4. 3. 2024  Düsseldorf / Nemecko

Spoločnosť Henkel zverejnila správu o trvalej udržateľnosti za rok 2023

Henkel pokračuje v plnení svojich cieľov trvalej udržateľnosti

  • Ochrana klímy:
    • zníženie emisií CO2 z výroby o 61 percent
    • zvýšenie podielu obstarávanej elektriny z obnoviteľných zdrojov na 89 percent
  • Obehové hospodárstvo: zvýšenie podielu recyklovaných plastov na 19 percent
  • Prírodné zdroje: 10. výročie spolupráce s organizáciou Solidaridad v oblasti udržateľného získavania palmového oleja a oleja z palmových jadier
  • Rodová rovnosť: zavedenie rodovo neutrálnej smernice o rodičovskej dovolenke
  • Udržateľné riešenia: ďalší rozvoj produktového portfólia
  • Angažovanosť zamestnancov: rozšírenie programu „Sustainability at Heart“ (Udržateľnosť v srdci)

Spoločnosť Henkel dnes zverejnila svoju správu o trvalej udržateľnosti za finančný rok 2023, v ktorej opisuje dosiahnutý pokrok v implementácií globálnej stratégie trvalej udržateľnosti, predovšetkým v oblasti využívania obnoviteľných zdrojov energie a podpory obehového hospodárstva. Okrem toho spoločnosť v minulom roku pokračovala v systematickom úsilí o budovanie udržateľnejšieho produktového portfólia a ďalšie rozširovanie programu zamestnaneckej angažovanosti.

„Udržateľnosť je ústredným pilierom našej agendy zmysluplného rastu,“ povedal predseda predstavenstva spoločnosti Henkel Carsten Knobel. „Najmä v týchto náročných časoch je podpora trvalej udržateľnosti dôležitejšia než kedykoľvek predtým. Práve preto vytrvalo pracujeme na implementácii našich cieľov trvalej udržateľnosti a som hrdý, že aj v roku 2023 sa nám v tejto oblasti darilo výrazne napredovať. Naše skvelé umiestnenia v popredných externých ratingoch ESG (životné prostredie, sociálne veci a riadenie), napríklad opätovné platinové ocenenie od EcoVadis, dokazujú, že sme na správnej ceste a že naše výsledky si zasluhujú uznanie.“

„Minulý rok sme sa zamerali na plnenie svojich záväzkov v ochrane životného prostredia a v sociálnej oblasti,“ dodala Sylvie Nicol, členka predstavenstva spoločnosti Henkel zodpovedná za ľudské zdroje, infraštruktúru a udržateľnosť. „Chcem poukázať na významný pokrok, ktorý sme dosiahli v získavaní kľúčových komodít z udržateľných zdrojov, napríklad v podobe certifikovaných dodávok palmového oleja a oleja z palmových jadier. Veľa sme spravili aj v oblasti podpory obehového hospodárstva v obidvoch našich obchodných divíziách. Okrem toho sme naďalej podporovali sociálnu spravodlivosť, kde by som chcela zdôrazniť prijatie rodovo neutrálnej politiky rodičovskej dovolenky pre všetkých našich zamestnancov.“

Výrazné zlepšenie v plnení cieľov trvalej udržateľnosti

Rámcový program „2030+ Sustainability Ambition Framework“ jasne definuje ambície a ciele, ktoré chce spoločnosť Henkel globálne napĺňať na ceste k udržateľnosti životného prostredia, sociálneho rozvoja a riadenia. V oblasti ochrany klímy dosiahla spoločnosť v minulom roku výrazné zlepšenie, keď sa jej podarilo znížiť celkové emisie CO2 z výrobných prevádzok o 61 % na metrickú tonu výroby (v porovnaní s východiskovým rokom 2010) a zároveň zvýšiť podiel elektrickej energie získavanej z obnoviteľných zdrojov na 89 %. V roku 2023 prešlo na uhlíkovo neutrálnu výrobu celkom 14 ďalších výrobných prevádzok. V nadväznosti na pokrok v znižovaní emisií CO2 zo surovín a obalov, o 17 % na tonu výroby v porovnaní s východiskovým rokom 2017, spoločnosť Henkel vypracovala plán na dosiahnutie nulových emisií v rámci všetkých kategórií emisií.

Henkel považuje za dôležité podporovať aj rozvoj obehového hospodárstva. Celosvetovo sa jej podarilo zvýšiť podiel recyklovaných plastov v obaloch spotrebných výrobkov už na 19 %. Ukážkovým príkladom je zdvojnásobenie obsahu recyklovaných plastov na 50 % v obaloch celého portfólia univerzálnych čistiacich prostriedkov predávaných v Európe, napríklad výrobkov značky Persil.

Spoločnosť Henkel pokračuje aj vo svojom úsilí chrániť prírodné zdroje, vrátane zodpovedného získavania surovín ako palmový olej a olej z palmových jadier. Ku koncu roka 2023 spoločnosť zabezpečovala 96 % svojej globálnej spotreby palmového oleja a oleja z palmových jadier zo zdrojov s certifikátom trvalej udržateľnosti a dosiahla 89 % mieru vysledovateľnosti týchto komodít k spracovateľovi. Minulý rok spoločnosť oslávila 10. výročie spolupráce s rozvojovou organizáciou Solidaridad, ktorá sa osobitne zameriava na podporu malopestovateľov podieľajúcich sa na produkcii palmového oleja. Spoločnými iniciatívami sa nám podarilo podporiť už viac než 39 000 malopestovateľov. Spoluprácu budeme v najbližších rokoch ďalej rozširovať prostredníctvom konkrétnych projektov v ďalších krajinách vrátane Kolumbie a Indonézie.

V oblasti rozmanitosti, rovnosti a inklúzie spoločnosť Henkel okrem iného sleduje ambiciózny cieľ dosiahnuť do roku 2025 rodovú rovnosť na všetkých úrovniach riadenia. V minulom roku sa podiel žien v riadiacich pozíciách zvýšil na 38,7 %. V sociálnej oblasti a v oblasti podpory rodinného života spoločnosť zaviedla rodovo neutrálne pravidlá rodičovskej dovolenky. Nové pravidlá garantujú osem týždňov 100 % platenej rodičovskej dovolenky pre všetkých zamestnancov spoločnosti, ktorí sa starajú o dieťa.

Pokračuje budovanie trvalo udržateľného produktového portfólia

V minulom roku spoločnosť pokračovala v transformácii portfólia svojich produktov smerom k väčšej udržateľnosti. Jedným z príkladov je projekt, ktorý realizovala obchodná divízia Adhesive Technologies, v rámci ktorého vypracovala vlastnú internú metodológiu hodnotenia, ktorej cieľom je zlepšiť transparentnosť informácií o trvalej udržateľnosti jej výrobného portfólia. Výsledky hodnotenia sú súčasťou riadenia portfólia a prispievajú k prechodu na nové riešenia, ktoré umožňujú znižovať tvorbu emisií a podporujú obehové hospodárstvo.

Obchodná divízia Consumer Brands predstavila v roku 2023 novú iniciatívu pod názvom „It starts with us(Začnime od seba). Jej cieľom je motivovať spotrebiteľov pomocou jednoduchých tipov a rád pre každodenný život k ekologicky šetrnejšiemu a efektívnejšiemu používaniu výrobok spoločnosti, napríklad, aby pri praní používali ekologické programy.

Externé ocenenie výsledkov a pokroku v oblasti trvalej udržateľnosti

Podobne ako v predchádzajúcich rokoch, výsledky spoločnosti Henkel v oblasti trvalej udržateľnosti získali aj v roku 2023 viacero ocenení od špecializovaných ratingových agentúr, napríklad EcoVadis, ktorá Henkel zaradila medzi top 1 % hodnotených spoločností, či Sustainalytics.

Rozšírenie globálneho programu zamestnaneckej angažovanosti

V rámci globálneho programu „Sustainability at Heart“ (Udržateľnosť v srdci), ktorý odštartoval v roku 2022, spoločnosť Henkel plánuje ďalej podporovať aktívny prístup svojich zamestnancov k problematike trvalej udržateľnosti, preto v roku 2023 rozšírila ponuku vzdelávacích aktivít tohto programu. Viac než 10 000 zamestnancov už absolvovalo základné školenie, ktoré je dostupné formou viacjazyčného online kurzu, ako aj v podobe nového formátu pre pracovníkov vo výrobe. Zároveň sú k dispozícii aj detailnejšie zamerané vzdelávacie kurzy či nový inkubátor Sustainability Incubator Lab, v rámci ktorého majú zamestnanci možnosť pracovať na svojich vlastných nápadoch na zlepšenie trvalej udržateľnosti.

Tlačové správy (168,71 KB)

Spoločnosť Henkel dnes zverejnila svoju 33. výročnú správu o trvalej udržateľnosti

Spoločnosť Henkel pokračuje vo svojom programe udržateľnosti a v roku 2023 dosiahla výrazný pokrok.

Sylvie Nicol, členka predstavenstva spoločnosti Henkel, zodpovedná za ľudské zdroje, infraštruktúru a udržateľnosť v spoločnosti Henkel

Zuzana Kaňuchová Henkel Slovensko
Henkel ČR
Henkel Magyarország 
Riaditeľka Korportánej komunikácie CEE zuzana.kanuchova@henkel.com Stiahnuť vizitku Pridať do mojej zbierky