rámcom finančného výkazníctva prezentované v konsolidovanej účtovnej závierke spoločnosti. Iné spoločnosti, ktoré vykazujú alebo uvádzajú alternatívne ukazovatele výkonnosti s podobnými názvami, môžu počítať ich hodnoty odlišne.

Tento dokument slúži výlučne na informačné účely a nepredstavuje investičnú radu ani ponuku na predaj alebo kúpu akýchkoľvek cenných papierov.

Zuzana Kaňuchová Henkel Slovensko
Henkel ČR
Henkel Magyarország 
Riaditeľka Korportánej komunikácie CEE zuzana.kanuchova@henkel.com Stiahnuť vizitku Pridať do mojej zbierky