9. 11. 2023  Düsseldorf / Nemecko

Rast si zachoval momentum aj v treťom štvrťroku

Spoločnosť Henkel zlepšila výhľad na finančný rok 2023

 • Obrat na úrovni skupiny: približne 5,4 miliardy eur, organický rast obratu vo výške 2,8 percent
 • Na zvýšení organického obratu sa podieľali obidve obchodné divízie:
  • Adhesive Technologies: nárast organického obratu o 0,8 percent
  • Consumer Brands: výrazný nárast organického obratu o 6,2 %
 • Akvizíciou spoločnosti Critica Infrastructure potvrdzuje divízia Adhesive Technologies svoje zameranie na rast prostredníctvom zlúčení a akvizícií (M&A)
 • Integrácia v rámci divízie Consumer Brands výrazne prekračuje plán – do konca roka sa očakáva viac než 80 % úspora nákladov
 • Zlepšený výhľad na finančný rok 2023:
  • Organický rast obratu: 3,5 až 4,5 percenta (pôvodne: 2,5 až 4,5 %)
  • Upravená výnosnosť predaja (marža EBIT): 11,5 až 12,5 percenta (pôvodne: 11,0 až 12,5 %)
  • Upravené výnosy na prioritnú akciu (EPS): zvýšenie v rozpätí od 15 do 25 percent pri konštantných kurzových sadzbách (pôvodne: 5 až 20 %)

Skupina Henkel zaznamenala v treťom štvrťroku 2023 obrat vo výške približne 5,4 miliardy eur pri organickom raste obratu na úrovni 2,8 percenta. K rastu prispela predovšetkým pokračujúca silná cenová politika v očakávaní výrazne vyšších cien surovín v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Objem predaja bol síce negatívny, ale v porovnaní s druhým polrokom zaznamenal viditeľné zlepšenie. Nominálne sa obrat medziročne znížil o 9,0 %, a to najmä z dôvodu ukončenia podnikateľských aktivít v Ruskej federácii v druhom štvrťroku a vplyvom negatívneho kurzového vývoja.

„Napriek pretrvávajúcim náročným trhovým podmienkam sa nám v treťom štvrťroku podarilo udržať momentum nášho rastu, k čomu prispeli obidve obchodné divízie. Vzhľadom na uvedený vývoj sme dnes zvýšili náš výhľad na aktuálny finančný rok. Konkrétne v prípade upravených výnosov na prioritnú akciu teraz očakávame zvýšenie v rozpätí od 15 do 25 percent pri konštantných kurzových sadzbách,“ povedal predseda predstavenstva spoločnosti Henkel Carsten Knobel.

„Atraktívnou akvizíciou, ktorá odráža naše výraznejšie zameranie na rast nášho podnikania prostredníctvom zlúčení a akvizícií, sme tiež posilnili portfólio divízie Adhesive Technologies. Zároveň sa nám jednoznačne podarilo prekročiť plán integrácie divízie Consumer Brands, ktorá predstavuje najväčšiu transformáciu našej spoločnosti za niekoľko posledných desaťročí.“

Vývoj obratu podľa obchodných divízií

Napriek stále utlmenému dopytu na niektorých relevantných koncových trhoch spoločnosti Henkel divízia Adhesive Technologies zaznamenala v treťom štvrťroku pozitívny vývoj organického obratu, ku ktorému prispievali segmenty mobility a elektroniky a segment výrobkov pre remeselníkov, stavebníctvo a profesionálov. Veľmi silný organický rast obratu obchodnej divízie Consumer Brands, ktorá od začiatku roka funguje v novej štruktúre, potiahli najmä segmenty pracích a čistiacich prostriedkov pre domácnosť a vlasovej kozmetiky.

„V obidvoch obchodných divíziách sa v treťom štvrťroku viditeľne zlepšil vývoj objemu predaných výrobkov v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom a potvrdzuje naše očakávania, ktoré sme zverejnili pri publikovaní výsledkov za prvý polrok. Ďalšie postupné zlepšovanie očakávame aj v nadchádzajúcom štvrťroku,“ povedal Carsten Knobel.

V treťom štvrťroku spoločnosť Henkel zároveň úspešne pokračovala aj v implementácii svojej strategickej agendy rastu. Akvizíciou spoločnosti Critica Infrastructure spoločnosť Henkel rozšírila portfólio divízie Adhesive Technologies o dodatočný atraktívny obchodný segment s cieľom vytvoriť platformu pre ďalší rast: Spoločnosť Critica Infrastructure sa špecializuje na inovatívne kompozitné riešenia na opravy a údržbu, ktoré majú široké priemyselné uplatnenie. Integrácia spotrebiteľských segmentov v rámci obchodnej divízie Consumer Brands napreduje rýchlejšie, než bolo plánované. Až 80 % z úspor nákladov vo výške približne 250 miliónov eur, ktoré mali byť v rámci prvej fázy dosiahnuté do konca roka 2024, sa pravdepodobne podarí realizovať už do konca roka 2023. Okrem toho spoločnosť prísne orientuje portfólio divízie Consumer Brands na značky a produkty s vysokou maržou a silným rastovým potenciálom.

„V treťom štvrťroku sme pokračovali v konzistentnom presadzovaním našich strategických priorít v obidvoch obchodných divíziách. Preto sme aj naďalej na dobrej ceste k ďalšiemu rastu a rozširovaniu svojich vedúcich trhových pozícií na globálnych trhoch,“ dodal Carsten Knobel.

Obrat na úrovni skupiny

Obrat na úrovni skupiny dosiahol v treťom štvrťroku 2023 výšku 5 440 miliónov eur, čo medziročne predstavuje nominálny pokles o 9,0 percent. Negatívny vplyv akvizícií a odpredajov vrátane predaja podnikateľských aktivít v Ruskej federácii na obrat skupiny predstavoval 5,5 %.  Negatívny príspevok kurzových vplyvov k vývoju obratu bol na úrovni 6,3 %. Organicky (t. j. po úprave o kurzové vplyvy a vplyvy akvizícií a odpredajov) sa však obrat zvýšil o 2,8 %. K zvýšeniu prispela najmä silná cenová politika v obidvoch obchodných divíziách. Objem predaja sa medziročne znížil, ale v porovnaní s druhým štvrťrokom obidve divízie vykázali viditeľné postupné zlepšenie.

Obrat za prvých deväť mesiacov roka 2023 dosiahol 16 366 miliónov eur, čo predstavuje nominálne zníženie o 3,1 %. Organicky sa obrat zvýšil o 4,1 %, a to vďaka dvojcifernému rastu cien.

K organickému rastu obratu v treťom štvrťroku najvýraznejšie prispeli trhy v Európe, Severnej Amerike, Latinskej Amerike a v regióne Indie, Stredného východu a Afriky (IMEA). Naopak, na ázijsko-pacifických trhoch bol vývoj organického obratu negatívny predovšetkým z dôvodu napätého trhového prostredia, ktoré prevládalo v Číne.

Za prvých deväť mesiacov roka 2023 spoločnosť Henkel zaznamenala výrazný organický rast obratu vo všetkých regiónoch s výnimkou ázijsko-pacifického.

Obrat divízie Adhesive Technologies

Obchodná divízia Adhesive Technologies dosiahla v treťom štvrťroku 2023 obrat vo výške 2 711 miliónov eur (predchádzajúci rok: 2 995 miliónov eur). V nominálnom vyjadrení ide o pokles o 9,5 %, organicky (t.j. po úprave o kurzové vplyvy a vplyv akvizícií a odpredajov) sa však zlepšil o 0,8 %, k čomu prispelo výrazné zvýšenie cien. Na druhej strane, objem predaja zaostal za úrovňou z predchádzajúceho roka, pretože na niektorých relevantných trhoch aj naďalej pretrváva útlm v dopyte. Akvizície a odpredaje znížili obrat o 3,8 %, zatiaľ čo nepriaznivý kurzový vývoj mal na obrat dodatočný negatívny vplyv vo výške 6,5 %. Obrat divízie Adhesive Technologies sa za prvých deväť mesiacov roka 2023 nominálne znížil o 3,3 % na hodnotu 8 186 miliónov eur. Organicky však vďaka cenám vzrástol o výrazných 3,3 %.

K pozitívnemu organickému rastu obratu prispievali v treťom štvrťroku najmä trhové segmenty mobility a elektronického priemyslu a segment výrobkov pre remeselníkov, stavebníctvo a profesionálov. V segmente produktov pre mobilitu a elektronický priemysel zaznamenala divízia Adhesive Technologies výrazný organický rast obratu na úrovni 4,6 %. K uvedenému zvýšeniu prispel automobilový priemysel, zatiaľ čo výsledky v segmente elektroniky nedosiahli úroveň predchádzajúceho roka v dôsledku pretrvávajúceho nízkeho dopytu. Segment dodávateľského priemyslu zaznamenal pozitívny organický rast obratu. V segmentoch obalového a spotrebného tovaru sa obrat organicky znížil o 5,0 percent. Tento výsledok je kombináciou nižšieho dopytu a vysokých porovnávacích základní z rovnakého obdobia predchádzajúceho roka. Trhový segment výrobkov pre remeselníkov, stavebníctvo a profesionálov dosiahol organický rast obratu vo výške 2,8 %, ku ktorému prispelo stavebníctvo aj výrobky pre spotrebiteľov a remeselníkov. Naopak, slabší dopyt viedol k miernemu poklesu obratu v oblasti výroby a údržby.

Z geografického hľadiska boli výsledky obchodnej divízie Adhesive Technologies v treťom štvrťroku zmiešané. V Európe bol organický vývoj obratu mierne negatívny. Rast v segmentoch výrobkov pre mobilitu a elektronický priemysel a výrobkov pre remeselníkov, stavebníctvo a profesionálov nedokázal kompenzovať negatívny vývoj v segmente obalového a spotrebného tovaru. Segment mobility a elektronického priemyslu naopak prispel k organickému rastu obratu na severoamerických trhoch. V regióne IMEA zaznamenala divízia Adhesive Technologies dvojciferný organický rast obratu, ku ktorému prispeli všetky obchodné segmenty. Veľmi silný bol organický rast obratu v latinskoamerickom regióne, a to najmä vďaka výsledkom v segmente výrobkov pre mobilitu a elektronický priemysel a v segmente obalového a spotrebného tovaru. Naopak v ázijsko-pacifickom regióne došlo k medziročnému poklesu vo všetkých obchodných segmentov predovšetkým v dôsledku napätého trhového prostredia, ktoré prevládalo v Číne.

Obrat divízie Consumer Brands

Obrat obchodnej divízie Consumer Brands dosiahol v treťom štvrťroku 2023 hodnotu 2 695 miliónov eur, čo v porovnaní s rovnakým štvrťrokom predchádzajúceho roka predstavuje nominálny pokles o 7,6 %. Organicky (t.j. po úprave o kurzové vplyvy a vplyvy akvizícií a odpredajov) sa jej obrat zvýšil o 6,2 %. K uvedenému zvýšeniu prispel dvojciferný nárast cien aj napriek zníženiu objemu predaja, ktorý bol čiastočne spôsobený aj pokračujúcou optimalizáciou produktového portfólia. Negatívny príspevok kurzových vplyvov k vývoju obratu predstavoval 6,3 % a aktivácie/odpredaje prispeli k jeho poklesu 7,5 %.

Za prvých deväť mesiacov roka 2023 dosiahla obchodná divízia Consumer Brands celkový obrat vo výške 8 060 miliónov eur, čo medziročne predstavuje nominálne zníženie o 2,3 %. Vďaka vyšším cenám však obrat organicky vzrástol o 5,9 %.

Segment pracích a čistiacich prostriedkov pre domácnosť dosiahol v treťom štvrťroku veľmi silný organický rast obratu na úrovni 5,8 %. Organický obrat sa výrazne zvýšil v segmente pracích prostriedkov predovšetkým vďaka dvojcifernému rastu v kategórii prípravkov pre starostlivosť o textílie. Veľmi silný rast zaznamenal aj segment čistiacich výrobkov pre domácnosť, ku ktorému najviac prispelo výrazné zvýšenie obratu v kategórii toaletných výrobkov.

Segment vlasovej kozmetiky zaznamenal v treťom štvrťroku výrazný organický rast obratu na úrovni 8,9 %. Oblasť spotrebných výrobkov dosiahla dvojciferný rast najmä vďaka výsledkom v kategóriách stylingových vlasových prípravkov a vlasovej kozmetiky. Kategória profesionálnej vlasovej kozmetiky dosiahla veľmi silný organický rast obratu.

Ostatné spotrebiteľské segmenty vykázali v treťom štvrťroku mierne negatívny vývoj organického obratu na úrovni 0,6 %, ktorý bol čiastočne spôsobený opatreniami na optimalizáciu produktového portfólia.

Z geografického hľadiska sa obchodnej divízii Consumer Brands v treťom štvrťroku darilo vo všetkých regiónoch okrem ázijsko-pacifického. V Európe sa organický obrat zvýšil najmä vďaka výsledkom v obchodnom segmente vlasovej kozmetiky. Región Severnej Ameriky dosiahol veľmi silný rast organického obratu, ku ktorému prispeli všetky obchodné segmenty. Aj latinskoamerické trhy zaznamenali veľmi silný organický rast obratu, ku ktorému prispel najmä segment vlasovej kozmetiky. Dvojciferný organický rast obratu, na ktorom sa podieľal segment pracích a čistiacich prostriedkov pre domácnosť spolu so segmentom vlasovej kozmetiky, sa podarilo dosiahnuť v regióne IMEA. V dôsledku negatívneho vplyvu na segment vlasovej kozmetiky spôsobeného najmä útlmom na čínskom trhu organický vývoj obratu v ázijsko-pacifickom regióne zaostal za úrovňami z rovnakého štvrťroka predchádzajúceho roka.

Čisté aktíva a finančná pozícia skupiny

V čistých aktívach a finančnej pozícii skupiny nedošlo v sledovanom období k podstatným zmenám v porovnaní so situáciou k 30. júnu 2023.

Výhľad skupiny Henkel

Na základe obchodných výsledkov za prvých deväť mesiacov roka 2023 a predpokladaného vývoja do konca aktuálneho finančného roka sa predstavenstvo spoločnosti Henkel AG & Co. KGaA rozhodlo zlepšiť svoj výhľad na finančný rok 2023.

Na úrovni skupiny spoločnosť Henkel v súčasnosti očakáva organický rast obratu vo finančnom roku 2023 v rozsahu 3,5 % až 4,5 % (pôvodne: 2,5 až 4,5 %). V prípade divízie Adhesive Technologies sa očakáva organický rast obratu medzi 2,5 až 3,5 % (pôvodne: 2,0 až 4,0 %) a v prípade divízie Consumer Brands v rozsahu 5,0 až 6,0 % (pôvodne: 3,0 až 5,0 %).

Za skupinu Henkel sa upravená výnosnosť predaja (marža EBIT) v súčasnosti očakáva v rozsahu 11,5 až 12,5 % (pôvodne: 11,0 až 12,5 %). Upravená výnosnosť predaja divízie Adhesive Technologies by mala dosiahnuť 14,0 až 15,0 % (pôvodne: 13,5 až 15,0 %) a v prípade obchodnej divízie Consumer Brands by sa mala pohybovať na úrovni 10,0 až 11,0 % (pôvodne: 9,5 až 11,0 %).

V prípade upravených výnosov na prioritnú akciu (EPS) pri konštantných kurzových sadzbách sa výhľad zvýšil na 15,0 až 25,0 % (pôvodne: 5,0 až 20,0 %).

Okrem toho sme aktualizovali nasledujúce predpoklady na rok 2023:

 • Náklady na reštrukturalizáciu vo výške približne 300 miliónov eur (pôvodne: 300 až 250 miliónov eur)
 • Záporné peňažné toky z investícií do budov, strojov a zariadení a do nehmotného majetku vo výške približne 650 miliónov eur (pôvodne: 650 až 700 miliónov eur)

Nasledovné očakávania na rok 2023 ostávajú nezmenené:

 • Vplyv kurzového vývoja na obrat: negatívny vplyv v strede jednociferného percentuálneho pásma1
 • Vplyv zlúčení a akvizícii na obrat: negatívny vplyv v strede jednociferného percentuálneho pásma2
 • Ceny priamych vstupných materiálov: zvýšenie v spodnej časti jednociferného percentuálneho pásma1

Upravená štruktúra vykazovania účinná od 1. štvrťroka 2023

Vzhľadom na upravenú štruktúru vykazovania, ktorá je v platnosti od prvého štvrťroka 2023 (podrobnejšie informácie nájdete v správe spoločnosti Henkel za prvý polrok, strana 5), údaje za predchádzajúci rok uvádzané za obchodnú divíziu Consumer Brands, za obchodné segmenty v rámci obidvoch obchodných divízií a za Európu, región IMEA a ázijsko-pacifický región sú v súlade s novou štruktúrou.

Poznámka: Všetky číselné údaje v tomto dokumente sú komerčne zaokrúhlené. Ich súčet sa môže od uvedených celkových výsledkov líšiť.


1Oproti priemeru predchádzajúceho roka.
2Vrátane vplyvu ukončenia podnikateľských aktivít v Ruskej federácii.

Tento dokument obsahuje stanoviská týkajúce sa budúceho obchodného vývoja, finančných výsledkov a ďalších udalostí alebo skutočností relevantných pre spoločnosť Henkel z pohľadu budúceho rozvoja. Stanoviská týkajúce sa budúceho vývoja charakterizuje použitie takých slovných zvratov ako „očakávať“, „zamýšľať“, „plánovať“, „predpokladať“, „domnievať sa“, „odhadovať“ a podobných výrazov. Takéto stanoviská sa opierajú o aktuálne odhady a predpoklady vypracované manažmentom spoločnosti Henkel AG & Co. KGaA. Tieto stanoviská nie je možné chápať ako zaručujúce akýmkoľvek spôsobom, že dané predikcie sú presné. Budúca výkonnosť ako aj reálne dosiahnuté výsledky spoločnosti Henkel AG & Co. KGaA a jej sesterských spoločností závisia od celého radu rizikových faktorov a neistôt, a preto sa môžu podstatne odkláňať od výhľadových stanovísk (tak negatívne, ako aj pozitívne). Na mnohé z nich spoločnosť Henkel nemá priamy dosah a vopred ich nie je možné presne odhadnúť, ako napríklad, aké bude ekonomické prostredie v budúcnosti a aké budú kroky konkurentov a iných subjektov pôsobiacich na trhu. Spoločnosť Henkel nemá v úmysle a ani neprijme kroky na účely aktualizácie týchto stanovísk.

Tento dokument obsahuje doplňujúce finančné ukazovatele, ktoré nie sú jednoznačne definované v platnom rámci finančného výkazníctva, ktoré predstavujú alebo môžu predstavovať alternatívne ukazovatele finančnej výkonnosti. Tieto doplňujúce finančné ukazovatele by sa nemali vykladať osobitne alebo ako alternatívne ukazovatele k ukazovateľom čistých aktív a finančnej pozície spoločnosti Henkel alebo k výsledkom podnikania, ktoré sú v súlade s platným rámcom finančného výkazníctva prezentované v konsolidovanej účtovnej závierke spoločnosti. Iné spoločnosti, ktoré vykazujú alebo uvádzajú alternatívne ukazovatele výkonnosti s podobnými názvami, môžu počítať ich hodnoty odlišne.

Tento dokument slúži výlučne na informačné účely a nepredstavuje investičnú radu ani ponuku na predaj alebo kúpu akýchkoľvek cenných papierov.

Zuzana Kaňuchová Henkel Slovensko
Henkel ČR
Henkel Magyarország 
Riaditeľka Korportánej komunikácie CEE zuzana.kanuchova@henkel.com Stiahnuť vizitku Pridať do mojej zbierky