10. 8. 2023  Düsseldorf / Nemecko

Nepretržité momentum rastu s výrazným zlepšením výnosov v prvom polroku

Spoločnosť Henkel zvýšila odhad obratu a výnosov na rok 2023

 • Obrat na úrovni skupiny sa v prvom polroku organicky zvýšil o 4,9 % na približne 10,9 miliardy eur (nominálne o 0,1 %) – výrazný rast oboch obchodných divízií
 • Prevádzkový zisk (EBIT)* vzrástol na 1 254 miliónov eur (+7,6 %)
 • Marža EBIT * sa zvýšila na 11,5 % (+80 bázických bodov)
 • Výnos na prioritnú akciu (EPS)* sa zvýšil na 2,13 eura, pri dvojcifernom raste o 14,4 % pri konštantných kurzových sadzbách
 • Implementácia strategickej agendy rastu napreduje stálym tempom
 • Zvýšený odhad obratu a výnosov na finančný rok 2023:
  • Organický rast obratu: na 2,5 až 4,5 %
  • Výnosnosť predaja (marža EBIT)*: na 11,0 až 12,5 %
  • Výnos na prioritnú akciu (EPS)*: rast v rozsahu 5 až 20 % pri konštantných kurzových sadzbách

Spoločnosť Henkel výrazne zvýšila svoj obrat a výnosy v prvom polroku 2023 aj pri pretrvávajúcich náročných podmienkach na trhu.

„Obidve obchodné divízie zaznamenali veľmi silný rast. Zároveň sa nám podarilo výrazne zvýšiť naše výnosy aj napriek pokračujúcim nepriaznivým tlakom v podobe vysokých cien materiálov a logistiky. Na základe týchto silných polročných výsledkov sme presvedčení o pozitívnom vývoji aj počas druhej polovice roka, preto sme výrazne zvýšili svoj celoročný odhad obratu a výnosov,“ povedal predseda predstavenstva spoločnosti Henkel Carsten Knobel.

„V prvých šiestich mesiacoch tohto roka sme zároveň pokračovali v úspešnej implementácii našej strategickej agendy rastu. Integrácia v rámci divízie Consumer Brands napreduje rýchlejšie, než sme plánovali. Zároveň neustále zlepšujeme naše portfólio, ktoré sa zameriava na značky a produkty s vysokou maržou a vysokým rastovým potenciálom. Tento vývoj sa odrazil aj vo výnosoch obchodnej divízie. Organizačnú štruktúru obchodnej divízie Adhesive Technologies sme ešte viac prispôsobili potrebám našich zákazníkov s cieľom posilniť našu globálnu vedúcu pozíciu a ďalej zvyšovať momentum rastu. Okrem toho napredujeme aj v realizácii ďalších dôležitých iniciatív v oblastiach trvalej udržateľnosti a digitalizácie, ktoré prispievajú k zvyšovaniu našej konkurencieschopnosti,“ vysvetľuje Carsten Knobel.

Zlepšený výhľad na finančný rok 2023

Na úrovni skupiny spoločnosť Henkel v súčasnosti predpokladá organický rast obratu vo finančnom roku 2023 v rozmedzí 2,5 až 4,5 % (pôvodne 1,0 až 3,0 %). V prípade divízie Adhesive Technologies sa očakáva rast od 2,0 do 4,0 % (pôvodne 1,0 až 3,0 %), divízia Consumer Brands by mala rásť v rozsahu 3,0 až 5,0 % (pôvodne 1,0 až 3,0 %). Súčasný predpoklad upravenej výnosnosti predaja (marža EBIT) sa na úrovni celej skupiny pohybuje v rozpätí 11,0 až 12,5 % (pôvodne 10,0 až 12,0 %). Upravená výnosnosť predaja divízie Adhesive Technologies by mala dosiahnuť 13,5 až 15,0 % (pôvodne 13,0 až 15,0 %) a v prípade obchodnej divízie Consumer Brands by sa mala pohybovať na úrovni 9,5 až 11,0 % (pôvodne 7,5 až 9,5 %). V prípade upravených výnosov na prioritnú akciu (EPS) pri konštantných kurzových sadzbách spoločnosť Henkel v súčasnosti očakáva zvýšenie v rozsahu 5 až 20 % (pôvodne -10 až +10 %).

Vývoj obratu a výnosov v prvom polroku 2023

Obrat skupiny Henkel za prvý polrok 2023 v celkovej výške 10 926 mil. eur bol o 0,1 % vyšší v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka (2. štvrťrok: 5 316 mil. eur, -5,8 %), čo predstavuje veľmi silný organický rast obratu na úrovni 4,9 % (2. štvrťrok: 3,2 %). Kurzový vývoj mal na obrat negatívny vplyv vo výške -2,5 % (2. štvrťrok: -5,8 %) a negatívny príspevok akvizícií a odpredajov predstavoval -2,2 % (2. štvrťrok: -3,2 %).

Na raste obratu v prvom polroku sa podieľali obidve obchodné divízie. Obchodná divízia Adhesive Technologies zaznamenala výrazný organický rast obratu na úrovni 4,7 %, ku ktorému prispeli najmä segmenty výrobkov pre mobilitu a elektronický priemysel a výrobkov pre remeselníkov, stavebníctvo a profesionálov. Na veľmi silnom organickom raste obratu divízie Consumer Brands vo výške 5,7 % mali výrazný podiel segmenty pracích a čistiacich prostriedkov a vlasovej kozmetiky.

Organický rast obratu v európskom regióne dosiahol v prvom polroku úroveň 2,4 % (2. štvrťrok: 0,8 %). V regióne Indie, Stredného východu a Afriky (IMEA) sa obrat organicky zvýšil o 25,7 % (2. štvrťrok: 23,6 %). Severoamerické trhy vykázali organický rast obratu na úrovni 3,8 % (2. štvrťrok: 0,9 %), v Latinskej Amerike dosiahol organický rast obratu úroveň 13,2 % (2. štvrťrok: 9,4 %). Naopak, negatívny vývoj zaznamenali trhy ázijsko-pacifického regiónu, kde sa organický obrat znížil o 2,7 % (2. štvrťrok: -0,6 %) predovšetkým z dôvodu pretrvávajúcich problémov na čínskom trhu.

Upravený prevádzkový zisk (upravený EBIT) v prvom polroku vzrástol o 7,6 % na hodnotu 1 254 mil. eur v porovnaní s 1 166 mil. eur v rovnakom období predchádzajúceho roka. K uvedenému zvýšeniu prispeli vývoj predajných cien produktov, úspory, ktoré prinieslo vytvorenie integrovanej obchodnej divízie Consumer Brands, a realizácia opatrení na optimalizáciu produktového portfólia.

Upravená výnosnosť predaja (upravená marža EBIT) sa zvýšila o 80 bázických bodov na úroveň 11,5 %.

Upravený výnos na prioritnú akciu sa v prvom polroku 2023 zvýšil na 2,13 eur; pri konštantných kurzových sadzbách ide o zvýšenie o 14,4 % v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka.

Pomer čistého prevádzkového kapitálu k obratu sa zvýšil o 0,8 percentuálneho bodu na úroveň 6,1 % (rovnaké obdobie predchádzajúceho roka: 5,2 %).

Voľný cash flow dosiahol hodnotu 749 mil. eur a výrazne prekročil svoju úroveň z prvého polroka 2022 (46 mil. eur) predovšetkým vďaka vyššiemu cash flow z prevádzkových činností počas finančného roka.

K 30. júnu 2023 bola čistá finančná pozícia vo výške -1 311 mil. eur (31. december 2022: -1 267 mil. eur).

Spoločnosť Henkel 20. apríla 2023 oznámila podpísanie dohody o odpredaji svojich podnikateľských aktivít v Rusku konzorciu miestnych finančných investorov. Svoj odchod z ruského trhu spoločnosť oznámila po vojenskom útoku Ruska na Ukrajinu v minulom roku. Transakcia bola dokončená za cenu 54 mld. rubľov (približne 600 mil. eur).

Výsledky obchodných divízií za prvý polrok 2023

Obrat obchodnej divízie Adhesive Technologies zaznamenal v prvom polroku 2023 stabilný nominálny rast o 0,1 % na hodnotu 5 475 mil. eur (2. štvrťrok: 2 683 mil. eur; -5,4 %). Organicky sa obrat zvýšil o 4,7 % (2. štvrťrok: 2.7 %). K uvedenému vývoju prispel dvojciferný nárast cien aj napriek tomu, že objem predaja zaostal za svojou úrovňou z predchádzajúceho roka z dôvodu utlmeného dopytu na niektorých relevantných koncových trhoch. V segmente výrobkov pre mobilitu a elektronický priemysel zaznamenala divízia Adhesive Technologies dvojciferný organický rast obratu na úrovni 10,9 % (2. štvrťrok: 9,2 %), naopak v segmente obalov a spotrebného tovaru bol organický vývoj obratu negatívny na úrovni -1,5 % (2. štvrťrok: -3,7 %). V segmente výrobkov pre remeselníkov, stavebníctvo a profesionálov sa obrat organicky zvýšili o 4,9 % (2. štvrťrok: 2,9 %). Upravený prevádzkový zisk sa v prvom polroku 2023 medziročne zvýšil o 3,0 % na hodnotu 766 mil. eur v porovnaní so 743 mil. eur v rovnakom období predchádzajúceho roka. Upravená výnosnosť predaja sa zvýšila na 14,0 %, pričom v rovnakom období predchádzajúceho roka predstavovala 13,6 %. Pozitívny vývoj bol ovplyvnení najmä vyššími cenami.

Obrat obchodnej divízie Consumer Brands za prvých šesť mesiacov roku 2023 dosiahol 5 365 mil. eur (2. štvrťrok: 2 594 mil. eur), čo nominálne predstavuje zlepšenie o 0,6 % (2. štvrťrok: -5,7 %). Vďaka zvýšeniu cien obrat organicky vzrástol o 5,7 % (2. štvrťrok: 4,5 %), aj keď došlo k poklesu objemu predaja, ktorý bol čiastočne spôsobený aj pokračujúcou optimalizáciou produktového portfólia. Segment pracích a čistiacich prostriedkov zaznamenal veľmi silný organický rast obratu na úrovni 5,3 % (2. štvrťrok: 4,4 %), kým celkový organický rast obratu v segmente vlasovej kozmetiky dosiahol v prvom polroku 2023 úroveň 7,9 % (2. štvrťrok: 6,1 %). Vývoj obratu v ostatných trhových segmentoch, v ktorých pôsobí divízia Consumer Brands, sa v prvom polroku medziročne nezmenil (0,0 %; 2. štvrťrok: -1,4 %). Upravený prevádzkový zisk sa medziročne zvýšil o 15,9 % na hodnotu 559 mil. eur. K uvedenému zlepšeniu došlo vďaka zvýšeniu predajných cien, ktoré tak i naďalej kompenzovali stále vysoké ceny priamych vstupných surovín, ako aj vďaka úsporám z integrácie spotrebiteľských segmentov do novej obchodnej divízie Consumer Brands a opatreniam zameraným na optimalizáciu jej portfólia. Upravená výnosnosť predaja sa zvýšila na hodnotu 10,4 %.

Implementácia agendy rastu napreduje stálym tempom

V prvom polroku 2023 spoločnosť Henkel pokračovala v plnení strategických priorít v rámci svojej agendy pre zmysluplný rast a dosiahla výrazný pokrok vo všetkých jej oblastiach.

Postupné zlučovanie bývalých obchodných divízií Laundry & Home Care a Beauty Care do jednej divízie Consumer Brands napredovalo v prvom polroku rýchlejším tempom, než bolo plánované. Vďaka tomu sa spoločnosti Henkel podarilo dosiahnuť ďalšie úspory, pričom do konca roka 2026 by celkové čisté úspory z integrácie (t.j. pred opätovným investovaním) mali predstavovať minimálne 400 mil. eur. Spoločnosť zároveň pokračovala aj v optimalizácii portfólia divízie Consumer Brands. Od oznámenia zlúčenia spotrebiteľských divízií došlo v rámci tohto procesu k odpredaju alebo zrušeniu značiek a podnikateľských aktivít s celkovým obratom okolo 0,5 mld. eur. Spoločnosť Henkel zároveň posilnila svoje portfólio akvizíciou značky pracích a čistiacich prostriedkov Earthwise na Novom Zélande. Úspešne pokračuje aj integrácia divízie profesionálnej vlasovej kozmetiky spoločnosti Shiseido, ktorú spoločnosť Henkel získala minulý rok, ktorá dosahuje na ázijsko-pacifických trhoch veľmi sľubné výsledky.

Prvé opatrenia sa realizujú už aj v rámci druhej fázy integrácie, ktorú spoločnosť spustila začiatkom tohto roka a ktorá sa zameriava na optimalizáciu dodávateľského reťazca. Jedným z nich je napríklad konsolidácia výrobných kapacít produktov vlasovej a telovej kozmetiky v Európe. Okrem toho už spoločnosť v prvých štátoch zaviedla tzv. zásadu 1-1-1, ktorá sa týka integrácie obchodných činností s podporou optimalizovaných logistických procesov v súlade s princípom „jedna tvár pre zákazníka“. To znamená: jedna objednávka, jedna dodávka, jedna faktúra.

V prvom polroku 2023 zaviedla spoločnosť Henkel v obchodnej divízii Adhesive Technologies optimalizovanú organizačnú štruktúru, ktorá jej v rámci troch trhových segmentov – mobilita a letecký priemysel, obaly a spotrebný tovar a výrobky pre remeselníkov, stavebníctvo a profesionálov – umožní ešte efektívnejšie využívať výhody vyplývajúce z jej veľkosti a kapacít a zároveň ju priblíži k zákazníkom a trhom.

Inovácie v atraktívnych trhových a podnikateľských segmentoch prispievajú k zvyšovaniu konkurencieschopnosti spoločnosti a v prvom polroku opäť prispeli k rastu obidvoch jej obchodných divízií. Napríklad inovatívne riešenia divízie Adhesive Technologies, ktoré sa používajú pri výrobe elektromobilov, priniesli v prvom polroku 2023 takmer 70 % medziročné zvýšenie organického obratu. Obchodná divízia Consumer Brands dosiahla so svojou značkou Persil dvojciferný organický rast obratu aj vďaka nasadeniu novej unikátnej technológie na báze enzýmov na trhoch v 30 štátoch.

Aj v oblasti trvalej udržateľnosti sa podarilo spoločnosti Henkel dosiahnuť ďalší pokrok. V rámci plnenia cieľa dosiahnuť do roku 2030 klimaticky pozitívnu uhlíkovú stopu výrobných prevádzok prešlo v prvom polroku 2023 ďalších desať výrobných závodov spoločnosti Henkel na výrobu s neutrálnymi emisiami CO2. Spoločnosť Henkel napreduje s realizáciou dôležitých iniciatív aj v oblasti digitalizácie, pri ktorej zohráva stále významnejšiu úlohu využívanie umelej inteligencie.

„Celkovo sme hrdí na úspešné obchodné výsledky, ktoré sme v prvom polroku dosiahli, a na pokrok v implementácii našej strategickej agendy, a to aj napriek pretrvávajúcim ťažkostiam v ekonomickom prostredí,“ povedal Carsten Knobel. „Sme hlboko presvedčení, že sa nám podarí úspešne formovať budúcnosť spoločnosti Henkel. Spoločne ako vysoko motivovaný tím, na základe silnej firemnej kultúry a s jasnou stratégiou rastu. S našou divíziou Adhesive Technologies sme globálnym lídrom, ktorý ponúka inovatívne riešenia jednoznačne zmerané na budúce trendy ako mobilita, konektivita a udržateľnosť. A v podobe novej obchodnej divízie Consumer Brands sme položili základy ďalšieho profitabilného rastu v našich spotrebiteľských segmentoch.“


* Upravené o jednorazové výdavky a príjmy a náklady na reštrukturalizáciu.

Tlačové správy (165,77 KB)
Zuzana Kaňuchová Henkel Slovensko
Henkel ČR
Henkel Magyarország 
Riaditeľka Korportánej komunikácie CEE zuzana.kanuchova@henkel.com Stiahnuť vizitku Pridať do mojej zbierky