29. 4. 2022  Düsseldorf, Nemecko

Henkel zverejňuje vývoj obratu za prvý štvrťrok na základe predbežných údajov

Spoločnosť Henkel dosiahla v prvom štvrťroku výrazný organický rast obratu a aktualizuje výhľad na celý rok 2022

 • Obrat skupiny organicky vzrástol o +7,1 % na približne 5,3 mld. eur
  • Divízia Adhesive Technologies: dvojciferný organický rast o +10,7 %
  • Divízia Beauty Care: mierny organický pokles o –1,2 %
  • Divízia Laundry & Home Care: veľmi silný organický rast o +4,9 %
 • Aktualizovaný výhľad na finančný rok 2022 – mimoriadne silný rast nákladov na priame materiály a logistiku, očakáva sa výrazný vplyv ukončenia podnikateľskej činnosti v Rusku a Bielorusku
  • Organický rast obratu: +3,5 až +5,5 %
  • Upravená výnosnosť predaja (marža EBIT)*: v rozsahu 9,0 až 11,0 %
  • Upravený výnos na prioritnú akciu (EPS)* pri konštantných kurzových sadzbách: pokles v rozsahu od –35 do –15 %.

Na základe predbežných údajov spoločnosť Henkel dosiahla v prvom štvrťroku celkový obrat približne vo výške 5,3 mld. eur. To zodpovedá výraznému organickému rastu obratu o 7,1 % v porovnaní s priemernými trhovými očakávaniami na úrovni 4,3 %. Tento nárast bol spôsobený predovšetkým veľmi výrazným pohybom cien v kombinácii s miernym poklesom objemu.

Nárast obratu v prvom štvrťroku možno pripísať najmä divízii Adhesive Technologies, ktorá na základe predbežných údajov za prvý štvrťrok dosiahla dvojciferný organický rast obratu o +10,7 %. Rast zaznamenali všetky oblasti podnikania.

Na základe predbežných údajov vykázala divízia Beauty Care mierny pokles organického obratu o –1,2 %. Segment profesionálnej vlasovej kozmetiky zaznamenal dvojciferný organický rast obratu. V súlade s očakávaniami nedosiahol segment spotrebného tovaru úroveň z predošlého roka, a to najmä z dôvodu realizácie opatrení zameraných na posilnenie portfólia, ktoré boli ohlásené na rok 2022.

Podľa predbežných údajov divízia Laundry & Home Care dosiahla veľmi silný organický rast obratu o +4,9 %, ku ktorému prispel výrazný rast segmentu pracích prostriedkov. Naopak, segment starostlivosti o domácnosť zaznamenal v prvom štvrťroku mierny pokles organického obratu.

„Napriek celkovo veľmi dobrým výsledkom spoločnosti Henkel z hľadiska obratu v prvom štvrťroku sa ekonomické prostredie od začiatku roka naďalej dramaticky zhoršovalo. Vplyvy globálnej koronakrízy v kombinácii s mimoriadne napätou situáciou na trhoch so surovinami a v globálnych dodávateľských reťazcoch sa jednoznačne zintenzívnili pod vplyvom vojny na Ukrajine. Ceny materiálov a logistiky preto znovu zaznamenali výrazný nárast. Okrem toho sme sa vzhľadom na vývoj situácie v súvislosti s vojnou na Ukrajine rozhodli v polovici apríla ukončiť našu podnikateľskú činnosť v Rusku. Zároveň ukončujeme našu činnosť aj v Bielorusku. Tieto opatrenia majú vplyv na celkový ročný obrat vo výške približne jednej miliardy eur a zasahujú viac než 2 500 zamestnancov,“ povedal Carsten Knobel, predseda predstavenstva spoločnosti Henkel.

„Vzhľadom na tento vývoj očakávame omnoho vyšší tlak na naše výnosy počas zvyšku roka v porovnaní s jeho začiatkom. Preto sme náš výhľad na celý rok adekvátne upravili,“ vysvetlil Carsten Knobel. Pokiaľ ide o ceny materiálov, Henkel v súčasnosti očakáva nárast nad dvadsiatimi percentami za celý rok v porovnaní s priemerom za rok 2021. V minulosti sa očakávalo zvýšenie nad úrovňou desiatich percent. „Tieto dodatočné náklady za celý rok predstavujú približne dve miliardy eur. Ide o dvojnásobný nárast v porovnaní s tým, čo sme predpokladali koncom januára. So zvyšovaním v takomto rozsahu sme sa ešte nestretli. Proti tomuto vývoju zavádzame cielené opatrenia, najmä pokiaľ ide o ďalší nárast cien a zvyšovanie efektívnosti.“

Henkel v súčasnosti očakáva organický rast obratu na úrovni skupiny v rozsahu +3,5 až +5,5 % vo finančnom roku 2022 (pôvodne: +2,0 až +4,0 %). Za silnejším organickým rastom obratu bude predovšetkým stáť divízia Adhesive Technologies, v prípade ktorej Henkel v súčasnosti predpokladá organický rast obratu v rozpätí od +8,0 do +10,0 % (pôvodne: +5,0 až +7,0 %), a to najmä z dôvodu vyšších nákladov na suroviny a logistiku vo forme vyšších cien. Očakávania v súvislosti s organickým rastom obratu v divíziách Beauty Care a Laundry & Home Care zostávajú nezmenené.

V prípade Beauty Care by sa organický obrat mal vyvíjať v rozsahu –5,0 až –3,0 %. Ako bolo uvedené, hlavnou príčinou tohto poklesu sú opatrenia, o ktorých už bolo rozhodnuté a ktoré sa realizujú s cieľom zlepšiť portfólio, vrátane ukončenia aktivít, ktoré nebudú súčasťou budúcich hlavných podnikateľských činností. V prípade divízie Laundry & Home Care spoločnosť Henkel aj naďalej očakáva organický rast obratu na úrovni +2,0 až +4,0 %. Vzhľadom na rozhodnutie ukončiť podnikateľskú činnosť v Rusku a Bielorusku budú od druhého štvrťroka tieto krajiny vyňaté z organického rastu obratu spoločnosti Henkel.Okrem ukončenia podnikateľskej činnosti v Rusku a Bielorusku majú v porovnaní s predchádzajúcimi očakávaniami väčší vplyv na výnosy aj výrazne rastúce ceny priamych materiálov a logistiky, ktoré nemožno v plnej miere kompenzovať v tomto finančnom roku.

Za skupinu Henkel sa upravená výnosnosť predaja (marža EBIT) v súčasnosti očakáva v spodnom rozsahu 9,0 až 11,0 % (pôvodne: 11,5 až 13,5 %). Za divíziu Adhesive Technologies očakáva Henkel upravenú výnosnosť predaja v rozsahu 13,0 až 15,0 % (pôvodne: 15,0 až 17,0 %), za divíziu Beauty Care v rozsahu 5,0 až 7,0 % (pôvodne: 7,5 až 10,0 %) a za divíziu Laundry & Home Care v rozsahu 7,0 až 9,0 % (pôvodne: 10,5 až 13,0 %).

V prípade upravených výnosov na prioritnú akciu (EPS) pri konštantných kurzových sadzbách Henkel očakáva pokles v rozpätí od –35 do –15 % (pôvodne: –15 až +5 %).

Tento nový výhľad vychádza z predpokladu, že vplyvy vojny na Ukrajine sa výrazne nezhoršia a nedôjde k žiadnemu ďalšiemu zatváraniu prevádzok v priemysle a maloobchode z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19.

„Napriek mimoriadne náročnému prostrediu sa snažíme napĺňať stratégiu zmysluplného rastu. S našou divíziou Adhesive Technologies sme globálnym lídrom a ponúkame inovatívne riešenia v mnohých dôležitých odvetviach s jednoznačným dôrazom na budúce trendy, ako napr. mobilita, konektivita a udržateľnosť. Okrem toho zlúčením našich spotrebiteľských segmentov Laundry & Home Care a Beauty Care do jednej divízie Henkel Consumer Brands vytvárame multiproduktovú platformu s obratom približne 10 mld. eur. Naša budúca divízia Consumer Brands by mala vzniknúť najneskôr začiatkom roka 2023, pričom poskytne širší základ pre ešte konzistentnejšiu optimalizáciu nášho portfólia smerom k vyššiemu rastu a maržiam,“ povedal Carsten Knobel.

5. mája spoločnosť Henkel zverejní svoju správu za prvý štvrťrok 2022 a v súlade s predchádzajúcim oznámením poskytne ďalšie informácie o priebehu integrácie dvoch obchodných divízií a plánovaných opatreniach na posilnenie portfólia, vrátane očakávaných synergií a nákladov na reštrukturalizáciu.


* Upravené o jednorazové výdavky a príjmy a náklady na reštrukturalizáciu.

Tento dokument obsahuje výhľadové stanoviská opierajúce sa o aktuálne odhady a predpoklady vypracované manažmentom spoločnosti Henkel AG & Co. KGaA. Stanoviská týkajúce sa budúceho vývoja charakterizuje použitie takých slovných zvratov ako „očakávať“, „zamýšľať“, „plánovať“, „predpokladať“, „domnievať sa“, „odhadovať“ a podobných výrazov. Takéto stanoviská nie je možné chápať tak, že akýmkoľvek spôsobom zaručujú, že uvedené predikcie sú presné. Budúca výkonnosť, ako aj reálne dosiahnuté výsledky spoločnosti Henkel AG & Co. KGaA a jej sesterských spoločností závisia od celého radu rizikových faktorov a neistôt, a preto sa môžu podstatne odkláňať od výhľadových stanovísk. Na mnohé z nich spoločnosť Henkel nemá priamy dosah a vopred ich nie je možné presne odhadnúť, ako napríklad, aké bude ekonomické prostredie v budúcnosti a aké budú kroky konkurentov a iných subjektov pôsobiacich na trhu. Spoločnosť Henkel nemá v úmysle a ani neprijme kroky na účely aktualizácie týchto stanovísk.

Tento dokument obsahuje doplňujúce finančné ukazovatele, ktoré nie sú jednoznačne definované v platnom rámci finančného výkazníctva, ktoré predstavujú alebo môžu predstavovať alternatívne ukazovatele finančnej výkonnosti. Tieto doplňujúce finančné ukazovatele by sa nemali vykladať osobitne alebo ako alternatívne ukazovatele k ukazovateľom čistých aktív a finančných pozícií spoločnosti Henkel alebo k výsledkom podnikania, ktoré sú v súlade s platným rámcom finančného výkazníctva prezentované v konsolidovanej účtovnej závierke spoločnosti. Iné spoločnosti, ktoré vykazujú alebo uvádzajú alternatívne ukazovatele výkonnosti s podobnými názvami, môžu počítať ich hodnoty odlišne.

Tento dokument slúži výlučne na informačné účely a nepredstavuje investičnú radu ani ponuku na predaj alebo kúpu akýchkoľvek cenných papierov.

Tlačové správy (192,86 KB)
Zuzana Kaňuchová Henkel Slovensko
Henkel ČR
Henkel Magyarország 
Riaditeľka Korportánej komunikácie CEE zuzana.kanuchova@henkel.com Stiahnuť vizitku Pridať do mojej zbierky