20. 9. 2022  Düsseldorf / Nemecko

Capital Markets Day v spoločnosti Henkel

Henkel prezentuje úspešnú implementáciu agendy zmysluplného rastu a zvyšuje výhľad obratu na rok 2022

  • Implementácia novej organizačnej štruktúry v divízii Consumer Brands v predstihu oproti plánu
  • Pokračujúci výrazný rast organického obratu v divízii Adhesive Technologies
  • Zvýšený výhľad rastu organického obratu spoločnosti Henkel vo finančnom roku 2022: z +5,5 na +7,5 % (pôvodne zo +4,5 na +6,5 %)
  • Divízie Adhesive Technologies a Consumer Brands sú v dobrej pozícii pre zachytenie budúcich príležitostí v oblasti rastu a dosahovania zisku
  • Potvrdenie strednodobých až dlhodobých finančných ambícií

Na dnešnej konferencii Capital Markets Day (Deň kapitálových trhov) predstavenstvo spoločnosti Henkel prezentovalo úspechy dosiahnuté v implementácii agendy zmysluplného rastu so zdôraznením potenciálu pre rast a výnosy v dvoch obchodných divíziách, t. j. Adhesive Technologies a budúcej divízie Consumer Brands. Pokiaľ ide o implementáciu novej organizačnej štruktúry, spoločnosť Henkel je už v súčasnosti v predstihu oproti pôvodne oznámenému harmonogramu. Výhľad obratu na celý rok 2022 bol takisto zvýšený jednak v prípade divízie Adhesive Technologies, ktorá pokračovala v dosahovaní výrazného rastu organického obratu aj v treťom štvrťroku, ako aj za celú skupinu Henkel.

Ústrednou témou podujatia Capital Markets Day boli dve obchodné divízie Adhesive Technologies a Consumer Brands vrátane ich strategického smerovania, technologických schopností a atraktívnych obchodných aktivít v rámci špičkových globálnych značiek. Okrem toho bol potvrdený jednoznačný dôraz na udržateľnosť vo všetkých dimenziách ako predpoklad pre úspešnú implementáciu agendy zmysluplného rastu spoločnosti, či už v rámci jednotlivých obchodných divízií, ako aj na úrovni celej skupiny.

Zvýšený výhľad rastu organického obratu za finančný rok 2022

Okrem prezentácie pokroku v implementácii stratégie a nastavenia oboch obchodných divízií spoločnosť Henkel zvýšila aj výhľad na účtovný rok 2022.

„Vzhľadom na pokračujúci výrazný rast obratu v divízii Adhesive Technologies dnes aktualizujeme výhľad na finančný rok 2022 jednak pre divíziu Adhesive Technologies, ako aj pre skupinu Henkel. Okrem toho naďalej intenzívne pracujeme na komplexných opatreniach, ktoré by mali v čo najväčšom rozsahu kompenzovať vplyv drastického zvyšovania nákladov na suroviny, logistiku a energie z hľadiska vývoja našich výnosov,“ povedal Carsten Knobel, predseda predstavenstva spoločnosti Henkel.

Na úrovni skupiny spoločnosť Henkel v súčasnosti očakáva za fiškálny rok 2022 organický rast obratu z +5,5 na +7,5 % (pôvodne zo +4,5 na +6,5 %). V prípade divízie Adhesive Technologies sa očakáva organický rast obratu v rozsahu od +10,0 do +12,0 % (pôvodne: +8,0 až +10,0 %). Pokiaľ ide divíziu Beauty Care, spoločnosť Henkel naďalej očakáva organický rast obratu v rozmedzí od -3,0 do -1,0 % najmä z dôvodu realizácie opatrení zameraných na portfólio, ktoré boli ohlásené na rok 2022. V prípade divízie Laundry & Home Care spoločnosť Henkel takisto očakáva organický rast obratu na úrovni od +4,0 do +6,0 %

Očakávania v oblasti upravenej výnosnosti predaja (marža EBIT) na úrovni skupiny zostávajú nezmenené v rozsahu od 9,0 do 11,0 %. Pokiaľ ide o vývoj upravených výnosov na prioritnú akciu (EPS) pri konštantných kurzových sadzbách, spoločnosť Henkel naďalej očakáva pokles v rozpätí od -35 do -15 %.

Konzistentná implementácia agendy zmysluplného rastu

Spoločnosť Henkel presadzuje agendu zmysluplného rastu a na tento účel vypracovala jasný strategický rámec. Kľúčovými prvkami tohto strategického rámca sú úspešné portfólio, jednoznačná konkurenčná výhoda v oblastiach inovácií, udržateľnosti a digitalizácie, ako aj prevádzkové modely pripravené na budúcnosť, ktoré majú pevnú oporu v silnej firemnej kultúre.

V priebehu roka 2022 spoločnosť Henkel naďalej dôsledne pracovala na implementácii agendy rastu a vo všetkých oblastiach dokázala dosiahnuť významný pokrok. Po oznámenom zlúčení divízií Laundry & Home Care a Beauty Care do novej obchodnej divízie s názvom Consumer Brands prechádza Henkel na ďalšiu úroveň v oblasti agendy zmysluplného rastu.

Pokiaľ ide o implementáciu novej organizačnej štruktúry divízie Consumer Brands, vo väčšine regiónov je Henkel v predstihu oproti pôvodne oznámenému časovému rámcu. Wolfgang König, ktorý v rámci predstavenstva v súčasnosti zodpovedá za divíziu Beauty Care a v budúcnosti bude viesť aj novú divíziu, preberá v rámci zlúčenia od októbra 2022 riadenie divízie Laundry & Home Care. Bruno Piacenza, ktorý viedol obchodnú divíziu Laundry & Home Care od roku 2011, odchádza z predstavenstva na konci septembra. Prezident spoločnosti Carsten Knobel mu osobitne poďakoval za významné úspechy, ktoré dosiahol počas viac než tridsaťročnej kariéry v spoločnosti Henkel.

„Od roku 2020 sme úspešne a dôsledne pracovali na implementácii našej strategickej agendy zmysluplného rastu napriek extrémne zložitým podmienkam, ktoré priniesla pandémia ochorenia covid-19 a vojna na Ukrajine. Preto už teraz myslíme na budúcnosť. S našou divíziou Adhesive Technologies sme globálnym lídrom, ponúkame inovatívne riešenia pre množstvo priemyselných oblastí a zameriavame sa na megatrendy, ako napr. udržateľnosť, e-mobilita a konektivita. Zlúčenie divízií Laundry & Home Care a Beauty Care do divízie Consumer Brands je pre nás dôležitým strategickým krokom. Vytvárame tak globálnu multiproduktovú platformu so silnými značkami a s vedúcou pozíciou na trhu v rámci jednotlivých kategórií na celom svete s cieľom zvýšiť rast v budúcnosti a posilniť maržový profil v segmentoch spotrebných produktov. Som presvedčený, že prostredníctvom dvoch silných pilierov, ktorými sú naše divízie Adhesive Technologies a Consumer Brands, dosiahneme ambiciózne ciele a budeme ďalej dôrazne pokračovať v implementácii agendy zmysluplného rastu,“ povedal Carsten Knobel, prezident spoločnosti Henkel.


Tento dokument obsahuje stanoviská týkajúce sa budúceho obchodného vývoja, finančných výsledkov a ďalších udalostí alebo skutočností relevantných pre spoločnosť Henkel z pohľadu budúceho rozvoja. Stanoviská týkajúce sa budúceho vývoja charakterizuje použitie takých slovných zvratov ako „očakávať“, „zamýšľať“, „plánovať“, „predpokladať“, „domnievať sa“, „odhadovať“ a podobných výrazov. Takéto stanoviská sa opierajú o aktuálne odhady a predpoklady vypracované manažmentom spoločnosti Henkel AG & Co. KGaA. Tieto stanoviská nie je možné chápať ako zaručujúce akýmkoľvek spôsobom, že dané predikcie sú presné. Budúca výkonnosť ako aj reálne dosiahnuté výsledky spoločnosti Henkel AG & Co. KGaA a jej sesterských spoločností závisia od celého radu rizikových faktorov a neistôt, a preto sa môžu podstatne odkláňať od výhľadových stanovísk (tak negatívne, ako aj pozitívne). Na mnohé z nich spoločnosť Henkel nemá priamy dosah a vopred ich nie je možné presne odhadnúť, ako napríklad, aké bude ekonomické prostredie v budúcnosti a aké budú kroky konkurentov a iných subjektov pôsobiacich na trhu. Spoločnosť Henkel nemá v úmysle a ani neprijme kroky na účely aktualizácie týchto stanovísk.

Tento dokument obsahuje doplňujúce finančné ukazovatele, ktoré nie sú jednoznačne definované v platnom rámci finančného výkazníctva, ktoré predstavujú alebo môžu predstavovať alternatívne ukazovatele finančnej výkonnosti. Tieto doplňujúce finančné ukazovatele by sa nemali vykladať osobitne alebo ako alternatívne ukazovatele k ukazovateľom čistých aktív a finančnej pozície spoločnosti Henkel alebo k výsledkom podnikania, ktoré sú v súlade s platným rámcom finančného výkazníctva prezentované v konsolidovanej účtovnej závierke spoločnosti. Iné spoločnosti, ktoré vykazujú alebo uvádzajú alternatívne ukazovatele výkonnosti s podobnými názvami, môžu počítať ich hodnoty odlišne.

Tento dokument slúži výlučne na informačné účely a nepredstavuje investičnú radu ani ponuku na predaj alebo kúpu akýchkoľvek cenných papierov.

Tlačové správy (153,06 KB)

Na konferencii Capital Markets Day predstavenstvo spoločnosti Henkel prezentovalo úspechy dosiahnuté v implementácii agendy zmysluplného rastu so zdôraznením potenciálu pre rast.

Zuzana Kaňuchová Henkel Slovensko
Henkel ČR
Henkel Magyarország 
Riaditeľka Korportánej komunikácie CEE zuzana.kanuchova@henkel.com Stiahnuť vizitku Pridať do mojej zbierky