3. 7. 2020  Düsseldorf / Německo

Inovatívne udržateľné financovanie v hodnote 70 miliónov amerických dolárov

Henkel je prvou spoločnosťou s dlhopisom zameraným na znižovanie plastového odpadu

Spoločnosť Henkel urobila ďalší krok v kombinovaní atraktívnych nástrojov korporátneho financovania s pokrokom dosahovaným v oblasti udržateľnosti: Henkel je prvou spoločnosťou na svete, ktorá uzatvorila dlhopis zameraný na znižovanie plastového odpadu. Výnosy z tohto dlhopisu umiestneného v rámci neverejnej emisie u japonských poisťovní Dai-ichi Life a Dai-ichi Frontier Life budú konkrétne určené na projekty a výdavky súvisiace s aktivitami spoločnosti Henkel v oblasti znižovania plastového odpadu. Celkový objem dlhopisu je 70 miliónov amerických dolárov a jeho splatnosť je päť rokov.

Dlhopis zameraný na znižovanie plastového odpadu je zdôraznením záväzku spoločnosti Henkel k podpore obehového hospodárstva a znižovaniu množstva plastového odpadu, a teda aj k udržateľnému financovaniu. Zároveň poskytuje príležitosť získať ďalšie poznatky v oblasti finančných produktov, ktoré obsahujú prvky udržateľnosti. V roku 2018 sa Henkel stala prvou spoločnosťou v Nemecku, ktorá uzavrela syndikovaný „úver spojený s udržateľnosťou“, t. j. úverový nástroj naviazaný na výsledky spoločnosti Henkel v troch nezávislých hodnoteniach udržateľnosti.

Príspevok k cieľom spoločnosti Henkel v oblasti udržateľného rozvoja

„Udržateľnosť je nielen pevne zakotvená v našom strategickom rámci do budúcnosti, ale je čoraz relevantnejšia aj pre investorov a finančné trhy,“ povedal Marco Swoboda, finančný riaditeľ spoločnosti Henkel. „Sme hrdí na to, že sme prvým korporátnym emitentom dlhopisu zameraného na znižovanie plastového odpadu, čím opäť preukazujeme našu schopnosť uzatvárať inovatívne udržateľné investičné nástroje za atraktívnych podmienok. Prepojením koncepcií financovania s iniciatívami zameranými na znižovanie odpadu z plastov potvrdzuje náš tím pre financie svoj trvalý záväzok aktívne prispievať k programu udržateľnosti, ktorý uplatňuje naša spoločnosť.“

„Plastový odpad je celosvetovo jedným z najväčších environmentálnych problémov. Znovu sme potvrdili náš jednoznačný záväzok zintenzívniť aktivity v oblasti udržateľného rozvoja a usilujeme sa o dosiahnutie ambicióznych cieľov pri znižovaní plastového odpadu a podpore obehového hospodárstva,“ dodáva Sylvie Nicol, členka predstavenstva spoločnosti Henkel, ktorá zodpovedá za ľudské zdroje a udržateľný rozvoj. „Tento dlhopis na znižovanie plastového odpadu je silným signálom o našom presvedčení, že najmä v takýchto časoch uprostred krízy spôsobenej ochorením COVID-19 by sme mali zintenzívniť naše úsilie v záujme podpory udržateľných riešení a koncepcií v rámci celej organizácie a naprieč celým hodnotovým reťazcom.”

„Dai-ichi Life presadzuje investovanie v súlade s princípmi ESG a aktívne investuje do zelených dlhopisov a dlhopisov so sociálnym vplyvom. V tomto prípade ide o vôbec prvý korporátny dlhopis, ktorého výnos bude výhradne určený na znižovanie plastového odpadu. Vzhľadom na skutočnosť, že tento dlhopis emituje výrobca, bude mať priamy vplyv na dodávateľský reťazec, v ktorom spoločnosť Henkel vyvíja udržateľnejšie riešenia v oblasti obalov, napr. zvyšovaním množstva recyklovaných plastov,“ povedal Kenjiro Okazaki, generálny riaditeľ oddelenia Global Fixed Income Investment v poisťovni Dai-ichi Life. „Očakávame, že dlhopis na znižovanie plastového odpadu prispeje k podpore udržateľného hospodárstva a k znižovaniu odpadu z plastov.“

Iniciatívy a partnerstvá v oblasti znižovania plastového odpadu

Výnos dlhopisu pomôže financovať kľúčové projekty a činnosti v súlade s cieľmi spoločnosti Henkel v oblasti obalov do roku 2025. Do tohto obdobia bude 100 % obalov, ktoré spoločnosť používa, recyklovateľných alebo opätovne použiteľných*, množstvo nových plastov z fosílnych surovín sa zníži o 50 %, pričom Henkel chce zároveň prispieť k úsiliu zabrániť zneškodňovaniu odpadov v životnom prostredí. Okrem vyvíjania udržateľných riešení v oblasti obalov je spoločnosť Henkel členom niekoľkých partnerstiev a iniciatív naprieč viacerými odvetviami, ktorých cieľom je podporovať inovácie vo vývoji obalov vrátane prechodu na obehové hospodárstvo. Spoločnosť je napríklad zakladajúcim členom aliancie na ukončenie plastových odpadov (Alliance to End Plastic Waste (AEPW)) a partnerom organizácie Plastic Bank.

V rámci tejto transakcie vystupuje HSBC ako poradca pre štruktúru zelených dlhopisov (Green Structuring Advisor) a hlavný správca (Lead Manager).

K transakcii neboli poskytnuté žiadne ďalšie finančné údaje.

Viac informácií o záväzku a opatreniach spoločnosti Henkel v oblasti udržateľných obalov nájdete na stránke henkel.com/plastic.


* S výnimkou lepiacich a spájacích produktov, u ktorých môžu ich zvyšky negatívne ovplyvniť recyklovateľnosť ich obalov alebo znečistiť toky recyklovaných materiálov

O spoločnosti Dai-ichi Life

Spoločnosť Dai-ichi Life Insurance Company, Limited („Dai-ichi Life“) je jednou z najväčších súkromných životných poisťovní v Japonsku. Bola založená 15. septembra 1902 a až do jej demutualizácie a kótovania na tokijskej burze cenných papierov 1. apríla 2010 bola najstaršou vzájomnou poisťovňou v Japonsku. K 31. marcu 2020 jej celkové aktíva predstavovali 36,4 bilióna japonských jenov (335,3 mld. amerických dolárov) na konsolidovanom základe. Dai-ichi Life má sídlo v Tokiu, zamestnáva približne 55 000 zamestnancov a má 1 260 pobočiek po celom Japonsku.

O spoločnosti Dai-ichi Frontier Life

Poisťovňa Dai-ichi Frontier Life Insurance Company, Limited („Dai-ichi Frontier Life“), ktorá je členom skupiny Dai-ichi Life Group, začala svoju činnosť v auguste 2007. Dai-ichi Frontier Life bola založená ako tvorca poistného produktu pre trh s bankopoisťovníctvom a súčasnosti dosahuje výnimočný podiel na trhu. K 31. marcu 2020 jej celkové aktíva predstavovali 8,9 bilióna japonských jenov (82,2 mld. amerických dolárov). Dai-ichi Frontier Life so sídlom v Tokiu má približne 450 zamestnancov a pobočky na ostrove Hokkaidó a v mestách Nagoja, Osaka, Hirošima a Fukuoka.


Tento dokument obsahuje výhľadové stanoviská opierajúce sa o aktuálne odhady a predpoklady vypracované manažmentom spoločnosti Henkel AG & Co. KGaA. Stanoviská týkajúce sa budúceho vývoja charakterizuje použitie takých slovných zvratov ako „očakávať“, „zamýšľať“, „plánovať“, „predpokladať“, „domnievať sa“, „odhadovať“ a podobných výrazov. Takéto stanoviská nie je možné chápať ako zaručujúce akýmkoľvek spôsobom, že dané predikcie sú presné. Budúca výkonnosť ako aj reálne dosiahnuté výsledky spoločnosti Henkel AG & Co. KGaA a jej sesterských spoločností závisia od celého radu rizikových faktorov a neistôt, a preto sa môžu podstatne odkláňať od výhľadových stanovísk. Na mnohé z nich spoločnosť Henkel nemá priamy dosah a vopred ich nie je možné presne odhadnúť, ako napríklad, aké bude ekonomické prostredie v budúcnosti a aké budú kroky konkurentov a iných subjektov pôsobiacich na trhu. Spoločnosť Henkel nemá v úmysle a ani neprijme kroky na účely aktualizácie týchto stanovísk.

Tento dokument obsahuje doplňujúce finančné ukazovatele, ktoré nie sú jednoznačne definované v platnom rámci finančného výkazníctva, ktoré predstavujú alebo môžu predstavovať alternatívne ukazovatele finančnej výkonnosti. Tieto doplňujúce finančné ukazovatele by sa nemali vykladať osobitne alebo ako alternatívne ukazovatele k ukazovateľom čistých aktív a finančných pozícií spoločnosti Henkel alebo k výsledkom podnikania, ktoré sú v súlade s platným rámcom finančného výkazníctva prezentované v konsolidovanej účtovnej závierke spoločnosti. Iné spoločnosti, ktoré vykazujú alebo uvádzajú alternatívne ukazovatele výkonnosti s podobnými názvami, môžu počítať ich hodnoty odlišne.

Tento dokument slúži výlučne na informačné účely a nepredstavuje investičnú radu ani ponuku na predaj alebo kúpu akýchkoľvek cenných papierov.

Tlačové správy (102,37 KB)

Henkel je prvou spoločnosťou s dlhopisom zameraným na znižovanie plastového odpadu

Výnosy z dlhopisu budú osobitne pridelené na projekty a činnosti zamerané na zníženie množstva plastového odpadu - jedným z príkladov je naše partnerstvo so spoločnosťou Plastic Bank

Lars Witteck Henkel Head of External Communications Headquarters, Düsseldorf/Germany +49-211-797-2606 press@henkel.com Stiahnuť vizitku Pridať do mojej zbierky
Wulf Klüppelholz Henkel Corporate Media Relations Headquarters, Düsseldorf/Germany +49-211-797-1875 press@henkel.com Stiahnuť vizitku Pridať do mojej zbierky
Jennifer Ott Henkel Corporate Media Relations Headquarters, Düsseldorf/Germany +49-211-797-2756 press@henkel.com Stiahnuť vizitku Pridať do mojej zbierky