23. 2. 2022  Düsseldorf / Nemecko

Dobré výsledky a pokrok vo všetkých strategických prioritách v roku 2021

Spoločnosť Henkel zverejnila výsledky hospodárenia za rok 2021 a posúva svoju agendu zmysluplného rastu na novú úroveň

 • Dobré obchodné výsledky v náročnom trhovom prostredí roku 2021
  • Obrat na úrovni skupiny dosiahol 20,1 mld. eur, organicky rast +7,8 %
  • Prevádzkový zisk* sa zvýšil na 2,7 mld. eur, + 4,2 %
  • Marža EBIT* na úrovni predchádzajúceho roku: 13,4 %
  • Výnos na prioritnú akciu (EPS)*: 4,56 eur, +9,2 % po úprave o kurzové vplyvy
  • Dobrý voľný cash flow vo výške 1,5 mld. eur; čistá finančná pozícia sa významne zlepšila
 • Navrhovaná výška dividendy na úrovni predchádzajúceho roka: 1,85 eur na prioritnú akciu
 • Výhľad na rok 2022 a stredno- až dlhodobé finančné ciele ostávajú nezmenené
 • Konzistentná implementácia agendy zmysluplného rastu od roku 2020
 • Kľúčové opatrenia na posilnenie strategickej agendy rastu:
  • Začala integrácia divízií Laundry & Home Care a Beauty Care do jednej multiproduktovej platformy s obratom približne 10 mld. eur
  • Plánovaná ďalšia optimalizácia portfólia v segmente spotrebného tovaru
  • Spustený program spätného odkupu akcií v objeme do 1 mld. eur
  • Fond rizikového kapitálu Venture Fund II s celkovým objemom 150 mil. eur
  • Nová stratégia a ambície v oblasti udržateľnosti

„Celkovo sme v roku 2021 dosiahli dobré hospodárskej výsledky a konzistentne sme napredovali v implementácii našej strategickej agendy. A to aj napriek veľmi náročným trhovým podmienkam s bezprecedentným narušením globálnych dodávateľských reťazcov, nedostatkom kľúčových surovín a celkovo výrazne rastúcimi cenami,“ povedal predseda predstavenstva spoločnosti Henkel Carsten Knobel.

„Zaznamenali sme organický rast vo všetkých obchodných divíziách, udržali maržu na stabilnej úrovni a dosiahli veľmi silný rast výnosov na prioritnú akciu. Je to výsledok úsilia celého nášho globálneho tímu Henkel. Aj v tejto náročnej dobe sa nám spoločne darilo napredovať v našej agende zmysluplného rastu. Rád by som poďakoval všetkým zamestnancom za ich výnimočné pracovné nasadenie. Predovšetkým tým, ktorí udržiavali v chode našu produkciu a kritické obchodné procesy priamo vo výrobných prevádzkach.“

Spoločnosť Henkel dosiahla vo finančnom roku 2021 organický obrat v hodnote približne 20,1 mld. eur, čo v porovnaní s rokom 2020 predstavuje organický rast obratu vo výške 7,8 %. Osobitne pozitívny vplyv malo výrazné oživenie dopytu v priemyselnom segmente a v segmente profesionálnej vlasovej kozmetiky. V porovnaní s predchádzajúcim rokom 2020, keď bol obzvlášť vysoký dopyt po hygienických a čistiacich produktoch a farbách na vlasy, zatiaľ čo dopyt po stylingových prípravkoch bol menej výrazný, sa v segmente spotrebného tovaru dopyt v mnohých kategóriách normalizoval. Zároveň však výrazné zvýšenie cien vstupných surovín a logistiky spolu s kurzovými vplyvmi negatívne zasiahli našu ziskovosť vo finančnom roku 2021. Vďaka výraznému zvýšeniu objemu predaja, úspešnému zvýšeniu cien, aktívnemu riadeniu nákladov a pokračujúcim štrukturálnym úpravám dokázala spoločnosť Henkel viac než kompenzovať ich vplyv na svoje výnosy. Upravený prevádzkový zisk sa zvýšil o 4,2 % na 2,7 mld. eur. Upravená výnosnosť predaja predstavovala 13,4 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom a upravený výnos na prioritnú akciu sa zvýšil na 4,56 eura. Tento vývoj predstavuje výrazné zlepšenie na úrovni 9,2 % pri konštantných kurzových sadzbách.

Vzhľadom na uvedené výsledky spoločnosť Henkel na blížiacom sa výročnom valnom zhromaždení navrhne svojim akcionárom stabilnú dividendu vo výške 1,85 eura na prioritnú akciu a 1,83 eura na kmeňovú akciu. Navrhovaná výška sa rovná podielu vyplácaných dividend na úrovni 40,5 %, čo je mierne nad cieľovým rozsahom 30 až 40 % upraveného čistého zisku po odpočítaní menšinových podielov. Spoločnosť vypláca stabilné dividendy od vypuknutia pandémie ochorenia COVID-19.

Okrem toho spoločnosť koncom januára 2022 oznámila spustenie programu odkupu akcií v objeme do 1 mld. eur, s ktorého implementáciou začala vo februári. Henkel plánuje odkúpiť prioritné akcie v celkovom objeme až 800 mil. eur a kmeňové akcie v celkovom objeme do 200 mil. eur. Odkupovanie akcií by malo prebiehať až do 31. marca 2023.

„Neustále pokračujeme v implementácií našej strategickej agendy a v mnohých kľúčových oblastiach sme dosiahli veľmi výrazný pokrok. V iných oblastiach však stále vidíme potrebu prijímať ďalšie opatrenia. Preto sa teraz snažíme posunúť našu agendu zmysluplného rastu na ďalšiu úroveň: koncom januára sme oznámili zlúčenie obchodných divízií Laundry & Home Care a Beauty Care do jednej obchodnej divízie pod názvom „Henkel Consumer Brands“. Cieľom je vybudovať multiproduktovú platformu s obratom okolo 10 miliárd eur, ktorá nám poskytne širší základ pre ešte konzistentnejšiu optimalizáciu nášho portfólia smerom k vyššiemu rastu a maržiam. Tieto plány sa odrážajú aj v našich stredno- až dlhodobých finančných ambíciách,“ povedal Carsten Knobel. „Okrem toho, náš nový fond rizikového kapitálu Venture Fund II v objeme 150 mil. eur a náš nový rámec 2030+ Sustainability Ambition Framework prinášajú dôležitý stimul v oblasti inovácií a udržateľnosti. Nový otvorený a dynamický vzhľad našej korporátne značky posilňuje našu misiu.“

Obrat a výnosy skupiny za finančný rok 2021

Obrat skupiny Henkel vo finančnom roku 2021 dosiahol 20 066 mil. eur, čo predstavuje nominálny rast na úrovni 4,2 % a výrazný organický rast obratu vo výške 7,8 %. Akvizície a odpredaje mali na obrat mierne negatívny vplyv na úrovni -0,1 %. Kurzový vývoj mal na obrat negatívny vplyv vo výške -3,5 %.

Obchodná divízia Adhesive Technologies zaznamenala dvojciferný organický rast obratu na úrovni 13,4 %, ktorého hlavným zdrojom bolo výrazné oživenie priemyselného dopytu v porovnaní s obdobím predchádzajúceho roka, ktoré bolo ťažko poznačené pandémiou ochorenia COVID-19. Obrat obchodnej divízie Beauty Care organicky vzrástol o 1,4 %. Pozitívny vplyv malo oživenie v segmente profesionálnej vlasovej kozmetiky, zatiaľ čo segment spotrebného tovaru bol ovplyvnený najmä normalizovaním dopytu v kategórii telovej kozmetiky a zaznamenal pokles. Obchodná divízia Laundry & Home Care dosiahla silný organický rast obratu na úrovni 3,9 % vďaka silným výsledkom tak v kategórii pracích prostriedkov, ako aj v kategórii čistiacich prípravkov pre domácnosť.

Rozvíjajúce sa trhy zaznamenali dvojciferný organický rast obratu vo výške 15,4 %, organický obrat na vyspelých trhoch dosiahol 2,5 %.

Upravený prevádzkový zisk (upravený zisk EBIT) dosiahol v roku 2021 hodnotu 2 686 mil. eur v porovnaní s 2 579 mil. eur vo finančnom roku 2020, pričom sa zvýšil o 4,2 %. Upravená výnosnosť predaja (upravená marža EBIT) dosiahla úroveň predchádzajúceho roka vo výške 13,4 %.

Upravený výnos na prioritnú akciu sa zvýšil o 7,0 % na hodnotu 4,56 eura (predchádzajúci rok: 4,26 eura). Upravený výnos na prioritnú akciu sa pri konštantných kurzových sadzbách zvýšil o 9,2 %.

Čistý prevádzkový kapitál sa zvýšil na 2,2 %, teda o 1,5 percentuálneho bodu v porovnaní s mimoriadne nízkou hodnotou 0,7 % v predchádzajúcom roku. Znamená to, že čistý prevádzkový kapitál sa vracia na normálnejšiu úroveň. V porovnaní s predkrízovou úrovňou z roku 2019 sa zlepšil o 1,7 %.

Voľný cash flow v celkovej výške 1 478 mil. eur bol nižší než v predchádzajúcom roku (2020: 2 340 mil. eur), v ktorom došlo k jeho výraznému nárastu spôsobenému neobvykle ostrým poklesom čistého prevádzkového kapitálu v rámci cash flowu z prevádzkových činností.

Čistá finančná pozícia sa výrazne zlepšila najmä vďaka dobrému voľnému cash flowu. K 31. decembru 2021 predstavovala čistá finančná pozícia -292 mil. eur (31. december 2020: -888 mil. eur).

Výsledky obchodných divízií za finančný rok 2021

Obrat divízie Adhesive Technologies za finančný rok 2021 bol nominálne o 11,0 % vyšší a dosiahol 9 641 mil. eur. Organicky sa zvýšil o 13,4 %. Dôvodom tohto rastu boli výrazne vyššie objemy predaja aj stabilný rast cien v priebehu celého roka. V prvom polroku bol rast charakterizovaný rozsiahlym oživením objemu priemyselného dopytu v porovnaní s predchádzajúcim rokom, ktorý bol silne zasiahnutý pandémiou ochorenia COVID-19. V druhom polroku mali na organický rast obratu pozitívny vplyv ďalšie zvyšovanie objemu predaja a postupne sa zvyšujúce ceny. Upravený prevádzkový zisk vo výške 1 561 mil. eur bol výrazne vyšší než v predchádzajúcom roku (1 320 mil. eur). Upravená výnosnosť predaja sa zvýšila o 100 bázických bodov a dosiahla úroveň 16,2 %, k čomu prispel najmä dvojciferný rast obratu.

Obrat divízie Beauty Care sa v roku 2021 nominálne znížil o 2,0 % na hodnotu 3 678 mil. eur, pričom organicky vzrástol o 1,4 %. Dôvodom bol rozdielny vývoj v jednotlivých segmentoch. Kým oživenie v segmente profesionálnej vlasovej kozmetiky malo pozitívny vplyv, segment spotrebného tovaru bol ovplyvnený najmä normalizovaním dopytu v kategórii telovej kozmetiky a zaznamenal pokles. Upravený prevádzkový zisk dosiahol 351 mil. eur (predchádzajúci rok: 377 mil. eur). Upravená výnosnosť predaja klesla na 9,5 % (predchádzajúci rok: 10 %). Dôvodom boli okrem iného vyššie investície do marketingu a reklamy a výrazne vyššie ceny surovín.

Obrat obchodnej divízie Laundry & Home Care sa v roku 2021 nominálne znížil o 1,5 % na hodnotu 6 605 mil. eur, organicky sa zvýšil o 3,9 %. Upravený prevádzkový zisk vo výške 904 mil. eur zaostal za úrovňou predchádzajúceho roka (1 004 mil. eur). Predovšetkým z dôvodu výrazne vyšších cien surovín a logistiky zaznamenala upravená výnosnosť predaja prepad o 130 bázických bodov na úroveň 13,7 %.

Výhľad na rok 2022

Výhľad na rok 2022, ktorý bol zverejnený koncom januára, ostáva nezmenený. Vzhľadom na vysokú trhovú neistotu a volatilitu, ako aj vplyv ďalšieho výrazného zvyšovania nákladov na suroviny a logistiku, spoločnosť Henkel predpokladá organický rast obratu v rozsahu 2 až 4 % a upravenú výnosnosť predaja (marža EBIT) medzi 11,5 a 13,5 %. Upravený výnos na prioritnú akciu (EPS) vo finančnom roku 2022 by sa mal na úrovni skupiny pohybovať v rozpätí od -15 do +5 % (pri konštantných kurzových sadzbách).

Agenda zmysluplného rastu: dobrý pokrok v implementácii

Začiatkom marca 2020 spoločnosť Henkel predstavila svoju agendu zameranú na rast v nasledujúcich rokoch, na ktorej dosiahnutie vypracovala jasný strategický rámec. Kľúčovými prvkami tohto strategického rámca sú úspešné portfólio, jednoznačná konkurenčná výhoda v oblastiach inovácií, udržateľnosti a digitalizácie, ako aj prevádzkové modely pripravené na budúcnosť, ktoré majú pevnú oporu v silnej firemnej kultúre.

Riadenie portfólia napreduje podľa plánu

V rámci aktívneho riadenia portfólia si spoločnosť Henkel začiatkom roka 2020 stanovila za cieľ odpredať alebo zrušiť značky a podnikateľské aktivity s obratom v objeme okolo 0,5 mld. eur do konca roku 2021. Spoločnosti Henkel sa do konca roku 2021 podarilo podľa plánu podpísať zmluvy o odpredaji, dokončiť odpredaje alebo zastaviť podnikateľské činnosti s celkovým ročným obratom v objeme okolo 0,5 mld. eur. Väčšina týchto opatrení sa týkala portfólia produktov divízií Beauty Care a Laundry & Home Care, napríklad predaj značiek Right Guard a Dry Idea.

Okrem toho spoločnosť Henkel v roku 2021 strategicky posilnila svoje portfólio akvizíciou, ktorá sľubuje vysoký rast v budúcnosti. V rámci obchodnej divízie Laundry & Home Care posilnila svoje postavenie na francúzskom trhu akvizíciou spoločnosti Swania. Jej portfólio zahŕňa veľmi atraktívne a profitabilné trhové segmenty a dopĺňa portfólio spoločnosti Henkel o osvedčené a inovatívne značky ako Maison Verte a YOU.

Začiatkom februára 2022 spoločnosť Henkel ďalej posilnila svoje produktové portfólio akvizíciou divízie profesionálnej vlasovej kozmetiky spoločnosti Shiseido na ázijsko-pacifických trhoch. Transakcia zahŕňa prémiové produkty profesionálnej vlasovej kozmetiky s obratom viac než 100 mil. eur za finančný rok 2021. Svojou expanziou na ázijsko-pacifických trhoch sa spoločnosť Henkel stane jedným z popredných trhových hráčov v tomto vysoko dynamickom regióne s atraktívnym potenciálom budúceho rastu.

Na posilnenie svojej konkurencieschopnosti a odlíšenie sa od konkurencie sa spoločnosť Henkel zamerala aj na ďalšie zrýchľovanie inovácií, podporu udržateľnosti a tvorbu vyššej pridanej hodnoty pre svojich zákazníkov a spotrebiteľov prostredníctvom digitalizácie.

Úspešný štart inovácií

Spoločnosť Henkel pokračovala v úspešnom presadzovaní a zavádzaní inovácií aj vo finančnom roku 2021, k čomu okrem iných prispeli aj firemné inkubátory a inovačné tímy, ktoré boli v minulom roku zriadené v rámci obchodných divízií Beauty Care a Laundry and Home Care. Divízia Adhesive Technologies otvorila v Düsseldorfe nové globálne inovačné centrum, do ktorého spoločnosť investovala približne 130 mil. eur. Práce začali aj na výstavbe ďalšieho špičkového inovačného centra divízie Adhesive Technologies v Šanghaji.

V roku 2021 spoločnosť Henkel na trh opäť úspešne zaviedla mnohé inovácie a primerane ich podporila potrebnými investíciami. Divízia Adhesive Technologies napríklad vyvinula a zaviedla riešenia pre automobilový priemysel v podobe udržateľných lepiacich a spájacích technológií, ktoré podporujú teplotný rozptyl. Okrem toho jej inovatívne technológie umožňujú vývoj udržateľných obalových riešení.

Divízia Beauty Care spustila rozsiahly trhový reštart vlasových stylingových prípravkov značky Taft a farieb na vlasy Igora Royal a ďalšie úspešné inovácie zaviedla aj v segmente výrobkov na starostlivosť o vlasy. Okrem toho rozšírila sortiment udržateľnej značky Nature Box o nové produkty v pevnej forme a balenia s náhradnou náplňou.

Divízia Laundry & Home Care predstavila inovované čistiace kapsule v rámci všetkých cenových segmentov, ktoré sú dostupné pod rôznymi značkami vrátane značky Perwoll. V maloobchodných predajniach v niektorých európskych štátoch sa začali predávať udržateľné ekologické pracie tablety Persil Eco Power Bars. Medzi inovatívne produkty v kategórii čistiacich prostriedkov patria kapsule „Somat Excellence“.

Spoločnosť Henkel tiež založila nový investičný fond Venture Fund II v objeme 150 mil. eur, ktorého cieľom je investovať do inovatívnych a nových biznis modelov prostredníctvom startupov či fondov rizikového kapitálu.

Výrazný pokrok v oblasti udržateľnosti

V rámci svoje strategickej agendy sa spoločnosť Henkel zameriava na udržateľnosť, čím sa chce jednoznačne odlíšiť od svojich konkurentov, generovať zmysluplný rast a vytvárať pridanú hodnotu pre svojich akcionárov. V roku 2021 sa jej v tejto oblasti podarilo dosiahnuť výrazný pokrok; napríklad:

 • V porovnaní s východiskovým rokom 2010 spoločnosť Henkel v roku 2021 znížila emisie CO2 vo svojej výrobe o 50 % a o viac než tretinu zvýšila podiel zelenej elektrickej energie.
 • Do konca roku 2021 sa jej v 21 krajinách podarilo prejsť na výrobu, ktorá využíva 100 % elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov.
 • Podiel recyklovateľných alebo opätovne použiteľných obalov sa zvýšil na 86 %. Cieľom je dosiahnuť 100 % podiel takýchto obalov do roku 2025.

V oblasti udržateľných financií dokázala spoločnosť Henkel opäť poskytnúť dôležité impulzy, napríklad predstavením „rámca udržateľného financovania“, ktorý prináša možnosť v budúcnosti investovať do udržateľných dlhopisov. V roku 2021 sa spoločnosť Henkel stala prvou spoločnosťou vo svojom odvetví, ktorá vydala eurové dlhopisy, ktorých úrok je naviazaný na splnenie konkrétnych cieľov v oblasti udržateľnosti. Spoločnosť minulý rok celkovo vydala udržateľné dlhopisy v objeme viac než 700 mil. eur.

Nová stratégia a ambície v oblasti udržateľnosti sú známe

V odozve na rastúcu dôležitosť udržateľného riadenia a zvyšujúce sa očakávania zákazníkov a verejnosti spoločnosť Henkel posilnila svoju dlhodobú stratégiu v oblasti udržateľnosti zavedením nového rámca pod názvom „2030+ Sustainability Ambition Framework“. K existujúcim cieľom pribudli nové dlhodobé ambiciózne ciele, ktoré si spoločnosť stanovila v troch tematických oblastiach: „Regenerujúca planéta“ (Regenerative Planet), „Prosperujúce komunity“ (Thriving Communities) a „Dôveryhodný partner“ (Trusted partner).

Tematická oblasť „Regenerujúca planéta“ sa zameriava na také dôležité témy ako klimatické zmeny, obehové hospodárstvo a prírodné zdroje. Spoločnosť Henkel sa teraz usiluje o dosiahnutie klimaticky pozitívnej prevádzky do roku 2030 – desať rokov skôr, než pôvodne plánovala – a v súlade s iniciatívou Science Based Targets nastúpila na cestu nulových emisií v prípade emisií rozsahu 3 (od zdroja po predaj). Aby to dosiahla, 100 % elektriny, ktorú spoločnosť obstaráva, bude do roku 2030 pochádzať z obnoviteľných zdrojov.

Na podporu obehového hospodárstva si spoločnosť Henkel stanovila cieľ, podľa ktorého 100 % jej obalových materiálov bude do roku 2025 recyklovateľných alebo opätovne použiteľných. V rámci tohto cieľa chce spoločnosť zvýšiť podiel recyklovaných plastov vo všetkých obaloch svojich spotrebných výrobkov na viac než 30 %. Okrem toho chce do roku 2030 vo svojich výrobných prevádzkach dosiahnuť obehové využívanie vody a produkciu odpadových materiálov. Spoločnosť je tiež na dobrej ceste pri plnení svojho cieľa na rok 2025, ktorým je zníženie spotreby vody na tonu produkcie o 35 % (v porovnaní s východiskovým rokom 2010).

V rámci tematickej oblasti „Prosperujúce komunity“ sa spoločnosť plánuje v budúcnosti zameriavať na podporu rovnosti príležitostí, vzdelávanie a spoločenský blahobyt. Spoločnosť si stanovila za cieľ dosiahnuť do roku 2025 rodovú rovnosť na všetkých úrovniach riadenia.

Kľúčovým prvkom tematickej oblasti „Dôveryhodný partner“ je dosiahnuť do roku 2025 stopercentnú transparentnosť pri obstarávaní palmového oleja a záväzok jeho 100 % zodpovedného získavania v spolupráci so všetkými obchodnými partnermi.

Pokračujúca digitalizácia

Popri inováciách a udržateľnosti je digitalizácia ďalšou strategickou prioritou, ktorú si spoločnosť Henkel stanovila na posilnenie svojej konkurencieschopnosti v roku 2021. Obrat prostredníctvom digitálnych kanálov znovu zaznamenal dvojciferný percentuálny rast v rámci všetkých troch obchodných divízií, pričom jeho podiel na obrate na úrovni skupiny sa zvýšil na viac než 18 %. Digitálna divízia Henkel dx spolu s tromi obchodnými divíziami pokračovali v digitálnej transformácii spoločnosti a otvorili prvé inovačné centrá v Berlíne a Šanghaji. Zámerom integrovanej platformy pre digitálne podnikanie a elektronický obchod, vyvinutej v spolupráci so spoločnosťou Adobe, je zrýchliť inovácie a vytvárať nové príležitosti pre ďalší rast spoločnosti Henkel.

Posilnenie prevádzkových modelov pripravených na budúcnosť

Dôležitými prvkami strategického rámca spoločnosti Henkel sú štíhle a rýchle prevádzkové modely pripravené na budúcnosť. Spoločnosť ďalej rozšírila zmeny zavedené v roku 2020: v rámci divízie Adhesive Technologies je už pevne etablovaná nová štruktúra so štyrmi obchodnými sekciami, ktoré sa skladajú z 11 strategických obchodných jednotiek. V obchodných divíziách Laundry & Home Care a Beauty Care pokračovali organizačné zmeny, ktorých cieľom je posilniť regionálne zameranie a priblížiť spoločnosť k zákazníkom a spotrebiteľom. Okrem toho došlo k ďalšej harmonizácii nákupu s jednotlivými obchodnými jednotkami a trhmi. Aj plánované zlúčenie divízií Laundry & Home Care a Beauty Care do jednej divízie pod názvom „Henkel Consumer Brands“ prispeje k ďalšej optimalizácii podnikových štruktúr.

Posilnenie podnikovej kultúry

Spoločnosť Henkel pokračuje v posilňovaní podnikovej kultúry v rámci svojej strategickej agendy. V roku 2020 spoločnosť Henkel vytvorila nový celopodnikový cieľ a predstavila ho internej aj externej verejnosti pod názvom „Priekopníci v centre diania pre blaho generácií“, ktorý predstavuje ústredný vedúci princíp, ktorý zjednocuje všetkých zamestnancov spoločnosti. Nový dynamický vizuál korporátnej značky podčiarkuje ambíciu spoločnosti Henkel stať sa priekopníkom v snahe o pozitívny vývoj na trhoch a v sociálnom prostredí.

Na posilnenie firemnej kultúry zorganizovala spoločnosť Henkel v roku 2021 množstvo školení a pokročilých kurzov vrátane komplexného programu spätnej väzby pre vedúcich pracovníkov. Vypracovala tiež holistický koncept pod názvom „Smart Work“, ktorý v budúcnosti poskytne globálny rámec pre také témy ako mobilná práca, digitálne pracovisko či zdravie zamestnancov.

Začal sa proces integrácie novej divízie Consumer Brands

Koncom januára 2022 spoločnosť Henkel predstavila komplexné opatrenia, ktorými chce posunúť implementáciu agendy zmysluplného rastu na novú úroveň. V rámci nich plánuje zlúčiť svoje divízie Laundry & Home Care a Beauty Care do novej obchodnej divízie: Henkel Consumer Brands. Nová obchodná divízia vytvorí jednotnú multiproduktovú platformu pre celé portfólio spotrebných produktov spoločnosti Henkel vrátane mnohých ikonických značiek ako Persil a Schwarzkopf, ako aj profesionálnych vlasových výrobkov. Predpokladaný obrat novej obchodnej divízie je približne 10 mld. eur. Zlúčenie by malo priniesť rast a vyššiu ziskovosť divízie spotrebného tovaru a celej spoločnosti.

Prípravy integračného procesu novej obchodnej divízie už začali. Ich súčasťou sú aj úvodné konštruktívne rokovania so zástupcami zamestnancov. Takisto bola definovaná a interne odkomunikovaná organizačná štruktúra budúcej obchodnej divízie – so štyrmi regiónmi a dvomi globálnymi obchodnými segmentmi podporenými centrálnymi funkciami. Okrem toho bola určená prvá riadiaca úroveň pod dohľadom zodpovedného člena predstavenstva a vznikla projektová organizácia, ktorá zastreší plánované zlúčenie obchodných divízií.

Ako zhrnul Carsten Knobel: „V roku 2021 sme urobili ďalší pokrok v implementácii našej strategickej agendy a celkovo sme dosiahli dobré obchodné výsledky. A to aj napriek pretrvávajúcemu vplyvu globálnej pandémie, napätým dodávateľsko-odberateľským vzťahom a mimoriadne ostrému zvýšeniu cien surovín a logistických služieb. Teraz hľadíme dopredu – na úlohy, ktoré nás čakajú v roku 2022 a nasledujúcich rokoch. Staviame na jasnej stratégii, ktorá prinesie zmysluplný rast, a na silnom tíme, ktorý tvoria vysoko motivovaní zamestnanci na celom svete. Veríme našim spoločným hodnotám, našej kultúre a nášmu poslaniu, ktoré nás vedú vpred. Som hlboko presvedčený, že svoje ambiciózne ciele naplníme a úspešne zrealizujeme našu agendu zmysluplného rastu.“


* Upravené o jednorazové výdavky a príjmy a náklady na reštrukturalizáciu.

Tlačové správy (160,2 KB)
Zuzana Kaňuchová Henkel Slovensko
Henkel ČR
Henkel Magyarország 
Riaditeľka Korportánej komunikácie CEE zuzana.kanuchova@henkel.com Stiahnuť vizitku Pridať do mojej zbierky