KLIMA

2 girls running in a cornfield with modern windmills in the background

Emisie oxidu uhličitého a iných skleníkových plynov sú zodpovedné za klimatické zmeny a globálne otepľovanie. Obmedzenie týchto emisií predstavuje jednu z najväčších výziev, akým kedy ľudstvo čelilo.

Máme záväzok chrániť klímu

Niekoľko stupňov sa nemusí zdať veľa, ale pre budúcnosť našej planéty skutočne veľa znamenajú. Na obmedzenie globálneho otepľovania na 1,5 stupňa Celzia do roku 2050 a naplnenie záväzku stanoveného v Parížskej dohode OSN o zmene klímy musíme okamžite radikálne znížiť emisie oxidu uhličitého. Tento ambiciózny cieľ bude možné naplniť, len ak vlády a spoločnosti uchopia túto výzvu ako príležitosť na posilnenie inovácií a hľadanie vizionárskych myšlienok.

Zmena klímy je jedným z najväčších celosvetových problémov súčasnosti. V súlade s Parížskou klimatickou dohodou sme sa zaviazali napĺňať cieľ obmedziť globálne otepľovanie na 1,5°C, pričom zmenu klímy a jej dopady zohľadňujeme v rámci trvalej udržateľnosti nášho podnikania a riadenia rizík aj v rámci celého hodnotového reťazca. Pre nás je to dôležité z dvoch hľadísk: Po prvé z pohľadu potenciálneho vplyvu našich podnikateľských aktivít na globálnu produkciu skleníkových plynov a po druhé z pohľadu možného vplyvu zmeny klímy na naše podnikanie. V našej stratégii trvalej udržateľnosti posudzujeme naše priame a nepriame emisie CO2 a ich potenciálny klimatický dopad. V prvom rade sa zameriavame na vlastné výrobné prevádzky, ktoré dokážeme priamo ovplyvniť, pričom naším plánom je znížiť uhlíkovú stopu vlastnej výroby. Tento plán budeme napĺňať kontinuálnym zlepšovaním energetickej účinnosti a zvýšeným využívaním energie, predovšetkým elektrickej, vyrobenej z obnoviteľných zdrojov.

YouTube Thumbnail Combat climate change (Thumbnail)

Naša uhlíková stopa

Usilujeme sa o optimalizovanie našej uhlíkovej stopy. Pri jej posudzovaní hodnotíme reprezentatívny životný cyklus našich výrobkov v rámci všetkých produktových kategórií. Zároveň posudzujeme údaje o spotrebe surovín a obalových materiálov aj údaje o doprave.

Naša vlastná výroba celkovo zodpovedá približne za jedno percento našej uhlíkovej stopy v rámci dodávateľsko-odberateľského reťazca. Patria sem priame emisie (rozsahu 1) a nepriame emisie z obstaranej energie (rozsahu 2). Väčšinu priamych zdrojov tvoria spaľovne, napríklad pri prevádzke kotlov. Za produkciu emisií rozsahu 1 však zodpovedajú aj mobilné spaľovacie zdroje, napríklad motory nákladných automobilov, vysokozdvižných vozíkov a ďalších vozidiel. Obstaraná energia (rozsah 2) zahŕňa najmä nakúpenú elektrinu, ale aj energiu potrebnú na kúrenie či chladenie.

Nepriame emisie (rozsahu 3) v našom dodávateľsko-odberateľskom reťazci tvoria takmer 99 % uhlíkovej stopy našich výrobných aktivít. Približne dve tretiny z týchto nepriamych emisií pochádzajú z našich produktov a zvyšná tretina pripadá na vstupné suroviny a obalové materiály. Práve tu vidíme najväčší potenciál na znižovanie emisií a pre náš príspevok k ochrane klímy. Doprava našich produktov a likvidácia/recyklácia odpadu majú približne šesťpercentný podiel na našich emisiách.

Náš cieľ: Dosiahnuť klimaticky pozitívnu prevádzku do roku 2030

V boji proti zmene klímy sa primárne zameriavame na vlastné prevádzky a výrobu. Práve v tejto oblasti sme si stanovili najambicióznejšie ciele v podobe výrazného zníženia emisií v absolútnom vyjadrení. Aby sa nám ich podarilo naplniť, chceme kontinuálne zlepšovať vlastnú energetickú účinnosť a zvyšovať podiel energie z obnoviteľných zdrojov, predovšetkým elektrickej a tepelnej energie.

Zaviazali sme sa znížiť emisie CO2 rozsahu 1 na tonu výroby o 67 percent do roku 2030 (v porovnaní s východiskovým rokom 2017). Zároveň pokračujeme v plnení predbežného cieľa, ktorým je znížiť uhlíkovú stopu našich výrobných prevádzok o 65 % do roku 2025 (v porovnaní s východiskovým rokom 2010). Rovnako pokračujeme v úsilí zabezpečiť do roku 2030 100 % elektrickej energie spotrebovanej pri výrobe z obnoviteľných zdrojov.

Vzhľadom na pokrok, ktorý sme už v týchto oblastiach dosiahli, a na základe získaných skúseností sme sa v roku 2021 rozhodli splniť svoje ambiciózne ciele pôvodne stanovené na rok 2040 o desať rokov skôr: Do roku 2030 chceme dosiahnuť klimaticky pozitívnu bilanciu skleníkových plynov v našej výrobe (rozsah 1 a 2).

Klimaticky pozitívna produkcia pre nás znamená, že prebytočnú uhlíkovo neutrálnu energiu, ktorú spoločnosť Henkel nepotrebuje na vlastnú spotrebu, budeme dodávať tretím stranám. Tým sa nám podarí vyhnúť tvorbe emisií z vlastných činností a zároveň umožníme tretím stranám využívať uhlíkovo neutrálnu energiu.

Aktívne zapojenie v rámci nášho hodnotového reťazca

V boji proti zmene klímy sa primárne zameriavame na vlastné prevádzky a výrobu. Práve v tejto oblasti sme si stanovili najambicióznejšie ciele v podobe výrazného zníženia emisií v absolútnom vyjadrení. Aby sa nám ich podarilo naplniť, chceme kontinuálne zlepšovať vlastnú energetickú účinnosť a zvyšovať podiel energie z obnoviteľných zdrojov, predovšetkým elektrickej a tepelnej energie.

Analýzou sme zistili, že najväčší podiel na našej uhlíkovej stope má používanie našich výrobkov, predovšetkým spotrebných tovarov. Domácnosti a priemysel používajú naše produkty miliónkrát denne. Preto chceme s našimi zákazníkmi, spotrebiteľmi a dodávateľmi spoločne dosiahnuť úsporu 100 miliónov metrických ton CO2 počas desaťročného obdobia od roku 2016 do roku 2025. Na uvedený účel sme vypracovali portfólio úspor CO2, na základe ktorého možno presne kvantifikovať príspevok našich produktov k znižovaniu tvorby emisií.

Uhlík sa nachádza v množstve surovín, ktoré používame, ako sú napríklad povrchovo aktívne látky v čistiacich prostriedkoch a šampónoch, živice v lepidlách, či plasty v obaloch. Pri ich biologickom rozklade alebo spaľovaní sa do ovzdušia uvoľňuje CO2. Preto plánujeme v našich surovinách a obaloch postupne nahradiť uhlík z fosílnych zdrojov obnoviteľným uhlíkom, aby sme sa priblížili ku klimaticky neutrálnej budúcnosti s efektívnym využívaním zdrojov. Zameriame sa najmä na využívanie uhlíka z rastlín a ich častí, ktoré sú súčasťou obnoviteľnej biosféry. V budúcnosti sa môže ako zdroj využívať aj uhlík z ovzdušia a odpadových materiálov, ako sú plasty.

Vydávame sa na cestu nulových emisií v rámci celého hodnotového reťazca

Medzi hlavné ciele patrí zníženie environmentálnej stopy našich surovín a obalových materiálov na tonu výroby o 30 percent do roku 2030 (v porovnaní s východiskovým rokom 2017). Pri jeho napĺňaní sa opierame o našu stratégiu v oblasti obalov, pretože zníženie emisií CO2 je možné dosiahnuť napríklad používaním recyklovaných materiálov. Rovnako ako cieľ, ktorý sme si stanovili v oblasti výroby, aj cieľ zníženia emisií (rozsahu 3) v dodávateľsko-odberateľskom reťazci spĺňa kritériá iniciatívy Science Based Targets Initiative (SBTi) a je v súlade s osvedčenými postupmi.

V nadväznosti na naše aktuálne ciele SBTi na rok 2030 a s cieľom dosiahnuť klimaticky pozitívnu bilanciu výroby do roku 2030, pri znižovaní emisií rozsahu 3 sa budeme riadiť štandardom „SBTi Corporate Net-Zero Standard“. Jeho súčasťou sú usmernenia, kritériá a odporúčania, ktoré spoločnostiam umožňujú stanoviť si vedecky podložené ciele na obmedzenie globálneho otepľovania na 1,5°C v súlade s Parížskou dohodou.

Pomáhame zákazníkom a spotrebiteľom znižovať emisie CO2


To motivate consumers to do their laundry in an environmentally compatible way, Consumer Brands developed a special logo with the slogan “be sustainable – wash cold.” It is placed on our laundry detergent packaging and aims to encourage consumers to save energy when doing their laundry.

Aby sme motivovali spotrebiteľov k praniu bielizne spôsobom, ktorý je šetrnejší k životnému prostrediu, v divízii Henkel Consumer Brands sme pripravili špeciálne logo s mottom „buďte udržateľní – perte v studenej vode“. Umiestňujeme ho na balenia pracích prostriedkov a chceme ním motivovať zákazníkov k úspore energie pri praní bielizne.


Der Unternehmensbereich Beauty Care hat die Initiative „BeSmarter“ gestartet. Neben einen Fokus auf Recycling konzentriert sich die Initiative auch auf das Wasser als Ressource. Ein Ziel dabei ist es, die Verbraucher für einen verantwortungsvollen Umgang mit der wertvollen Ressource Wasser zu sensibilisieren. Außerdem führt die Verwendung von Wasser mit geringeren Temperaturen zu geringeren CO2-Emissionen.

Divízia Henkel Consumer Brands spustila iniciatívu “BeSmarter”. Najprv sa iniciatíva sústredila najmä na vodu ako zdroj. Cieľom je zvýšiť povedomie spotrebiteľov o zodpovednom používaní vody ako dôležitého zdroja. Používaním menšieho množstva teplej vody tiež prispejeme k zníženiu emisií CO2.


We support our industrial customers with solutions for lightweight automotive designs. This includes pretreatments for metal surfaces that make it possible to combine steel and aluminum, as well as liquid soundproofing and 3D reinforcement technologies. These solutions all contribute to weight reduction in the chassis and increase fuel efficiency.

Henkel Bonderite Tectalis a dvojkrokový proces umožňujú našim zákazníkom navrhovať automobilové karosérie pozostávajúce z kombinácie ocele a hliníka. Vo výsledku tak môžu výrobcovia automobilov vďaka technológiám lepenia spoločnosti Henkel používať menej ocele a viac hliníka. Ľahšie karosérie umožňujú zvyšovať účinnosť paliva, čím sa zároveň znižujú emisie CO2, ktoré auto vytvára.