Vyhlásenie o ochrane osobných údajov 

1. Všeobecne

Spoločnosť HENKEL SLOVENSKO, spol. s.r.o., ďalej len Henkel, rešpektuje súkromie každej osoby, ktorá navštívi naše webové lokality. Teraz by sme vás radi informovali, aké typy údajov spoločnosť Henkel zhromažďuje a akým spôsobom ich používa. Zároveň sa tu dozviete, ako môžete uplatniť práva dotknutých osôb.

Na tejto stránke budú zverejnené akékoľvek zmeny tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov. Vďaka tomu sa môžete v ľubovoľnom okamihu informovať, aké údaje zhromažďujeme a akým spôsobom ich používame.

Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov neplatí pre webové lokality, ktoré sú dostupné prostredníctvom hypertextových prepojení z webových lokalít Henkel.

2. Zhromažďovanie, používanie a spracovávanie osobných údajov

Názov zodpovedného subjektu: HENKEL SLOVENSKO, spol. s.r.o.

Adresa zodpovedného subjektu: Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava, Slovensko

Spoločnosť Henkel používa osobné údaje primárne na poskytovanie tejto webovej lokality používateľom. Akékoľvek ďalšie spracovanie údajov prebieha len na základe iných zákonných povinností alebo povolení, alebo ak na to príslušný používateľ vyslovil spoločnosti Henkel súhlas. Spoločnosť Henkel ukladá a spracováva údaje výslovne na nasledujúce účely:

Keď používateľ navštívi webovú lokalitu, spoločnosť Henkel automaticky zhromažďuje a ukladá určité údaje. Medzi ne patrí: IP adresa alebo ID zariadenia priradené k príslušnému koncovému zariadeniu, ktoré potrebujeme na prenos požadovaného obsahu (napr. a najmä obsah, text, obrázky a produktové informácie, ďalej dátové súbory na stiahnutie atď.), aktivity používateľa v kontexte webovej lokality, typ príslušného koncového zariadenia, použitý typ prehliadača, ako aj dátum a čas použitia.

Spoločnosť Henkel uchováva tieto informácie najviac 7 dní na účel rozpoznania a riešenia prípadného zneužitia.

Spoločnosť Henkel využíva tieto informácie tiež na zlepšenie prezentácie služieb, ich vlastností a funkcií, ako aj na všeobecné administratívne úlohy.

Okrem toho spoločnosť Henkel bez zbytočného odkladu vymaže alebo anonymizuje údaje o používaní vrátane IP adries, ak už nie sú potrebné na vyššie uvedené účely.
Spracovanie a používanie údajov je založené na zákonných ustanoveniach, podľa ktorých sú takéto operácie oprávnené v prípade, že (1) je spracovanie nevyhnutné na poskytovanie webovej lokality; alebo (2) ak prevažuje oprávnený záujem spoločnosti Henkel zabezpečiť a zlepšovať funkčnosť a bezchybnú prevádzku webovej lokality a ak je táto prispôsobená potrebám používateľa.

3. Ďalšie spracovanie osobných údajov

Kontaktujte našu spoločnosť

Kontaktné údaje ste možno poskytli prostredníctvom nášho kontaktného formulára (Kontaktujte našu spoločnosť). Tieto vaše údaje použijeme na účel odpovede na vašu požiadavku.

Spracovanie a používanie osobných údajov je založené na zákonných ustanoveniach, podľa ktorých sú takéto operácie oprávnené v prípade, že je toto spracovanie nevyhnutné na spracovanie vašej požiadavky.

Ak ste neposkytli súhlas s dlhším uchovaním údajov, napr. pre naše riadenie vzťahov so verejnosťou, nebudeme uchovávať údaje dlhšie, ako je potrebné na splnenie vyššie uvedeného účelu alebo ako bude uchovanie potrebné s ohľadom na akúkoľvek zákonnú povinnosť. 

5. Sledovanie webu

Webtrekk

Táto webová lokalita zhromažďuje a uchováva údaje na marketingové a optimalizačné účely pomocou technológie Webtrekk. Tieto údaje sa ukladajú a ďalej spracúvajú na základe anonymných alebo pseudoanonymných používateľských profilov (podľa konkrétnej použitej technológie a služby). Tieto používateľské profily sa ukladajú do súborov cookie alebo iných podobných uvedených technológií. Okrem údajov zhromažďovaných pri prístupe na webovú lokalitu (ako je uvedené vyššie) to môže zahŕňať aj informácie týkajúce sa webovej lokality, prostredníctvom ktorej nás navštevujete, webových lokalít, ktoré navštevujete počas návštevy našich stránok, a prípadne aj akýchkoľvek výrazov, ktoré ste použili pri hľadaní našej webovej lokality.

Bez výslovného súhlasu našich používateľov sa údaje zhromaždené technológiou Webtrekk nepoužívajú na osobnú identifikáciu návštevníka a nespájajú sa so žiadnymi inými osobnými údajmi príslušného používateľa.

Pokiaľ sa tieto údaje musia považovať za osobné údaje, je ich spracovanie založené na zákonných ustanoveniach, ktoré toto povoľujú na základe toho, že (1) spoločnosť Henkel má oprávnený záujem, aby bola webová lokalita prispôsobená potrebám používateľov; alebo (2) že sa údaje používajú v pseudoanonymnej forme na účely marketingu a optimalizácie, a používateľ nemá proti tomuto použitiu námietky.

Námietka proti zhromažďovaniu údajov

a) Námietku proti zhromažďovaniu a ukladaniu údajov môžete podať kliknutím na odkaz nižšie: Podávam námietku proti ukladaniu údajov

Na vylúčenie webového sledovania Webtrekk na tejto webovej lokalite je nastavený príslušný súbor cookie. Súbor cookie je nastavený pre danú doménu, prehliadač a počítač. Ak teda navštívite našu webovú lokalitu doma a v práci alebo prostredníctvom rôznych prehliadačov, musíte odmietnuť ukladanie údajov v každom zariadení alebo prehliadači.

b) Druhá možnosť je podať námietku a zakázať ukladanie súborov cookie pomocou príslušného nastavenia v prehliadači; tu však treba upozorniť, že potom môžete stratiť možnosť úplného používania všetkých funkcií tejto webovej lokality.

Ďalšie informácie o webovom sledovaní nájdete v politike ochrany údajov nášho poskytovateľa: Webtrekk Politika ochrany údajov 

6. Vaše práva dotknutej osoby

Kedykoľvek môžete uplatniť právo na prístup k svojim údajom. Ak sú okrem toho splnené príslušné požiadavky, môžete uplatniť nasledujúce práva:

  • Právo na opravu
  • Právo na vymazanie
  • Právo na obmedzenie spracovania
  • Právo podať sťažnosť príslušnému kompetentnému orgánu pre dohľad nad ochranou údajov
  • Právo na prenos údajov (k 25. máju 2018)

Právo na vymazanie

V prípade činností spracovania údajov zahŕňajúcich vaše osobné údaje, ktoré sa vykonávajú na základe oprávneného záujmu spoločnosti Henkel, máte právo kedykoľvek vzniesť námietku proti takémuto spracovaniu vašich osobných údajov z dôvodov vyplývajúcich z vašej konkrétnej situácie. Spoločnosť Henkel ukončí toto spracovanie, pokiaľ nepreukáže také dôležité dôvody na spracovanie, ktoré si zaslúžia ochranu a ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo ak spracovanie slúži na uplatňovanie, výkon alebo obranu proti právnym nárokom.

V takých prípadoch alebo ak máte akékoľvek iné otázky či želania súvisiace s vašimi osobnými údajmi, pošlite e-mail alebo list, HENKEL SLOVENSKO, spol. s.r.o., Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava, Slovensko (E-Mail: dataprotectionsk@henkel.com).

7. Používanie doplnkov pre sociálne siete

Do našich webových stránok sú vložené aj doplnky pre rôzne sociálne siete. Príslušné služby poskytujú potom príslušné spoločnosti („poskytovatelia“). Týmito poskytovateľmi sú:

Prevádzkovateľom služby Facebook je spoločnosť Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Prehľad doplnkov pre sieť Facebook a ich vlastnosti nájdete na stránke: https://developers.facebook.com/docs/­plugins

Prevádzkovateľom služby Twitter je spoločnosť Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA („Twitter“). Prehľad tlačidiel Twitter a ich vlastnosti nájdete na stránke: https://dev.twitter.com/web/tweet-button

Prevádzkovateľom služby Instagram je spoločnosť Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA („Instagram“). Prehľad doplnkov pre sieť Instagram a ich vlastnosti nájdete na adrese: http://blog.instagram.com/post/­36222022872/introducing-instagram-badges

Prevádzkovateľom služby LinkedIn je spoločnosť LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA („LinkedIn“). Prehľad doplnkov pre sieť LinkedIn a ich vlastnosti nájdete na stránke: https://developer.linkedin.com/plugins#

Na zvýšenie ochrany údajov pri návšteve našich webových stránok sú tieto doplnky implementované ako „dvojklikové tlačidlá“. Táto forma integrácie zabezpečuje, že pri prístupe na stránku z našej webovej lokality obsahujúcej takéto doplnky nebudete automaticky pripojení k serveru poskytovateľa. V prehliadači sa vytvorí priamy odkaz na servery poskytovateľov, len ak aktivujete doplnky, a tým povolíte prenos údajov. Príslušný poskytovateľ potom vysiela obsah rôznych doplnkov priamo do vášho prehliadača, kde sa zobrazí na obrazovke.

Na základe doplnku potom poskytovateľ zistí, ktoré z našich webových stránok ste otvorili. Ak ste počas prezerania našej webovej lokality prihlásení do používateľského účtu príslušného poskytovateľa, môže porovnať váš záujem, t. j. informácie, ku ktorým pristupujete, s vaším používateľským účtom. Pri využívaní ľubovoľnej z funkcií doplnku (napríklad pri kliknutí na tlačidlo „Páči sa mi to“ alebo pri uverejnení komentára) budú tieto informácie tiež odoslané prehliadačom priamo poskytovateľovi služby na uchovanie.

Ďalšie informácie o zhromažďovaní a využívaní údajov jednotlivými poskytovateľmi a o právach a možnostiach, ktoré máte k dispozícii na ochranu súkromia v týchto situáciách, nájdete v zásadách (politike) ochrany údajov či súkromia každého poskytovateľa:

Politika ochrany údajov či súkromia, ktorú vydala spoločnosť Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

Politika ochrany údajov či súkromia, ktorú vydala spoločnosť Twitter: https://twitter.com/privacy

Politika ochrany údajov či súkromia, ktorú vydala spoločnosť Instagram: https://help.instagram.com/­155833707900388/

Politika ochrany údajov či súkromia, ktorú vydala spoločnosť LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/Data Protection-policy