8. 11. 2021  Düsseldorf / Nemecko

Rastúce ceny surovín a náklady na dopravu aj naďalej určujú trhové prostredie

Spoločnosť Henkel pokračovala v treťom štvrťroku v raste vďaka výraznému nárastu obratu

  • Obrat na úrovni skupiny organicky vzrástol o 3,5 % na približne 5,1 miliardy eur; nominálne +1,9 %
    • Divízia Adhesive Technologies dosiahla silný organický rast obratu na úrovni 7,0 %, nominálne +7,1 %
    • Divízia Beauty Care zaznamenala negatívny vývoj organického obratu na úrovni -3,0 %, nominálne -6,5 %
    • Divízia Laundry & Home Care dosiahla relatívne dobrý organický rast obratu na úrovni 2,0 %, nominálne -0,8 %
  • Vývoj organického obratu bol pozitívne ovplyvnený najmä rozvíjajúcimi sa trhm
  • Henkel sa nachádza vysoko nad predkrízovými úrovňami: zvýšenie organického obratu o 7,5 % v porovnaní s tretím štvrťrokom 2019 zodpovedá priemernému ročnému rastu vo výške 3,7 %
  • Aktualizovaný výhľad na finančný rok 2021: očakávaný vývoj obratu potvrdený, očakávané výnosy na spodnej hranici predchádzajúceho výhľadu

Spoločnosť Henkel pokračovala v raste aj počas tretieho štvrťroka finančného roka 2021, pričom obrat na úrovni skupiny dosiahol približne 5,1 miliardy eur. Uvedený vývoj zodpovedá silnému organickému rastu obratu na úrovni 3,5 %, ku ktorému prispel najmä pozitívny cenový vývoj v rámci všetkých obchodných divízií. Stabilný vývoj objemu predaja bol charakterizovaný normalizáciou dopytu v spotrebiteľských segmentoch a pokračujúcim zotavovaním priemyselnej produkcie. V nominálnom vyjadrení sa obrat zvýšil o 1,9 %.

„V treťom štvrťroku boli naše trhové podmienky výrazne ovplyvnené dosahmi globálnej koronakrízy, extrémne napätou situáciou na trhoch so surovinami a problémami v rámci globálnych dodávateľských reťazcov.  Napriek tomu boli obchodné výsledky spoločnosti Henkel dobré. Ak súčasný vývoj porovnáme s predkrízovým tretím štvrťrokom 2019, podarilo sa nám dosiahnuť priemerný ročný organický rast na úrovni 3,7 %. Všetky obchodné divízie dosiahli lepšie výsledky než v predkrízovom období,“ povedal výkonný riaditeľ spoločnosti Henkel Carsten Knobel.

„Dôležitým zdrojom rastu boli úspešné inovácie najmä v oblasti dlhodobej udržateľnosti a neustále rozširovanie našich digitálnych obchodných aktivít. Výrazný rast organického obratu v treťom štvrťroku je tiež svedectvom nášho robustného a vyváženého portfólia úspešných značiek a inovatívnych technológií.  V prvom rade je to však výsledok výbornej práce nášho globálneho tímu, ktorý s veľkým odhodlaním prispieva k dlhodobým úspechom spoločnosti Henkel aj v tomto náročnom období.“

Za silný rast obratu v treťom štvrťroku vďačí spoločnosť predovšetkým obchodnej divízii Adhesive Technologies. Tri z jej štyroch trhových segmentov dosiahli silný, dokonca až dvojciferný organický rast obratu, hoci trhový segment automobilového a kovospracujúceho priemyslu zaznamenal mierne negatívny vývoj.

Dosiahnuté obchodné výsledky sa líšili aj medzi spotrebiteľskými segmentmi divízií Beauty Care a Laundry & Home Care. Vývoj organického obratu divízie Beauty Care zaostal v treťom štvrťroku za rovnakým obdobím predchádzajúceho roka z dôvodu pretrvajúceho negatívneho vývoja obratu v kategórií telovej kozmetiky spôsobeného výrazne oslabenými trhmi. Naopak, segment profesionálnej kozmetiky zaznamenal silný rast organického obratu v porovnaní s rovnakým štvrťrokom predchádzajúceho roka.

Dobrý organický rast obratu divízie Laundry & Home Care je výsledkom najmä pozitívneho vývoja v kategórii pracích prostriedkov.

Z pohľadu regionálneho členenia sa nám v treťom štvrťroku podarilo dosiahnuť organický rast obratu vo všetkých regiónoch okrem Severnej Ameriky. Silný obrat na úrovni skupiny bol ťahaný hlavne rozvíjajúcimi sa trhmi, ktoré zaznamenali vysoký jednociferný organický rast vo všetkých regiónoch.

„Kým pandémia koronavírusu trvá, musíme neustále flexibilne a rýchlo reagovať na zmeny na našich trhoch. Obzvlášť problematické sú napäté vzťahy v rámci dodávateľských reťazcov a rastúce ceny surovín a náklady na dopravu. Napriek týmto zložitým podmienkam, ktoré si vyžadujú našu plnú pozornosť, ostávame sústredení na naše strategické priority zamerané na našu agendu pre zmysluplný rast,“ vysvetlil Carsten Knobel.

Aktualizovaný výhľad na finančný rok 2021

Pri pohľade na zvyšok finančného roka 2021 Knobel uviedol: „Stále existuje veľká neistota, pokiaľ ide o ďalší vývoj pandemickej situácie a  jej dosah na spotrebu a priemyselnú produkciu. Konkrétne, ďalší vysoký rast cien surovín a logistických nákladov ovplyvňujú ekonomický vývoj vo väčšej miere, než sa pôvodne predpokladalo. Usilovne pracujeme a prijímame rozsiahle opatrenia, aby sme tieto negatívne vplyvy na naše podnikanie a ziskovosť obmedzili.“

„Na základe silného vývoja nášho obratu počas prvých deviatich mesiacov tohto roka potvrdzujeme náš výhľad týkajúci sa organického rastu. Ale z dôvodu dodatočných negatívnych vplyvov spôsobených ďalším zvyšovaním cien vstupných surovín a nákladov na dopravu sme aktualizovali svoj výhľad upravenej marže EBIT a upravených výnosov na akciu. V súčasnosti očakávame, že sa tieto ukazovatele budú pohybovať na spodnej hranici našich predchádzajúcich odhadov.“

Na úrovni skupiny spoločnosť aj naďalej očakáva organický rast obratu v rozmedzí od 6,0 do 8,0 %, pričom upravená výnosnosť predaja (marža EBIT) by sa mala pohybovať okolo úrovne 13,5 %. Pri upravenom výnose na prioritnú akciu (EPS) pri konštantných kurzových sadzbách očakáva spoločnosť Henkel zvýšenie v hornej polovici jednociferného percentuálneho rastu.

„Stále fungujeme vo veľmi náročnom trhovom prostredí. Ale vďaka nášmu strategickému rámcu pre zmysluplný rast a nášmu výkonnému globálnemu tímu sa nachádzame vo veľmi dobrej pozícií a máme všetky predpoklady na to, aby sme z krízy vyšli posilnení a úspešne formovali svoju budúcnosť.“

Obrat na úrovni skupiny

V treťom štvrťroku 2021 sa obrat skupiny nominálne zvýšil o 1,9 % na hodnotu 5 092 mil. eur. Organicky (t. j. po úprave o kurzové vplyvy a vplyvy akvizícií a odpredaja) sa zvýšil o 3,5 %. Zvýšenie na úrovni skupiny bolo spôsobené rastom cien. Objem predaja sa v rámci jednotlivých obchodných divízií vyvíjal rôzne. Akvizície a odpredaje znížili obrat o 0,3 %, zatiaľ čo kurzové vplyvy predstavovali ďalších -1,3 %.

Za prvých deväť mesiacov roka 2021 sa obrat nominálne zvýšil o 3,7 % na 15 019 mil. eur. Z pohľadu organického rastu obratu sa spoločnosti Henkel podarilo dosiahnuť výrazné zlepšenie o 8,6 %. Hlavným zdrojom tohto rastu bolo zvýšenie objemu predaja, pričom svoj podiel mal aj pozitívny cenový vývoj.

Rozvíjajúce sa trhy zaznamenali v treťom štvrťroku 2021 organický rast obratu vo výške 8,3 %. Organický rast obratu na vyspelých trhoch zaostal o 0,2 % za úrovňou rovnakého štvrťroka predchádzajúceho roka. Obrat vo východoeurópskom regióne sa nám podarilo zvýšiť o 8,9 %. V regióne Afriky/Stredného východu sme dosiahli organický rast obratu na úrovni 8,1 % a 9,0 % v latinskoamerickom regióne. V ázijsko-pacifickom regióne sa obrat organicky zvýšil o 7,5 %. Na západoeurópskych trhoch sme zaznamenali organický rast obratu na úrovni 1,1 %; naopak, Severná Amerika zaznamenala pokles obratu o 2,6 %.

Za prvých deväť mesiacov roka 2021 dosiahol organický rast obratu na rozvíjajúcich sa trhoch úroveň 16,9 % v porovnaní s 2,9 % zvýšením na vyspelých trhoch.

Obrat divízie Adhesive Technologies

Obrat divízie Adhesive Technologies sa v treťom štvrťroku 2021 nominálne zvýšil o 7,1 % na 2 442 mil. eur. Organicky (t. j. po úprave o kurzové vplyvy a vplyvy akvizícií a odpredaja) sa obrat zvýšil o 7,0 %. Objem a ceny sa na tomto zvýšení podieľali rovnakou mierou. Kurzový vývoj mal na obrat negatívny vplyv na úrovni -0,4 %, kým akvizície/odpredaje predstavovali pozitívny príspevok vo výške +0,5 %.

Za prvých deväť mesiacov roka 2021 sa obrat divízie Adhesive Technologies nominálne zvýšil o 11,8 % na celkovú hodnotu 7 194 mil. eur. Organický rast obratu dosiahol 15,5 % vďaka vyšším objemom predaja a zlepšujúcemu sa cenovému vývoju v priebehu roka. Za prvých deväť mesiacov roka sme zaznamenali veľmi vysoký dopyt po našich riešeniach v rámci všetkých regiónov a obchodných divízií.

Vývoj v rámci jednotlivých trhových segmentov divízie Adhesive Technologies bol v treťom štvrťroku rôznorodý. Organický vývoj obratu v segmente automobilového a kovospracujúceho priemyslu medziročne mierne zaostával. Negatívny vplyv na naše výsledky v tejto kategórii malo zníženie produkcie automobilového priemyslu, ktoré bolo spôsobené celosvetovým nedostatkom polovodičov. V trhových segmentoch elektronického aj dodávateľského priemyslu sme dosiahli dvojciferný organický rast obratu. Segmenty obalov a spotrebného tovaru profitovali z pokračujúceho vysokého spotrebiteľského dopytu a tiež dosiahli dvojciferný rast obratu, ku ktorému prispeli najmä kategórie obalových a lifestylových produktov. Organický rast obratu v segmente výrobkov pre remeselníkov, stavebníctvo a profesionálov bol v porovnaní s tretím štvrťrokom predchádzajúceho roka na veľmi silnej úrovni. Po dvojcifernom raste v rovnakom období predchádzajúceho roka boli výsledky v spotrebiteľskom a remeselníckom segmente negatívne. Tento negatívny vývoj bol viac než kompenzovaný rastom v segmentoch výrobkov pre stavebníctvo a výrobu a údržbu.

V regionálnom členení bol obrat divízie Adhesive Technologies na rozvíjajúcich sa trhoch výrazne vyšší než v treťom štvrťroku predchádzajúceho roka. Východná Európa a Latinská Amerika zaznamenali dvojciferný rast najmä vďaka vývoju v trhových segmentoch obalového a spotrebného tovaru. Veľmi výrazné zvýšenie obratu sme zaznamenali v regiónoch Afriky/Stredného východu a Ázie (okrem Japonska). 

Veľmi silný vývoj organického obratu zaznamenali vyspelé trhy vo všetkých regiónoch. Celkové zníženie produkcie automobilového priemyslu malo negatívny dosah na trhové segmenty automobilového a kovospracujúceho priemyslu v Severnej Amerike a Západnej Európe, ale vysoký dopyt vo všetkých ostatných trhových segmentoch bol viac než dostatočnou kompenzáciou tohto negatívneho vývoja v obidvoch regiónoch. Vyspelé trhy ázijsko-pacifického regiónu tiež vykázali veľmi silný rast vo všetkých trhových segmentoch.

Obrat divízie Beauty Care

Obrat obchodnej divízie Beauty Care sa v treťom štvrťroku 2021 nominálne znížil o 6,5 % na 934 mil. eur. Organicky (t. j. po úprave o kurzové vplyvy a vplyvy akvizícií a odpredaja) bol o 0,3 % nižší v porovnaní s úrovňou z rovnakého obdobia predchádzajúceho roka. Hoci sa objem predaja znížil, táto obchodná divízia zaznamenala pozitívny vývoj v cenách. Kurzové vplyvy znížili obrat o 1,1 % a akvizície/odpredaje o 2,4 %.

Za prvých deväť mesiacov 2021 sa obrat divízie Beauty Care medziročne nominálne znížil o 1,6 % na 2 773 mil. eur. Organicky sa vďaka nárastu objemu aj cien zvýšil o 2,3 %.

V segmente spotrebného tovaru organický obrat v treťom štvrťroku 2021 zaostal za úrovňou predchádzajúceho roka, čo bolo spôsobené najmä výrazným poklesom obratu v kategórii telovej kozmetiky. Príčinou bola pokračujúca normalizácia dopytu po mydlových produktoch po jeho výraznom zvýšení v predchádzajúcom roku v reakcii na pandemickú situáciu. Obrat v segmente vlasovej kozmetiky sa medziročne znížil, pričom v jednotlivých kategóriách bol jeho vývoj rôzny. Stylingové produkty na vlasy zaznamenali v treťom štvrťroku výrazný organický rast obratu a pokračovali v oživení, ktoré začalo už v prvom polroku. Naopak, negatívne sa vyvíjal obrat v kategórii farieb na vlasy, v ktorej po výraznom raste v predchádzajúcom roku spôsobenom pandémiou došlo k postupnej normalizácii dopytu.  Kategória výrobkov starostlivosti o vlasy tiež zaostala za svojou minuloročnou úrovňou.

Trhový segment profesionálnej kozmetiky dokázal nadviazať na veľmi pozitívne výsledky z prvého polroka silným organickým rastom, ku ktorému prispeli tak vyspelé, ako aj rozvíjajúce sa trhy. Uvedený vývoj bol predovšetkým odrazom veľmi silného rastu v Severnej Amerike a dvojciferného percentuálneho zvýšenia obratu v regióne Afriky/Stredného východu a vo východnej Európe.

Na rozvíjajúcich sa trhoch bol organický rast obratu v treťom štvrťroku veľmi silný v segmentoch spotrebného tovaru aj profesionálnej kozmetiky. K týmto výsledkom prispeli všetky regióny okrem Latinskej Ameriky. Trhy v Ázii (okrem Japonska) a Afrike/Strednom východe zaznamenali dvojciferný percentuálny rast, východná Európa vykázala silný rast obratu.

Celkovo organický obrat na vyspelých trhoch medziročne klesol. Zatiaľ čo vyspelé trhy v ázijsko-pacifickom regióne dosiahli veľmi silný organický rast obratu, Západná Európa a Severná Amerika zaostali za úrovňami z predchádzajúceho roka.

Obrat divízie Laundry & Home Care

Obchodná divízia Laundry & Home Care dosiahla v treťom štvrťroku 2021 obrat vo výške 1 680 mil. eur, čo predstavuje nominálny pokles o 0,8 % v porovnaní s rovnakým štvrťrokom predchádzajúceho roka. Organicky (t. j. po úprave o kurzové vplyvy a vplyvy akvizícií a odpredaja) však táto divízia vykázala kladný rast obratu vo výške 2,0 %. K tomuto výsledku prispelo najmä výrazné zvýšenie cien, zatiaľ čo objem predaja klesol. Akvizície a odpredaje nemali na obrat zásadný vplyv, kurzové vplyvy však viedli k jeho zníženiu o 2,8 %.

Nominálne obrat divízie Laundry & Home Care za prvých deväť mesiacov roka 2021 klesol o 3,8 % na 4 956 mil. eur. Organicky však vďaka zvyšujúcim sa cenám vzrástol o výrazných 
3,3 %.

Segment pracích prostriedkov zaznamenal v treťom štvrťroku silný organický rast obratu, ku ktorému prispeli najmä silné výsledky v kategórii priemyselných pracích prostriedkov. Veľmi silný rast zaznamenala naša kľúčová značka Persil, v neposlednom rade aj vďaka našim pokračujúcim inováciám. Naše špecializované pracie prostriedky dosiahli dvojciferný rast obratu najmä vďaka výsledkom značky Perwoll. Kapsulové produkty zaznamenali veľmi silný rast, čím nadviazali na svoje úspešné výsledky z prvého polroka.

V segmente výrobkov starostlivosti o domácnosť bol organický vývoj obratu v treťom štvrťroku mierne negatívny, a to hlavne v dôsledku poklesu odbytu v kategórii čistiacich prostriedkov na tvrdé povrchy. Príčinou bol návrat dopytu po hygienických výrobkoch na svoje normálne úrovne po predchádzajúcom výraznom raste v rovnakom období predchádzajúceho roka, ktorý bol reakciou na pandémiu ochorenia COVID-19. Tento pokles bol kompenzovaný dobrými výsledkami našich výrobkov na umývanie riadu a výrazným rastom odbytu čistiacich prostriedkov na toalety, na ktorých sa podieľali naše značky Pril, Bref a Somat.

Na rozvíjajúcich sa trhoch sme v treťom štvrťroku dosiahli výrazný organický rast obratu, ku ktorému prispeli najmä trhy v Ázii (okrem Japonska) a Latinskej Amerike, pričom obidva regióny vykázali rast v dvojcifernom percentuálnom pásme. Výrazný organický rast obratu zaznamenal región východnej Európy a veľmi silný rast trhy v Afrike a na Strednom východe.

Organický obrat na vyspelých trhoch celkovo zaostal za minuloročnou úrovňou pod vplyvom negatívneho vývoja v severoamerickom regióne. Naopak, pozitívny vývoj obratu zaznamenala Západná Európa. Vyspelé trhy v ázijsko-pacifickom regióne rástli dvojciferne.

Čisté aktíva a finančná pozícia skupiny

V čistých aktívach a finančnej pozícii skupiny nedošlo v sledovanom období k podstatným zmenám v porovnaní so stavom k 30. júnu 2021.

Výhľad skupiny Henkel

Na základe obchodných výsledkov za prvých deväť mesiacov roka 2021 a predpokladaného vývoja do konca aktuálneho finančného roka sa predstavenstvo Henkel AG & Co. KGaA rozhodlo aktualizovať svoj výhľad na rok 2021.

Po prudkom poklese svetového ekonomického rastu v roku 2020, ktorý bol spôsobený pandémiou ochorenia COVID-19, je na základe súčasných odhadov možné v roku 2021 predpokladať výrazné oživenie priemyselného dopytu a postupný návrat dopytu po rôznych kategóriách spotrebného tovaru na jeho štandardné úrovne. Zároveň však dochádza k veľmi vysokému rastu cien vstupných surovín, ktoré sú pre spoločnosť Henkel nevyhnutné, ako aj cien logistických služieb, ktorý súvisí s výrazným oživením svetového hospodárstva v spojení s enormne vyťaženými globálnymi dodávateľskými reťazcami.

Po zohľadnení uvedených faktorov skupina Henkel očakáva organický rast obratu za finančný rok 2021 v rozsahu 6,0 až 8,0 % (nezmenený).

V prípade obchodnej divízie Adhesive Technologies aj naďalej očakávame organický rast obratu v rozsahu 10,0 až 12,0 %. V prípade divízií Beauty Care a Laundry & Home Care očakávame organický rast obratu od 2,0 do 4,0 % (nezmenený).

Od akvizícií a odpredajov realizovaných v roku 2020 a v roku 2021 do dnešného dňa neočakávame zásadný dosah na nominálny rast obratu skupiny Henkel. Negatívny účinok kurzových vplyvov sa očakáva v strednej časti jednociferného percentuálneho pásma.

Predpokladané výrazné oživenie dopytu, najmä v segmentoch našich priemyselných a profesionálnych produktov, by malo mať kladný vplyv na výnosy spoločnosti Henkel za rok 2021. Výnimočne prudké zvýšenie cien vstupných surovín, pri ktorom v súčasnosti odhadujeme, že sa za celý rok bude pohybovať v dolnej polovici druhej desiatky percentuálneho pásma (pôvodne spodná hranica druhej desiatky), a ktoré je v aktuálnom finančnom roku možné kompenzovať len čiastočne, má na vývoj výnosov podstatne silnejší vplyv, než sa pôvodne očakávalo. Zároveň očakávame aj negatívny vplyv výmenných kurzov na výnosy.

Pri zohľadnení uvedených faktorov spoločnosť Henkel očakáva upravenú výnosnosť predaja (upravená marža EBIT) okolo úrovne 13,5 % (predchádzajúci výhľad: 13,5 až 14,5 %). V prípade divízie Adhesive Technologies očakávame upravenú výnosnosť predaja približne na úrovni 16,0 % (predchádzajúci výhľad: 16,0 až 17,0 %), pri divízii Beauty Care okolo úrovne 9,5 % (predchádzajúci výhľad: 9,5 až 10,5 %) a pri divízii Laundry & Home Care okolo 14,0 % (predchádzajúci výhľad: 14,0 až 15,0 %).

Pri upravenom výnose na prioritnú akciu (EPS) pri konštantných kurzových sadzbách očakávame zvýšenie v hornej polovici jednociferného percentuálneho pásma (predchádzajúci výhľad: od hornej časti prvej do polovice druhej desiatky percentuálneho pásma).

Zuzana Kaňuchová Henkel Slovensko
Henkel ČR
Henkel Magyarország 
Riaditeľka Korportánej komunikácie CEE zuzana.kanuchova@henkel.com Stiahnuť vizitku Pridať do mojej zbierky