23. 2. 2022  Düsseldorf / Nemecko

Spoločnosť Henkel zverejnila správu o trvalej udržateľnosti za rok 2021 a novú stratégiu 2030+ Sustainability Ambition Framework

Dobré výsledky v oblasti udržateľnosti za rok 2021 a nové ciele do roku 2030 a ďalej

 • Dobré výsledky a zlepšenie vo všetkých kľúčových oblastiach v roku 2021
 • Posilnená stratégia trvalej udržateľnosti: 2030+ Sustainability Ambition Framework
 • Nové ambiciózne ciele stanovené: cieľ dosiahnuť klimaticky pozitívnu výrobu presunutý z roku 2040 na rok 2030

Spoločnosť Henkel zverejnila svoju 31. správu o trvalej udržateľnosti, v ktorej hodnotí výsledky a pokrok dosiahnutý v roku 2021 a predstavuje novú stratégiu pod názvom 2030+ Sustainability Ambition Framework.

„Trvalá udržateľnosť má hlboké korene v DNA našej spoločnosti a je neoddeliteľnou súčasťou nášho podnikania. Spoločne so strategickými prioritami ako inovácie a digitalizácia, je trvalá udržateľnosť ústredným prvkom našej agendy zmysluplného rastu,“ hovorí Carsten Knobel, predseda predstavenstva spoločnosti Henkel. „Udržateľnosť je jednou z našich základných hodnôt a zároveň cieľom spoločnosti v súlade s naším mottom: Priekopníci v centre diania pre blaho generácií. Vďaka tejto ambicióznejšej stratégii zrýchlime svoju transformáciu, aby naše portfólio a procesy ešte výraznejšie prispievali k plneniu cieľov v oblasti trvalej udržateľnosti.“

„Pokračujúci boj proti pandémii ochorenia COVID-19 v minulom roku otestoval našu odolnosť ako spoločnosti, ako jednotlivcov aj ako komunity. Naše odhodlanie riešiť environmentálne, spoločenské a politické výzvy nebolo ešte nikdy pevnejšie,“ dopĺňa Sylvie Nicol, členka predstavenstva spoločnosti Henkel zodpovedná za ľudské zdroje a udržateľnosť. „Som hrdá, že napriek náročným podmienkam v roku 2021 spoločnosť Henkel pokračovala v napĺňaní cieľov trvalej udržateľnosti v kľúčových oblastiach, ako sú ochrana klímy a obehové hospodárstvo.“

Silné výsledky v náročnom roku

V roku 2021 spoločnosť Henkel ďalej posilnila svoju stratégiu trvalej udržateľnosti v rámci svojich podnikateľských činností, znížila emisie CO2 vo výrobných prevádzkach (najmä prechodom na zelenú elektrinu) a pokračovala v získavaní surovín z udržateľných zdrojov či v udržateľnom financovaní.

Cieľom spoločnosti Henkel je do roku 2025 znížiť uhlíkovú stopu svojej výroby o 65 % (v porovnaní s východiskovým rokom). Do konca roka 2021 sa jej už podarilo znížiť emisie CO2 o polovicu. Pri plnení tohto cieľa sa spoločnosť zameriava aj na zlepšenie svojej energetickej efektívnosti, pričom do roku 2030 chce využívať 100 % elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov. Ku koncu roka 2021 spoločnosť Henkel úplne previedla výrobu v 21 krajinách vrátane Kolumbie a Francúzska na elektrinu, ktorá je 100 percentne obnoviteľná. V súčasnosti až 68 % elektrickej energie, ktorú spoločnosť Henkel odoberá, pochádza z obnoviteľných zdrojov.

Okrem toho sa spoločnosť aktívne podieľa na budovaní skutočného obehového hospodárstva v spolupráci s partnermi v rámci celého odberateľsko-dodávateľského reťazca a medzinárodnými iniciatívami ako Plastic Bank a New Plastics Economy nadácie Ellen MacArthur Foundation. Cieľom ambicióznej obalovej stratégie spoločnosti je znížiť produkciu obalových materiálov, recyklovať ich a zabrániť ich hromadeniu v životnom prostredí. Jedným z kľúčových cieľov do roku 2025 je dosiahnuť, aby 100 % obalov, ktoré spoločnosť Henkel používa, bolo recyklovateľných alebo opätovne použiteľných. Koncom roka 2021 predstavoval ich podiel už približne 68 %. Spoločnosť tiež vytrvalo pracuje na zvýšení podielu recyklovaných materiálov vo všetkých svojich plastových obaloch spotrebného tovaru na viac než 30 % do roku 2025. Koncom roka 2021 predstavoval ich podiel približne 18 %.

Spoločnosť Henkel úspešne pokračovala aj v napĺňaní cieľa, ktorým je získavať 100 % palmového oleja a oleja z palmových jadier zodpovedným spôsobnom. V roku 2021 spoločnosť pokrývala 93 % svojej celkovej spotreby palmového oleja, oleja z palmových jadier a jeho derivátov zo zdrojov s certifikátom RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil). Za tento úspech spoločnosť vďačí svojej dlhodobej spolupráci s rozvojovou organizáciou Solidaridad, ktorá podporuje drobných producentov palmového oleja v Južnej Amerike, Afrike a Ázii, ktorá doposiaľ podporila viac než 36 000 malých pestovateľov na celom svete.

Ďalším dôležitým míľnikom bolo oznámenie nového rámca udržateľného financovania, ktorý priamo prepája stratégiu spoločnosti v oblasti trvalej udržateľnosti s jej stratégiou financovania.

Uvedený rámec umožňuje dva spôsoby financovania: emisiou dlhopisov naviazaných na trvalú udržateľnosť a emisiou zelených dlhopisov. V roku 2021 spoločnosť vydala v súlade s podmienkami tohto rámca dve emisie, čím sa stala prvou spoločnosťou v odvetví, ktorá vydala eurové dlhopisy s úrokom naviazaným na plnenie konkrétnych cieľov v oblasti trvalej udržateľnosti. Celkovo vydala dlhopisy v objeme viac než 700 mil. eur.

Ambicióznejšie ciele stratégie 2030+ Sustainability Ambition Framework

Vyššie uvedené výsledky sú v súlade s cieľmi, ktoré si spoločnosť Henkel stanovila vo svojej dlhodobej stratégii v roku 2010. Po desiatich rokoch jej úspešného napĺňania sa spoločnosť Henkel v roku 2021 rozhodla prehodnotiť svoje výsledky z pohľadu aktuálneho externého vývoja a očakávaní a ambícií, ktoré by jej stratégia mala plniť v ďalších rokoch.

Výsledkom je nová stratégia 2030+ Sustainability Ambition Framework, ktorá obsahuje aj nové, dodatočné dlhodobé ciele, ktoré pomôžu transformovať hospodárstvo a spoločnosť smerom k trvalej udržateľnosti.

Stratégia 2030+ Sustainability Ambition Framework sa zameriava na tri tematické oblasti:

 • Regenerujúca planéta: podporiť budúcnosť obehového hospodárstva s nulovou bilanciou uhlíka pomocou transformácie podnikania, produktov a surovín na základe vedeckých poznatkov a inovácií.
 • Prosperujúce komunity: spoločnými silami nášho podnikania a značiek pomáhať ľuďom zlepšovať svoje životy tak, že budeme podporovať rovnosť, vzdelávanie a spoločenský blahobyt.
 • Dôveryhodný partner: presadzovať zodpovedné systémové zmeny v podnikaní na základe spoločných hodnôt, ktoré vychádzajú z vedeckých poznatkov a nadšenia pre technológie.

 „Chceme dosiahnuť, aby naše ambície zodpovedali očakávaniam našich akcionárov v oblasti životného prostredia, v sociálnej oblasti a v riadení a našej rastúcej angažovanosti v týchto oblastiach,“ vysvetľuje Ulrike Sapiro, riaditeľka pre trvalú udržateľnosť v spoločnosti Henkel.

Medzi nové kľúčové ciele patrí:

 • dosiahnuť klimaticky pozitívnu prevádzku do roku 2030 a v súlade s iniciatívou Science Based Targets dosiahnuť nulové čisté emisie v prípade emisií rozsahu 3 (od zdroja po predaj)
 • posilniť obehové hospodárstvo zvýšením obehového využívania vody a vyprodukovaných odpadových materiálov do roku 2030 
 • dosiahnuť rodovú rovnosť na všetkých úrovniach riadenia do roku 2025
 • rozšíriť komunitné vzdelávacie programy a dobrovoľníctvo
 • ormovať budúce fungovanie spoločnosti a jej zamestnancov ďalším rozvojom a rozšírením programu „Small Work“, ktorý bol spustený v roku 2021

Ako dodáva Ulrike Sapiro: „Vieme, že svet okolo nás, očakávania našich akcionárov a príležitosti v oblasti posilňovania trvalej udržateľnosti sa neustále menia. Preto plánujeme našu stratégiu 2030+ Sustainability Ambition Framework pravidelne prehodnocovať a aktualizovať o nové hmatateľné ciele a ambície.“

Tlačové správy (152,1 KB)
Zuzana Kaňuchová Henkel Slovensko
Henkel ČR
Henkel Magyarország 
Riaditeľka Korportánej komunikácie CEE zuzana.kanuchova@henkel.com Stiahnuť vizitku Pridať do mojej zbierky