16. 1. 2019  Düsseldorf / Německo

Spoločný záväzok pre cirkulárnu ekonomiku

Henkel je zakladajúcim členom novej globálnej „Aliancie na ukončenie plastového odpadu“

Globálne výzvy potrebujú globálne riešenia, z tohto dôvodu takmer 30 spoločností z hodnotového reťazca pre plasty a spotrebný tovar dnes predstavilo novú Alianciu na ukončenie plastového odpadu (AEPW). Aliancia bude rozvíjať a rozširovať riešenia, ktoré minimalizujú a riadia nakladanie s odpadmi z plastov. Bude tiež podporovať riešenia pre využitie použitých plastov v súlade s princípmi cirkulárnej ekonomiky. Vďaka svojim existujúcim snahám o trvalú udržateľnosť a svojmu záväzku pre cirkulárnu ekonomiku sa Henkel pripojil k Aliancii ako jeden zo zakladajúcich členov.

„Ako celosvetová spotrebná a priemyselná spoločnosť chceme v spoločnosti Henkel prispieť k ukončeniu plastového odpadu. Vytváranie trvalo udržateľných riešení pre túto výzvu bude možné len vtedy, ak sa budeme angažovať a spolupracovať v celom hodnotovom reťazci – od dodávateľov, obchodných partnerov, spotrebiteľov a organizácií až po vlády,“ hovorí Hans Van Bylen, CEO spoločnosti Henkel a prezident Nemeckej chemickej asociácie VCI.

Záväzok naprieč hodnotovým reťazcom plastov

Aliancia sa zaviazala investovať viac ako 1,0 miliardy amerických dolárov s cieľom alokovať 1,5 miliardy amerických dolárov v priebehu nasledujúcich piatich rokov, aby pomohla skoncovať s plastovým odpadom v životnom prostredí. Členovia sú výrobcovia chemických a plastových výrobkov, spoločnosti spotrebného tovaru, maloobchodníci, spracovatelia a spoločnosti zaoberajúce sa nakladaním s odpadmi – predstavujú širokú škálu spoločností, ktoré vyrábajú, používajú, predávajú, spracúvajú, zbierajú a recyklujú plasty. Aliancia spolupracuje so Svetovou obchodnou radou pre trvalo udržateľný rozvoj ako zakladajúcim strategickým partnerom.

Globálna Aliancia má za úlohu vyvíjať riešenia na odstránenie plastového odpadu v životnom prostredí, najmä v oceáne. Preto bude rozvíjať a realizovať projekty sponzorované Alianciou spolu s individuálnymi investíciami orientovanými na spoločnosť, ktoré podporujú pokrok v štyroch kľúčových oblastiach:

  • Rozvoj infraštruktúry na zber a nakladanie s odpadmi a zvyšovanie recyklácie
  • Inovácie s cieľom vyvíjať nové technológie, ktoré uľahčujú recykláciu a zotavovanie plastov a vytvárajú hodnotu zo všetkých plastov po použití
  • Vzdelávanie a podpora angažovanosti vlád, podnikov a komunít pre aktívny prístup k riešeniu problematiky plastových odpadov
  • Vyčistenie koncentrovaných plôch plastového odpadu nachádzajúcich sa v životnom prostredí, hlavne hlavných odpadových potrubí, ako sú rieky, ktoré prenášajú plastový odpad z pevniny do mora

Posilnenie úsilia spoločnosti Henkel o udržateľné balenie

„Naše rozhodnutie stať sa zakladajúcim členom Aliancie posilňuje náš záväzok podporovať cirkulárny hodnotový reťazec pre plasty, čo dokazuje naša stratégia a ambiciózne ciele pre udržateľné balenie,“ hovorí Hans Van Bylen.

Do roku 2025 bude 100 % obalov spoločnosti Henkel recyklovateľných, opakovane použiteľných alebo kompostovateľných*. Zároveň spoločnosť plánuje, aby 35 percent obalov spotrebných výrobkov spoločnosti Henkel v Európe obsahovalo recyklované plasty. S cieľom dosiahnuť pokrok smerom k cirkulárnemu hodnotovému reťazcu plastov spoločnosť Henkel nadväzuje na komplexný prístup.

Spoločnosť Henkel sa zapája do viacerých medziodvetvových iniciatív na podporu inovácií v oblasti vývoja obalov a na nájdenie efektívnych riešení, ktoré sa dajú implementovať vo veľkom rozsahu. Spoločnosť je členom Novej Plastovej Ekonomiky (NPEC), iniciatívy pod vedením Nadácie Ellen MacArthur, ktorá spája kľúčové zainteresované strany, aby zmenili budúcnosť plastov. NPEC sa snaží vyvolať diskusiu o nakladaní s plastami v súlade s princípmi „cirkulárnej ekonomiky“.

Pri vývoji trvalo udržateľných riešení pre svoje obaly výrobkov Henkel úzko spolupracuje s partnermi v rámci hodnotového reťazca. Spolu s vlastnými inováciami, spoločnosť Henkel, nedávno investovala 5 miliónov britských libier do fondu dopadu Circularity Capital s cieľom podporiť cirkulárnu ekonomiku.

Spoločnosť Henkel taktiež podporuje aj rôzne organizácie a iniciatívy, ktoré napomáhajú zlepšeniu recyklačnej infraštruktúry umožňujúcej cirkulárnu ekonomiku. Od roku 2017 je Plastová banka (Plastic Bank) významným strategickým partnerom spoločnosti Henkel. Sociálny podnik ponúka riešenia environmentálnych problémov plastového odpadu a sociálnych problémov spôsobených chudobou a nedostatkom pracovných príležitostí. Miestne komunity môžu vrátiť zozbieraný plastový odpad a vymeniť ho za peniaze, tovar alebo služby. Týmto spôsobom je hodnota vytvorená z plastu a nekončí vo vodných cestách alebo oceánoch. Spoločnosť Henkel už úspešne integrovala tento tzv. Sociálny plast do vybraných obalov.

Pokrok smerom k trvalej udržateľnosti v obaloch bude možný len vtedy, ak zúčastnené strany zo všetkých etáp v hodnotovom reťazci obalov budú spolupracovať. To je dôvod, prečo spoločnosť Henkel vyvíja aj iniciatívy na zvyšovanie povedomia zákazníkov a spotrebiteľov o potrebe využívať zdroje ako je plast zodpovedne, aby im pomohla uzatvoriť kruh nakladania s plastmi. Preto si spoločnosť stanovila za cieľ osloviť viac ako 1 miliardu spotrebiteľov s cielenou informáciou o recyklácii.

* okrem lepiacich produktov, v prípade ktorých môže mať zvyškový produkt vplyv na recyklovateľnosť


Viac informácií o „Aliancii na ukončenie plastového odpadu“ nájdete na adrese
endplasticwaste.org.

Viac informácií o stratégii a cieľoch v oblasti balenia spoločnosti Henkel nájdete na adrese
henkel.com/sustainability/positions/packaging.

Ďalšie informácie