4. 5. 2023  Düsseldorf / Nemecko

Dobrý štart do finančného roka 2023

Henkel zaznamenáva veľmi silný organický rast obratu v prvom štvrťroku

  • Obrat skupiny organicky vzrástol o 6,6 % na približne 5,6 mld. eur; nominálne 6,4 %
  • Rast podporený veľmi silným nárastom obratu v oboch divíziách:
    • Adhesive Technologies s organickým rastom na úrovni 6,8 %, nominálne 6,1 %
    • divízia Consumer Brands dosiahla organický rast obratu na úrovni 7,0 %, nominálne 7,3 %
  • Ukončenie obchodných činností v Rusku zavŕšené
  • Ďalší pokrok v implementácii strategickej agendy rastu
  • Výhľad na finančný rok 2023 potvrdený

V prvom štvrťroku 2023 spoločnosť Henkel zvýšila obrat skupiny na približne 5,6 mld. eur. Veľmi silný organický rast obratu na úrovni 6,6 % bol podporený dvojciferným nárastom cien, pričom objemy zaostali za úrovňou v predchádzajúcom roku. V nominálnom vyjadrení sa obrat zvýšil o 6,4 %.

„Zaznamenali sme veľmi silný štart do tohto roku, a to aj napriek pretrvávajúcim náročným podmienkam na trhu. Veľmi výrazné zvýšenie obratu v oboch obchodných divíziách zvýrazňuje robustnosť nášho portfólia úspešných značiek a inovatívnych technológií. V prvom štvrťroku sme pokračovali v našich cenových opatreniach s cieľom ďalej kompenzovať nepriaznivé vplyvy v oblasti nákladov na suroviny a logistiku,” povedal predseda predstavenstva spoločnosti Henkel Carsten Knobel. „Dnes sme potvrdili náš výhľad na rok 2023 a vďaka vývoju, ktorý charakterizuje veľmi silný organický rast obratu v prvom štvrťroku, sa do súčasného finančného roka pozeráme s istotou.

Divízia Adhesive Technologies dosiahla v prvom štvrťroku veľmi silný organický rast obratu vďaka všetkým kategóriám. Rovnako aj nová divízia Consumer Brands zaznamenala veľmi silný organický rast obratu, ku ktorému tiež prispeli všetky kategórie.

„Pokračovali sme aj v plnení našich strategických priorít a dosiahli sme významný pokrok. Napríklad v našej divízii Consumer Brands dôsledne presadzujeme integráciu a dôraz na portfólio a súčasne pokračujeme v prispôsobovaní organizačnej štruktúry divízie Adhesive Technologies tak, aby sme sa ešte viac priblížili našej zákazníckej základni, pričom v oboch divíziách sme úspešne zaviedli dôležité inovácie,“ vysvetlil Carsten Knobel.

V rámci stratégie alokácie kapitálu spoločnosť Henkel v roku 2022 po prvýkrát v histórii spustila program spätného odkupu akcií. Program bol úspešne ukončený v prvom štvrťroku 2023, pričom do konca marca spoločnosť spätne odkúpila akcie v celkovej hodnote približne 1 mld. eur.

Spoločnosť Henkel oznámila podpísanie dohody o odpredaji podnikateľských aktivít v Rusku konzorciu miestnych finančných investorov 20. apríla 2023. Svoje rozhodnutie ukončiť podnikateľské aktivity v Rusku oznámila spoločnosť minulý rok po útoku na Ukrajinu. Transakcia bola medzitým dokončená; predajná cena predstavuje 54 mld. rubľov (približne 600 mil. eur).

Obrat na úrovni skupiny

Obrat na úrovni skupiny sa v prvom štvrťroku 2023 nominálne zvýšil o 6,4 % z 5 271 mil. eur v rovnakom štvrťroku predchádzajúceho roka na aktuálnych 5 609 mil. eur. Organicky (t. j. po úprave o kurzové vplyvy a vplyvy akvizícií a odpredaja) sa zvýšil o 6,6 %. Tento veľmi silný rast obratu na úrovni skupiny bol spôsobený zvyšovaním cien. Akvizície a odpredaje znížili obrat o 1,1 %, zatiaľ čo kurzový vývoj mal na obrat mierne pozitívny vplyv na úrovni 0,9 %.

Región Európy dosiahol v prvom štvrťroku organický rast obratu na úrovni 4,2 %. V regióne Indie, Stredného východu a Afriky (IMEA) sa obrat organicky zvýšil o 27,8 %. V regióne Severnej Ameriky sme zaznamenali organické zvýšenie obratu o 7,1 %. Organický rast obratu za región Latinskej Ameriky predstavoval 17,6 %. Región Ázie a Pacifiku zaznamenal organický obrat na úrovni -4,8 %.

Obrat divízie Adhesive Technologies

V prvom štvrťroku 2023 vzrástol obrat divízie Adhesive Technologies nominálne o 6,1 % z 2 631 mil. eur v rovnakom štvrťroku predchádzajúceho roka na súčasných 2 791mil. eur. Organicky (t. j. po úprave o kurzové vplyvy a vplyvy akvizícií a odpredaja) sme obrat zvýšili o 6,8 % v porovnaní s prvým štvrťrokom 2022. Ceny zaznamenali dvojciferný percentuálny nárast, zatiaľ čo objemy boli nižšie než v rovnakom štvrťroku predchádzajúceho roka. Kurzový vývoj mal na obrat pozitívny vplyv vo výške 1,1 %, zatiaľ čo príspevok akvizícií/odpredajov bol negatívny na úrovni -1,8 %.

K veľmi silnému organickému rastu obratu v divízii Adhesive Technologies v prvom štvrťroku prispeli všetky obchodné oblasti. Oblasť mobility a elektronického priemyslu zaznamenala dvojciferný organický rast obratu na úrovni 12,6 %. K tomuto nárastu prispeli obchodné oblasti automobilového priemyslu a priemyselného tovaru, pričom elektronický priemysel zaznamenal negatívny vývoj vzhľadom na náročné trhové podmienky. Obchodná oblasť obalov a spotrebného tovaru dosiahla organický rast obratu na úrovni 1,0 %. Pokles obratu v segmente obalov bol viac než dostatočne kompenzovaný veľmi silným rastom obratu v segmente spotrebného tovaru. V oblasti výrobkov pre remeselníkov, profesionálov a stavebníctvo bol zaznamenaný organický rast obratu na úrovni 7,0 % v porovnaní s rovnakým štvrťrokom predchádzajúceho roka, pričom k tomuto vývoju prispeli všetky obchodné oblasti.

Z pohľadu regiónov dosiahla divízia Adhesive Technologies výrazný organický rast obratu v Európe. V tomto regióne bol negatívny vývoj v oblasti obalov a spotrebného tovaru viac než dostatočne kompenzovaný rastom v oblasti mobility a elektronického priemyslu. Severná Amerika takisto zaznamenala výrazný rast obratu najmä s prispením oblasti mobility a elektronického priemyslu. Regióny IMEA and Latinskej Ameriky dosiahli dvojciferný nárast organického obratu, pričom v oboch regiónoch k tomuto vývoju prispela oblasť mobility a elektronického priemyslu. Oproti tomu bol v organickom vyjadrení obrat v ázijsko-pacifickom regióne nižší v porovnaní s úrovňou v predchádzajúcom roku. Dôvodom bol najmä vývoj v Číne vzhľadom na celkovo náročné trhové prostredie, ktoré pretrvávalo aj po skončení miestnych obmedzení súvisiacich s ochorením COVID-19, ako aj v kombinácii s poklesom v segmente elektronického priemyslu, ktorý súvisel s vývojom na trhu.

Obrat divízie Consumer Brands

Divízia Consumer Brands zvýšila v prvom štvrťroku 2023 obrat nominálne o 7,3 % na 2 772 mil. eur. Organicky (t. j. po úprave o kurzové vplyvy a vplyvy akvizícií a odpredaja) bol obrat o 7,0 % vyšší v porovnaní s úrovňou z rovnakého obdobia predchádzajúceho roka. Medziročne divízia zaznamenala dvojciferný nárast cien za súčasného poklesu objemov, a to čiastočne v dôsledku vplyvov opatrení v oblasti optimalizácie portfólia. Kurzový vývoj mal na obrat mierne pozitívny vplyv na úrovni 0,8 %. Akvizície a odpredaje znížili obrat o 0,5 %.

V oblasti pracích a čistiacich prostriedkov (Laundry & Home Care) bol v prvom štvrťroku zaznamenaný veľmi silný organický rast obratu na úrovni 6,3 %. Segment pracích prostriedkov (Laundry Care) dosiahol výrazné zvýšenie organického obratu najmä vďaka silnému rastu v kategórii čistiacich prostriedkov na textílie (Fabric Cleaning) a dvojcifernému zvýšeniu v kategórii starostlivosti o textílie (Fabric Care). V oblasti čistiacich prostriedkov pre domácnosť (Home Care) bol zaznamenaný solídny rast, ku ktorému prispelo predovšetkým dvojciferné zvýšenie obratu v kategórii čistiacich prostriedkov na riad. Rast organického obratu v oblasti starostlivosti o vlasy vrátane profesionálnej starostlivosti o vlasy predstavoval 9,9 %. Dosiahli sme dvojciferný rast v spotrebiteľskom segmente najmä vďaka kategórii prípravkov na styling vlasov. V oblasti profesionálnej starostlivosti o vlasy bol zaznamenaný silný organický rast obratu.

Všetky regióny, v ktorých divízia Consumer Brands pôsobí, dosiahli v prvom štvrťroku zvýšenie organického obratu. Región Európy vykázal v prvom štvrťroku pozitívny organický rast obratu, a to najmä vďaka oblasti starostlivosti o vlasy, zatiaľ čo obrat v oblasti pracích a čistiacich prostriedkov bol nižší než v rovnakom štvrťroku predchádzajúceho roka. Región Severnej Ameriky dosiahol veľmi silný rast organického obratu, ku ktorému prispeli všetky obchodné oblasti. Región IMEA, ako aj región Latinskej Ameriky, zaznamenali dvojciferné zvýšenie organického obratu v rámci všetkých obchodných oblastí. Rast obratu v ázijsko-pacifickom regióne bol veľmi silný, k čomu takisto prispeli všetky obchodné oblasti.

Čisté aktíva a finančná pozícia skupiny

V čistých aktívach a finančnej pozícii skupiny nedošlo v sledovanom období k žiadnym podstatným zmenám v porovnaní so situáciou k 31. decembru 2022.

Výhľad skupiny Henkel

Výhľad na finančný rok 2023, zverejnený 7. marca 2023, bol potvrdený.

V tomto roku spoločnosť Henkel naďalej očakáva rast organického obratu medzi 1,0 až 3,0 %, pričom v tomto pásme by sa mali pohybovať obidve obchodné divízie. Upravená výnosnosť predaja (upravená marža EBIT) by sa mala naďalej pohybovať v medzi 10,0 až 12,0 %. V prípade divízie Adhesive Technologies sa upravená výnosnosť predaja očakáva v rozsahu od 13,0 do 15,0 % a v prípade Consumer Brands od 7,5 do 9,5 %. Pokiaľ ide o upravené výnosy na prioritnú akciu (EPS), Henkel očakáva vývoj v rozpätí medzi -10,0 a +10,0 % pri konštantných kurzových sadzbách.

Podrobnosti o zmenenej štruktúre vykazovania od 1. štvrťroka 2023

Počnúc prvým štvrťrokom 2023 spoločnosť Henkel mení štruktúru vykazovania tak, aby odrážala nové organizačné usporiadanie. Odteraz bude spoločnosť vykazovať výsledky svojich dvoch obchodných divízií Adhesive Technologies a Consumer Brands. Ako už bolo oznámené, Henkel bude vykazovať aj kľúčové údaje o obrate na úrovni jednotlivých kategórií, čím sa zvýši transparentnosť. Konkrétne bude spoločnosť odteraz vykazovať obrat vrátane nominálneho a organického rastu obratu. V rámci divízie Consumer Brands sa tieto údaje vykazujú za oblasti Pracie a čistiace prostriedky, Starostlivosť o vlasy a Iný spotrebný tovar. Okrem toho spoločnosť Henkel optimalizuje organizačnú štruktúru v rámci svojej divízie Adhesive Technologies v záujme efektívnejšieho využívania výhod vyplývajúcich z rozsahu a schopností, čo spoločnosti zároveň umožní zostať blízko k zákazníkom a trhu. V budúcnosti bude táto obchodná divízia zahŕňať tri oblasti: Mobilita a elektronický priemysel, Obaly a spotrebný tovar, a výrobky pre remeselníkov, profesionálov a stavebníctvo. Táto nová štruktúra je už zohľadnená v predmetnej správe za prvý štvrťrok 2023, t. j. ešte pred jej úplnou implementáciou v rámci organizácie s účinnosťou od druhého štvrťroka 2023.

Spoločnosť takisto mierne upravila svoju štruktúru vykazovania podľa regiónov, aby lepšie odrážala rozdelenie zodpovednosti v rámci manažmentu. Od prvého štvrťroka 2023 bude Henkel poskytovať komentáre k výsledkom za regióny Európa, IMEA (India, Blízky východ, Afrika), Severná Amerika, Latinská Amerika, ako aj Ázia a Pacifik.

Poznámka: Všetky jednotlivé hodnoty v tomto dokumente sú zaokrúhlené. Ich súčet sa môže od uvedených celkových výsledkov líšiť.

Zuzana Kaňuchová Henkel Slovensko
Henkel ČR
Henkel Magyarország 
Riaditeľka Korportánej komunikácie CEE zuzana.kanuchova@henkel.com Stiahnuť vizitku Pridať do mojej zbierky