7. 3. 2023  Düsseldorf / Nemecko

Spoločnosť Henkel zverejnila správu o trvalej udržateľnosti za rok 2022

Henkel posilňuje ochranu klímy a sociálnu angažovanosť na ceste k lepšej trvalej udržateľnosti

  • Ochrana klímy: Podiel elektriny z obnoviteľných zdrojov vo výrobných prevádzkach sa celosvetovo zvýšil na 70 percent, emisie CO2 klesli o 55 percent (na tonu výroby)
  • Obehové hospodárstvo: Ďalší pokrok k naplneniu cieľa v podobe 100 % recyklovateľných a opätovne použiteľných obalov
  • Spoločenská angažovanosť: Program solidarity pre obete vojny na Ukrajine vo výške 6 miliónov eur
  • Rodová rovnosť: Ďalšie zvýšenie podielu žien na riadiacich pozíciách
  • „Sustainability Pioneers“: Úspešné spustenie globálneho programu angažovanosti zamestnancov

Spoločnosť Henkel dnes zverejnila svoju 32. výročnú správu o trvalej udržateľnosti, v ktorej približuje výsledky dosiahnuté pri implementácii stratégie trvalej udržateľnosti a jej cieľov v minulom roku. Aj v náročnom trhovom prostredí sa spoločnosti darilo presadzovať opatrenia trvalej udržateľnosti v mnohých kľúčových oblastiach vrátane pokračujúceho znižovania emisií CO2 a posilňovania spoločenskej angažovanosti.

„Nespomínam si na žiadny iný rok v nedávnej minulosti, v ktorom by sa naša spoločnosť musela vyrovnávať s takým náročným trhovým prostredím. Vojna na Ukrajine a jej ďalekosiahle dôsledky nami hlboko otriasli. Vojna má vplyv na celkové hospodárske prostredie, predovšetkým v podobe energetickej krízy a zvýšených cien surovín. Ale práve v týchto ťažkých časoch je nevyhnutné, aby sme sa ešte viac zamerali na udržateľnosť a zodpovedne pristupovali k životnému prostrediu aj celej spoločnosti. Napriek všetkým ťažkostiam sme dokázali pokročiť v plnení drvivej väčšiny našich ambicióznych cieľov v oblasti trvalej udržateľnosti, za čo sa chcem poďakovať našim viac než 50 000 kolegom v spoločnosti Henkel na celom svete, ktorí preukázali obrovské nasadenie a odhodlanie,” povedal predseda predstavenstva spoločnosti Henkel Carsten Knobel.

„Ďalším zvýšením využívania obnoviteľných zdrojov energie sme v roku 2022 urobili významný krok k nášmu cieľu v podobe dosiahnutia klimaticky pozitívnej výroby do roku 2030,“ dodala Sylvie Nicol, členka predstavenstva spoločnosti Henkel zodpovedná za ľudské zdroje a udržateľnosť. „Zlepšenie sme dosiahli aj v oblasti rodovej rovnosti. Podiel žien v riadiacich pozíciách sa v roku 2022 zvýšil na 38,7 percenta. Sme odhodlaní ďalej zrýchľovať a posilňovať naše úsilie v tejto oblasti prostredníctvom konkrétnych programov a opatrení, ktoré umožnia v plnom rozsahu zužitkovať potenciál našej rozmanitosti.“

Posilnenie udržateľnosti v kľúčových oblastiach

Spoločnosť Henkel minulý rok zverejnila stratégiu trvalej udržateľnosti pod názvom „2030+ Sustainability Ambition Framework“, v ktorej s ohľadom na globálny vývoj definovala svoje nové a doplňujúce ciele v tejto oblasti. V súvislosti s ochranou klímy sa jej v roku 2022 konkrétne podarilo znížiť emisie CO2 z výroby o 55 percent na metrickú tonu výroby (v porovnaní s východiskovým rokom 2010) a zvýšiť podiel elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov na 70 percent. Cieľom spoločnosti je dosiahnuť do roku 2030 klimaticky pozitívnu uhlíkovú stopu svojej celosvetovej výroby a vo výrobných prevádzkach využívať 100 % elektrickej energie pochádzajúcej z obnoviteľných zdrojov.

Príkladom pozitívnej spolupráce s energetickými spoločnosťami je 10-ročná virtuálna zmluva na dodávku obnoviteľnej energie, ktorú spoločnosť Henkel podpísala so spoločnosťou IGNIS v decembri 2022. Spoločnosť zároveň pracuje na výstavbe dvoch nových fotovoltických elektrární v Španielsku. Tým budú zabezpečené dodávky elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov pre európske prevádzky spoločnosti Henkel v objeme približne 200 GWh ročne.

S cieľom minimalizovať odpad a jeho negatívny vplyv na životné prostredie spoločnosť Henkel dlhodobo znižuje objem používaných obalových materiálov, predovšetkým v prípade spotrebného tovaru, a usiluje sa o ich čo najdlhšie opätovné používanie. Do roku 2025 by malo byť 100 percent obalov recyklovateľných a opätovne použiteľných*. V roku 2022 sa ich podiel zvýšil na približne 87 percent. Henkel sa tiež usiluje o zvýšenie podielu recyklovaných plastov v obaloch svojich spotrebných výrobkov, ktorý v roku 2022 dosahoval asi 16 percent.

Do roku 2025 chce Henkel zároveň znížiť objem vyprodukovaného odpadu o 50 percent na tonu výroby v porovnaní s východiskovým rokom 2010. V roku 2022 spoločnosť vykázala zníženie už o 43 percent. Do roku 2030 chce dosiahnuť obehové využívanie odpadových materiálov zo svojej výroby.

V minulom roku sa spoločnosti Henkel podarilo dosiahnuť pokrok aj v oblasti ochrany prírodných zdrojov. Spoločnosť spolupracuje s vybranými strategickými dodávateľmi s cieľom zabezpečiť obstarávanie udržateľných surovín. V roku 2022 sa jej napríklad podarilo zvýšiť vysledovateľnosť pôvodu surovín z palmového oleja späť k výrobcom na 89 percent v porovnaní s 84 percentami v predchádzajúcom roku.

S osobitným dôrazom na minuloročné geopolitické udalosti spoločnosť Henkel pokračovala v posilňovaní svojej spoločenskej angažovanosti. Spoločnosť mala za cieľ zlepšiť do roku 2030 životy 30 miliónov ľudí na celom svete prostredníctvom svojich sociálnych projektov a darov, pričom tento cieľ sa jej podarilo prekročiť už minulý rok. Od roku 2010 do konca roka 2022 spoločnosť Henkel dokázala pomôcť už viac než 30 miliónom ľudí, a to najmä svojim príspevkom k boju proti globálnej pandémii ochorenia COVID-19, ako aj podporou obetí vojny na Ukrajine.

V rámci podpory rovnosti príležitostí je cieľom spoločnosti Henkel kontinuálne zvyšovať podiel žien v riadiacich pozíciách a do roku 2025 dosiahnuť rodovú rovnosť na všetkých úrovniach manažmentu. V roku 2022 sa podiel žien v riadiacich pozíciách oproti predchádzajúcemu roku opäť zvýšil a dosiahol 38,7 percenta.

Podpora udržateľnej transformácie produktového portfólia

Trvalá udržateľnosť je ústredným pilierom inovatívnych stratégií spoločnosti Henkel tak v segmente spotrebného tovaru, ako aj na trhu priemyselných výrobkov. Pri spotrebnom tovare sa okrem iného zameriavame aj na optimalizáciu zloženia výrobkov a na tento účel spolupracujeme s rôznymi partnermi. V minulom roku spoločnosť Henkel napríklad uzavrela viacročnú zmluvu o spolupráci so spoločnosťou BASF, v rámci ktorej plánuje ročne nahradiť až 110 000 metrických ton fosílnych vstupných surovín materiálmi, ktoré pochádzajú z obnoviteľných zdrojov, vďaka využitiu tzv. metódy rovnováhy biomasy.

Priemyselné výrobky divízie Adhesive Technologies využívajú inovatívne riešenia, ktoré pomáhajú znižovať emisie, zvyšovať energetickú a materiálovú účinnosť a recyklovať cenné surovinové zdroje. Príkladom sú lepiace prostriedky optimalizované na recykláciu, ktoré prispievajú k vývoju opätovne použiteľných a flexibilných obalových materiálov. Pri ich vývoji spoločnosť Henkel spolupracuje s výrobcami obalov a odborníkmi na recykláciu. Recyklovateľnosť lepiacich prípravkov bola potvrdená aj nezávislými vedeckými inštitúciami.

Spustenie globálneho programu angažovanosti zamestnancov

Na zvýšenie angažovanosti a aktívneho prístupu zamestnancov k trvalej udržateľnosti spoločnosť Henkel rozšírila ponuku svojich vzdelávacích iniciatív o holistický program zamestnaneckej angažovanosti, ktorý spustila v marci 2022. Cieľom globálneho programu „Sustainability at Heart“ (Udržateľnosť v srdci) je poskytnúť zamestnancom ešte komplexnejšie informácie a vzdelávanie v oblasti trvalej udržateľnosti. Napríklad vzdelávací program „Sustainability Pioneer“, ktorý spoločnosť vypracovala v spolupráci s ISES Business School, je v súčasnosti dostupný vo viacerých jazykoch. Len v priebehu roka 2022 sa ho zúčastnilo viac než 5 800 zamestnancov. Jedným z cieľov je motivovať a podporiť zamestnancov v aktívnom presadzovaní trvalej udržateľnosti na pracovisku aj v súkromí.

Tlačové správy (158,97 KB)

Spoločnosť Henkel dnes zverejnila svoju 32. výročnú správu o trvalej udržateľnosti

Spoločnosť Henkel sa zaviazala k budúcnosti bez emisií CO2.

Henkel chce všetku elektrickú energiu pre svoju výrobu získavať z obnoviteľných zdrojov.

Henkel ponúka svojim zamestnancom globálny program udržateľnosti.

Zuzana Kaňuchová Henkel Slovensko
Henkel ČR
Henkel Magyarország 
Riaditeľka Korportánej komunikácie CEE zuzana.kanuchova@henkel.com Stiahnuť vizitku Pridať do mojej zbierky