3. 5. 2024  Düsseldorf / Nemecko

Výborný začiatok finančného roka

Spoločnosť Henkel zvýšila odhad obratu a výnosov na rok 2024

Vzhľadom na veľmi dobré doterajšie obchodné výsledky počas tohto roka a na základe predpokladov na jeho zvyšnú časť predstavenstvo spoločnosti Henkel AG & Co. KGaA dnes prijalo rozhodnutie o zlepšení výhľadu na aktuálny finančný rok v porovnaní s údajmi zverejnenými začiatkom marca.

Spoločnosť zvýšila svoje očakávania tak v prípade obratu, ako aj výnosov:

 • Organický rast obratu: 2,5 až 4,5 % (predtým: 2,0 až 4,0 %)
 • Adhesive Technologies: 2,0 až 4,0 % (nezmenené)
 • Consumer Brands: 3,0 až 5,0 % (predtým: 2,0 až 4,0 %)
 • Upravená výnosnosť predaja: 13,0 až 14,0 % (predtým: 12,0 až 13,5 %)
 • Adhesive Technologies: 16,0 až 17,0 % (predtým: 15,0 až 16,5 %)
 • Consumer Brands: 12,0 až 13,0 % (predtým: 11,0 až 12,5 %)
 • Upravený výnos na prioritnú akciu (EPS): rast v rozsahu 15 až 25 % pri konštantných kurzových sadzbách (predtým: 5 až 20 %)

„Veľmi dobrý začiatok roka a dnešné zvýšenie celoročného výhľadu sú jasným dôkazom, že sme na správnej ceste k ďalšiemu rastu. Vždy kladieme dôraz na plnenie svojich cieľov. A presne to robíme. Zmeny, ktoré sme naštartovali v obidvoch obchodných divíziách, prinášajú jasné výsledky,“ povedal predseda predstavenstva spoločnosti Henkel Carsten Knobel. 

Zlepšené očakávania na rok 2024 sa týkajú obidvoch obchodných divízií. V prípade divízie Adhesive Technologies sú výnosy pozitívne ovplyvnené celkovým silným obchodným vývojom a rastom hrubej marže v pretrvávajúcich náročných trhových podmienkach, ako aj oživením trhu v segmente elektronického priemyslu. 

Pozitívny vplyv na obrat, marže a výnosy obchodnej divízie Consumer Brands má najmä implementácia strategických opatrení a iniciatív. K tomuto pozitívnemu vývoju prispievajú veľmi dobré výsledky v segmente vlasovej kozmetiky, pokračujúca implementácia portfóliových opatrení a silné výsledky kľúčových značiek a inovácie. Na podporu svojho ďalšieho rastu spoločnosť Henkel zároveň naďalej zvyšuje investície do inovácií a predovšetkým do marketingu. 

Spoločnosť Henkel aktualizovala aj očakávania týkajúce sa vplyvov akvizícií/odpredajov a kurzového vývoja na jej obrat. Najnovšie akvizície – Seal for Life Industries a Vidal Sassoon v Číne – boli dokončené rýchlejšie, než sa pôvodne očakávalo, preto sa skôr prejavili aj vo vývoji obratu a výnosov.

 • Akvizície/odpredaje: neutrálny vplyv na nominálny rast obratu 
  (predtým: negatívny vplyv v dolnej polovici jednociferného percentuálneho rozsahu)
 • Vplyv kurzových sadzieb na obrat: negatívny vplyv v dolnej až strednej polovici jednociferného percentuálneho rozsahu 
  (predtým: negatívny vplyv v strede jednociferného percentuálneho rozsahu)

Nasledovné očakávania na rok 2024 ostávajú nezmenené:

 • Ceny priamych surovín: rovnomerný vývoj1
 • Reštrukturalizačné výdavky vo výške 250 až 300 mil. eur
 • Záporné peňažné toky z investícií do budov, strojov a zariadení a do nehmotného majetku vo výške 650 až 750 mil. eur.

Organický vývoj obratu v prvom štvrťroku 2024

Na základe predbežných údajov spoločnosť Henkel v prvom štvrťroku 2024 dosiahla obrat na úrovni skupiny vo výške približne 5,3 miliardy eur, čo predstavuje organický rast obratu na úrovni 3,0 %. Obrat obchodnej divízie Adhesive Technologies dosiahol približne 2,7 miliardy eur, čo predstavuje organický rast obratu na úrovni 1,3 %. Obchodná divízia Consumer Brands zaznamenala obrat vo výške 2,6 miliardy eur pri veľmi silnom organickom raste obratu na úrovni 5,2 %.

Spoločnosť Henkel zverejní podrobnejšie údaje o vývoji obratu za prvý štvrťrok 8. mája.

 

1V porovnaní s priemerom predchádzajúceho roka.

Tento dokument obsahuje stanoviská týkajúce sa budúceho obchodného vývoja, finančných výsledkov a ďalších udalostí alebo skutočností relevantných pre spoločnosť Henkel z pohľadu budúceho rozvoja. Stanoviská týkajúce sa budúceho vývoja charakterizuje použitie takých slovných zvratov ako „očakávať“, „zamýšľať“, „plánovať“, „predpokladať“, „domnievať sa“, „odhadovať“ a podobných výrazov. Takéto stanoviská sa opierajú o aktuálne odhady a predpoklady vypracované manažmentom spoločnosti Henkel AG & Co. KGaA. Tieto stanoviská nie je možné chápať ako zaručujúce akýmkoľvek spôsobom, že dané predikcie sú presné. Budúca výkonnosť ako aj reálne dosiahnuté výsledky spoločnosti Henkel AG & Co. KGaA a jej sesterských spoločností závisia od celého radu rizikových faktorov a neistôt, a preto sa môžu podstatne odkláňať od výhľadových stanovísk (tak negatívne, ako aj pozitívne). Na mnohé z nich spoločnosť Henkel nemá priamy dosah a vopred ich nie je možné presne odhadnúť, ako napríklad, aké bude ekonomické prostredie v budúcnosti a aké budú kroky konkurentov a iných subjektov pôsobiacich na trhu. Spoločnosť Henkel nemá v úmysle a ani neprijme kroky na účely aktualizácie týchto stanovísk.

Tento dokument obsahuje doplňujúce finančné ukazovatele, ktoré nie sú jednoznačne definované v platnom rámci finančného výkazníctva, ktoré predstavujú alebo môžu predstavovať alternatívne ukazovatele finančnej výkonnosti. Tieto doplňujúce finančné ukazovatele by sa nemali vykladať osobitne alebo ako alternatívne ukazovatele k ukazovateľom čistých aktív a finančnej pozície spoločnosti Henkel alebo k výsledkom podnikania, ktoré sú v súlade s platným rámcom finančného výkazníctva prezentované v konsolidovanej účtovnej závierke spoločnosti. Iné spoločnosti, ktoré vykazujú alebo uvádzajú alternatívne ukazovatele výkonnosti s podobnými názvami, môžu počítať ich hodnoty odlišne.

Tento dokument slúži výlučne na informačné účely a nepredstavuje investičnú radu ani ponuku na predaj alebo kúpu akýchkoľvek cenných papierov.

Tlačové správy (159,94 KB)
Zuzana Kaňuchová Henkel Slovensko
Henkel ČR
Henkel Magyarország 
Riaditeľka Korportánej komunikácie CEE zuzana.kanuchova@henkel.com Stiahnuť vizitku Pridať do mojej zbierky