8. 11. 2022  Düsseldorf / Nemecko

Zvýšený výhľad na finančný rok 2022

Henkel úspešne udržiava dynamiku rastu dvojciferným zvýšením obratu v treťom štvrťroku

 • Skupina zaznamenala organický rast obratu o +11,3 % a dosiahla nový rekord na úrovni približne 6 miliárd eur, nominálne +17,3 % s prispením všetkých troch obchodných divízií:
  • Divízia Adhesive Technologies dosiahla dvojciferný organický rast obratu o +16,8 %, nominálne +22,6 %
  • Divízia Beauty Care zaznamenala pozitívny organický rast obratu o +0,9 %, nominálne +8,4 %
  • Divízia Laundry & Home Care vykázala výrazný organický rast obratu o +7,3 %, nominálne +13,2 %
 • Dvojciferný rast obratu na rozvíjajúcich sa trhoch, veľmi silný rast na vyspelých trhoch
 • Zlúčenie divízií Laundry & Home Care a Beauty Care do platformy Consumer Brands v predstihu oproti plánu
 • Výhľad na finančný rok 2022: zvýšený výhľad obratu a výnosov vzhľadom na pokračujúce silné obchodné výsledky

Spoločnosť Henkel úspešne udržala dynamiku rastu počas tretieho štvrťroka finančného roka 2022, pričom obrat na úrovni skupiny dosiahol približne 6 miliárd eur. Tento výsledok predstavuje nový rekord štvrťročného obratu a zodpovedá dvojcifernému organickému rastu na úrovni +11,3 % vďaka dvojcifernému vývoju cien vo všetkých obchodných divíziách a v rámci všetkých regiónov. Objem v medziročnom porovnaní celkovo zaznamenal pokles, ktorý bol spôsobený spotrebiteľskými segmentmi. V nominálnom vyjadrení sa obrat zvýšil o +17,3 %.

„V trhových podmienkach, ktoré zostávajú mimoriadne náročné, sme pokračovali v realizácii našej stratégie a dosiahli sme jednoznačný dvojciferný rast obratu. O to viac nás teší, že k týmto silným obchodným výsledkom prispeli všetky obchodné divíz;ie a regióny, a to najmä jednoznačným dvojciferným rastom obratu, ktorý v treťom štvrťroku zaznamenala obchodná divízia Adhesive Technologies,“ povedal Carsten Knobel, prezident spoločnosti Henkel.

„Dvojciferný rast obratu v treťom štvrťroku je ďalším dôkazom sily nášho robustného a vyváženého portfólia úspešných značiek a inovatívnych technológií. Popritom dôsledne realizujeme opatrenia v oblasti optimalizácie nášho portfólia, pokračujeme v prísnom manažmente nákladov a pracujeme na ďalšom zvyšovaní efektívnosti. Okrem toho sme pri zlúčení našich dvoch spotrebiteľských divízií v predstihu oproti plánovanému harmonogramu v súvislosti s implementáciou nových štruktúr. Za tieto dobré výsledky vďačíme nášmu globálnemu tímu, ktorého výnimočná obetavosť a odhodlanie sú kľúčové pre dlhodobý úspech spoločnosti Henkel v týchto náročných časoch.“

Za dvojciferným rastom obratu v treťom štvrťroku spoločnosti Henkel stojí najmä obchodná divízia Adhesive Technologies. Výrazné alebo dvojciferné zvýšenie organického obratu zaznamenali všetky oblasti podnikania.

Obchodná divízia Beauty Care dosiahla v treťom štvrťroku pozitívny organický rast obratu aj napriek implementácii ohlásených opatrení v oblasti portfólia. K tomuto výsledku prispel jednak segment výrobkov pre profesionálov, ako aj spotrebiteľský segment.

Divízia Laundry & Home Care vykázala výrazný organický rast obratu najmä vďaka segmentu pracích prostriedkov.

V regionálnom porovnaní v treťom štvrťroku obrat organicky vzrástol vo všetkých regiónoch. Silný obrat na úrovni skupiny ťahali najmä rozvíjajúce sa trhy, v rámci ktorých všetky regióny vykázali dvojciferný organický rast.

Pri pohľade na zvyšnú časť finančného roka 2022 Knobel konštatoval: „Nachádzame sa v podnikateľskom prostredí, ktoré je charakterizované vysokým stupňom volatility a neistoty. V prostredí celkovej inflácie so zvýšenými nákladmi na suroviny a energie sme v prvých deviatich mesiacoch dosiahli silné obchodné výsledky. Preto zvyšujeme náš celoročný výhľad obratu a výnosov na rok 2022.“

Na úrovni skupiny spoločnosť Henkel v súčasnosti očakáva organický rast obratu v rozsahu +7,0 až +8,0 % (pôvodne: +5,5 až +7,5 %) a upravenú výnosnosť predaja (marža EBIT) medzi 10,0 a 11,0 % (pôvodne: 9,0 a 11,0 %). V prípade upravených výnosov na prioritnú akciu (EPS) pri konštantných kurzových sadzbách Henkel očakáva pokles v rozpätí od −25 do −15 % (pôvodne: –35 až –15 %).

Obrat na úrovni skupiny

V treťom štvrťroku 2022 sa obrat skupiny nominálne zvýšil o +17,3 % na 5 976 mil. eur. Organicky (t. j. po úprave o kurzové vplyvy a vplyvy akvizícií a odpredaja) sa obrat zvýšil o +11,3 %. Zvýšenie na úrovni skupiny bolo ťahané cenami, pričom vývoj z hľadiska objemu sa medzi jednotlivými obchodnými divíziami líšil. Akvizície a odpredaje znížili obrat o –0,6 %, zatiaľ čo kurzový vývoj mal pozitívny vplyv vo výške +6,6 %.

Za prvých deväť mesiacov roka 2022 sa obrat nominálne zvýšil o +12,5 % na 16 889 mil. eur. V organickom vyjadrení spoločnosť Henkel dosiahla výrazný rast obratu na úrovni +9,7 %, ktorý bol ťahaný cenami pri súčasnom poklese objemov.

Rozvíjajúce sa trhy zaznamenali v treťom štvrťroku dvojciferný organický rast obratu na úrovni +18,6 %. Organický rast obratu na vyspelých trhoch dosiahol hodnotu +5,6 %. Obrat vo východoeurópskom regióne vzrástol o +25,2 %. V treťom štvrťroku 2022 sme v regióne Afriky/Stredného východu dosiahli organický rast obratu na úrovni +13,2 % a v latinskoamerickom regióne na úrovni 22,5 %. V ázijsko-pacifickom regióne bol vývoj organického obratu na úrovni +13,0 %. V regióne západnej Európy sme dosiahli výrazný organický rast obratu vo výške +3,9 %. Región Severnej Ameriky zaznamenal výrazné zvýšenie organického obratu o +7,1 %.

Za prvých deväť mesiacov roka 2022 dosiahol organický rast obratu na rozvíjajúcich sa trhoch úroveň +14,8 %, pričom vyspelé trhy zaznamenali zvýšenie o +5,5 %.

Obrat divízie Adhesive Technologies

Obrat v rámci divízie Adhesive Technologies sa v treťom štvrťroku 2022 nominálne zvýšil o +22,6 % na 2 995 mil. eur. Organicky (t. j. po úprave o kurzové vplyvy a vplyvy akvizícií a odpredaja) sa obrat zvýšil o +16,5 %. Zaznamenali sme dvojciferné zvýšenie cien, pričom z hľadiska objemu bol vývoj mierne pozitívny. Akvizície/odpredaje znížili obrat o –1,9 %, zatiaľ čo vplyv kurzového vývoja bol pozitívny na úrovni +7,7 %.

Za prvých deväť mesiacov roka 2022 sa obrat divízie Adhesive Technologies nominálne zvýšil o +17,6 % na 8 462 mil. eur. Organicky vzrástol obrat o +13,7 %. Vývoj cien bol konzistentne silný vo všetkých regiónoch a oblastiach podnikania.

Z regionálnej perspektívy dosiahol rast obratu v obchodnej divízii Adhesive Technologies na rozvíjajúcich sa trhoch v porovnaní s tretím štvrťrokom predchádzajúceho roka dvojciferné hodnoty. Tento výsledok priniesli dvojciferné zvýšenia vo všetkých regiónoch, a to najmä v segmente obalov a spotrebného tovaru a v segmente automobilového a kovospracujúceho priemyslu.

Vyspelé trhy takisto zaznamenali dvojciferný organický rast obratu vo všetkých regiónoch. V rámci regiónov Severnej Ameriky a západnej Európy vykázal najsilnejší rast segment automobilového a kovospracujúceho priemyslu. Na vyspelých trhoch v ázijsko-pacifickom regióne bol dvojciferný rast ťahaný najmä segmentom elektronického a dodávateľského priemyslu a segmentom obalov a spotrebného tovaru.

Obrat divízie Beauty Care

Obrat obchodnej divízie Beauty Care sa v treťom štvrťroku 2022 nominálne zvýšil o +8,4 % na 1 013 mil. eur. Organicky (t. j. po úprave o kurzové vplyvy a vplyvy akvizícií a odpredaja) bol obrat o +0,9 % vyšší v porovnaní s úrovňou v rovnakom období predchádzajúceho roka. Z hľadiska objemu bol zaznamenaný pokles, no v oblasti cien vykázala divízia dvojciferné zvýšenie. Kurzové vplyvy zvýšili obrat o +5,9 % a akvizície/odpredaje o ďalších +1,6 %.

Za prvých deväť mesiacov roka 2022 sa obrat divízie Beauty Care medziročne zvýšil v nominálnom vyjadrení o +2,9 % na úroveň 2 855 mil. eur. Organicky zaznamenal obrat nárast o +0,6 %, ktorý bol spôsobený cenami.

V spotrebiteľskom segmente sme zaznamenali pozitívny organický rast obratu v treťom štvrťroku 2022 vďaka dvojciferným zvýšeniam cien, ktoré viac než kompenzovali pokles objemov z dôvodu implementácie ohlásených portfóliových opatrení a elasticity dopytu. Z celkovej perspektívy kategória vlasovej kozmetiky zaznamenala veľmi silný organický rast obratu, ku ktorému prispeli všetky segmenty. Segment stylingových produktov na vlasy zaznamenal dvojciferný organický rast obratu a pokračoval v oživení, ktoré nastalo v uplynulých štvrťrokoch po poklese súvisiacom s pandémiou. Organický obrat zaznamenal silné výsledky jednak v segmente farieb na vlasy, ako aj v segmente vlasovej kozmetiky, a to predovšetkým vďaka rozvíjajúcim sa trhom. V kategórii telovej kozmetity sa obrat medziročne znížil najmä v dôsledku ohlásených opatrení v oblasti optimalizácie portfólia.

V treťom štvrťroku segment výrobkov pre profesionálov nadviazal na dobré výsledky z prvého polroka a dosiahol dobrý organický rast obratu, ktorý bol ťahaný najmä dvojciferným nárastom na rozvíjajúcich sa trhoch.

Výrazný rast obratu v treťom štvrťroku vykázali rozvíjajúce sa trhy. K týmto výsledkom prispeli všetky regióny okrem Afriky/Stredného východu. Regióny Ázie (okrem Japonska), Latinskej Ameriky a východnej Európy zaznamenali dvojciferný organický rast obratu.

Organický obrat na vyspelých trhoch celkovo klesol v medziročnom vyjadrení najmä z dôvodu poklesu v západnej Európe a Severnej Amerike. Naopak, vyspelé trhy ázijsko-pacifického regiónu zaznamenali výrazný rast obratu.

Obrat divízie Laundry & Home Care

Obchodná divízia Laundry & Home Care dosiahla v treťom štvrťroku 2022 obrat vo výške 1 902 mil. eur, čo predstavuje nominálny nárast o +13,2 % v porovnaní s rovnakým štvrťrokom predchádzajúceho roka. Organicky (t. j. po úprave o kurzové vplyvy a vplyvy akvizícií a odpredaja) vykázala divízia výrazný nárast obratu o +7,3 %. K tomuto výsledku prispelo najmä dvojciferné percentuálne zvýšenie cien, pričom z hľadiska objemov bol zaznamenaný pokles.
Kurzové vplyvy zvýšili obrat o +5,5 %. Vplyv akvizícií a odpredaja na obrat bol pozitívny na úrovni +0,4 %.

Za prvých deväť mesiacov roka 2022 zaznamenala obchodná divízia Laundry & Home Care nominálne zvýšenie obratu o +8,9 % na 5 396 mil. eur. V organickom vyjadrení sme dosiahli výrazný nárast obratu o +7,4 %, ktorý bol ťahaný cenami.

Segment pracích prostriedkov zaznamenal v treťom štvrťroku 2022 dvojciferný organický rast obratu najmä vďaka dvojcifernému nárastu v kategóriách priemyselných čistiacich prostriedkov a špeciálnych čistiacich prostriedkov. Každá z našich kľúčových značiek Persil, ‘all a Perwoll vykázala dvojciferný rast.

V segmente výrobkov pre domácnosť bol vývoj organického obratu v treťom štvrťroku celkovo stabilný, čo možno pripísať najmä pokračujúcemu dobrému vývoju v kategórii čistiacich prostriedkov na riad, na ktorom sa podieľali naše značky Pril a Somat. Naopak, kategórie čistiacich prostriedkov na tvrdé povrchy a čistiacich prostriedkov na WC zaznamenali negatívny výsledok, pretože dopyt po hygienických výrobkoch sa vrátil na normálne úrovne po predchádzajúcom medziročnom zvýšení vyvolanom pandémiou ochorenia COVID-19.

Rozvíjajúce sa trhy zaznamenali v treťom štvrťroku dvojciferný rast organického obratu. Každý z regiónov východnej Európy, Afriky/Stredného východu a Latinskej Ameriky prispel k tomuto výsledku dvojciferným organickým rastom.

V celkovom vyjadrení vyspelé trhy zaznamenali dobrý organický rast obratu v treťom štvrťroku. Organický rast obratu bol dobrý aj v regióne Severnej Ameriky, pričom v západnej Európe bol stabilný. Vyspelé trhy ázijsko-pacifického regiónu vykázali výrazný rast obratu.

Čisté aktíva a finančná pozícia skupiny

V čistých aktívach a finančnej pozícii skupiny nedošlo v sledovanom období k podstatným zmenám v porovnaní so situáciou k 30. júnu 2022.

Výhľad skupiny Henkel

Na základe obchodných výsledkov za prvých deväť mesiacov roka 2022 a predpokladaného vývoja do konca aktuálneho finančného roka sa predstavenstvo Henkel AG & Co. KGaA rozhodlo aktualizovať svoj výhľad na finančný rok 2022.

V súčasnosti očakávame organický rast obratu na úrovni skupiny v rozmedzí od +7,0 do +8,0 % vo finančnom roku 2022 (pôvodne: +5,5 až +7,5 %).

V prípade obchodnej divízie Adhesive Technologies v súčasnosti očakávame organický rast obratu v rozsahu od +11,0 do +12,0 % (pôvodne: +10,0 až 12,0 %). V prípade obchodnej divízie Beauty Care sa očakáva vývoj organického obratu v rozpätí od –1,0 do 0,0 % (pôvodne: –3,0 až –1,0 %), pričom na výsledky bude mať vplyv najmä realizácia už ohlásených portfóliových opatrení. V prípade divízie Laundry & Home Care v súčasnosti predpokladáme organický rast obratu v rozmedzí +5,5 až +6,5 % (pôvodne: +4,0 až +6,0 %).

Očakávame, že skupina Henkel dosiahne upravenú výnosnosť predaja (marža EBIT) v rozsahu od 10,0 do 11,0 % (pôvodne: 9,0 až 11,0 %). Za divíziu Adhesive Technologies v súčasnosti očakávame upravenú výnosnosť predaja v rozsahu od 13,5 do 14,5 % (pôvodne: 13,0 až 15,0 %), za divíziu Beauty Care medzi 7,5 až 8,5 % (pôvodne: 5,0 až 7.0 %) a za divíziu Laundry & Home Care v rozpätí od 8,0 do 9,0 % (pôvodne: 7,0 až 9,0 %).

V prípade upravených výnosov na prioritnú akciu (EPS) pri konštantných kurzových sadzbách v súčasnosti očakávame pokles v rozsahu od −25 do −15 % (pôvodne: -35 až –15 %).

Okrem toho v roku 2022 očakávame:

 • náklady na reštrukturalizáciu v rozsahu 450 až 500 mil. eur (nezmenené)
 • záporné peňažné toky z investícií do budov, strojov a zariadení a do nehmotného majetku vo výške približne 650 mil. eur (pôvodne: približne 700 mil. eur).

Výhľad naďalej vychádza z predpokladu, že nedôjde k žiadnemu ďalšiemu zatváraniu obchodných a výrobných prevádzok v priemysle a maloobchode z dôvodu pandémie ochorenia COVID 19 a že vplyvy vojny na Ukrajine sa výrazne nezhoršia. Okrem toho náš výhľad vychádza aj z predpokladu, že nedôjde k žiadnemu zatváraniu výroby v priemysle z dôvodu nedostatku plynu v Európe.


Tento dokument obsahuje stanoviská týkajúce sa budúceho obchodného vývoja, finančných výsledkov a ďalších udalostí alebo skutočností relevantných pre spoločnosť Henkel z pohľadu budúceho rozvoja. Stanoviská týkajúce sa budúceho vývoja charakterizuje použitie takých slovných zvratov ako „očakávať“, „zamýšľať“, „plánovať“, „predpokladať“, „domnievať sa“, „odhadovať“ a podobných výrazov. Tento dokument obsahuje výhľadové stanoviská opierajúce sa o aktuálne odhady a predpoklady vypracované manažmentom spoločnosti Henkel AG & Co. KGaA. Takéto stanoviská nie je možné chápať ako zaručujúce akýmkoľvek spôsobom, že dané predikcie sú presné. Budúca výkonnosť ako aj reálne dosiahnuté výsledky spoločnosti Henkel AG & Co. KGaA a jej sesterských spoločností závisia od celého radu rizikových faktorov a neistôt, a preto sa môžu podstatne odkláňať od výhľadových stanovísk. Na mnohé z nich spoločnosť Henkel nemá priamy dosah a vopred ich nie je možné presne odhadnúť, ako napríklad, aké bude ekonomické prostredie v budúcnosti a aké budú kroky konkurentov a iných subjektov pôsobiacich na trhu. Spoločnosť Henkel nemá v úmysle a ani neprijme kroky na účely aktualizácie týchto stanovísk.

Tento dokument obsahuje doplňujúce finančné ukazovatele, ktoré nie sú jednoznačne definované v platnom rámci finančného výkazníctva, ktoré predstavujú alebo môžu predstavovať alternatívne ukazovatele finančnej výkonnosti. Tieto doplňujúce finančné ukazovatele by sa nemali vykladať osobitne alebo ako alternatívne ukazovatele k ukazovateľom čistých aktív a finančných pozícií spoločnosti Henkel alebo k výsledkom podnikania, ktoré sú v súlade s platným rámcom finančného výkazníctva prezentované v konsolidovanej účtovnej závierke spoločnosti. Iné spoločnosti, ktoré vykazujú alebo uvádzajú alternatívne ukazovatele výkonnosti s podobnými názvami, môžu počítať ich hodnoty odlišne.

Tento dokument slúži výlučne na informačné účely a nepredstavuje investičnú radu ani ponuku na predaj alebo kúpu akýchkoľvek cenných papierov.

Zuzana Kaňuchová Henkel Slovensko
Henkel ČR
Henkel Magyarország 
Riaditeľka Korportánej komunikácie CEE zuzana.kanuchova@henkel.com Stiahnuť vizitku Pridať do mojej zbierky