22. 1. 2021  Düsseldorf / Německo

Udržateľnosť obalov si vyžaduje spoluprácu naprieč celým dodávateľským reťazcom

Prehodnocovanie obalov v čase globálnej pandémie

Rok 2020 vidíme už možno len v spätnom zrkadle, ale dopad globálnej pandémie na odvetvie obalov pretrváva. Uplynulý rok bol názorným príkladom toho, akú zásadnú úlohu hrajú obaly, ak máme udržiavať základné veci ako jedlo či lieky čerstvé a bezpečné, no viedol aj k opätovnému zdôrazňovaniu a zadefinovaniu myšlienky udržateľnosti v tejto sfére. V správe od spoločnosti McKinsey & Company sa píše, „že poprední výrobcovia a predajcovia rýchloobrátkového tovaru od cieľov vo sfére udržateľnosti obalových materiálov neupustili a zostávajú verní svojim ambíciám o dosiahnutie dlhodobej vysokej recyklovateľnosti celého portfólia obalových produktov.“1 Dosiahnutie týchto cieľov si vyžaduje snahu všetkých článkov hodnotového reťazca, ktoré súvisia s obalmi. Na prvom 100 % digitálnom fóre s názvom „Henkel Packaging Adhesives Sustainability Forum” sa experti a zástupcovia celého hodnotového reťazca v odvetví stretli, aby diskutovali nielen o výzvach, ale aj o nových možnostiach vo sfére udržateľných obalov.

„V súčasnosti je naše odvetvie stredobodom záujmu – dokonca si trúfam povedať, že viac než kedykoľvek predtým. Je zrejmé, že máme na pleciach vážnu a zodpovednú úlohu, aby sme prispeli k udržateľnejšej budúcnosti,“ povedal Tilo Quink, Global Head of Henkel Packaging Adhesives. „Je to však úloha pre celý hodnotový reťazec – týka sa dodávateľov surovín, výrobcov strojov, spracovávateľov surovín, vlastníkov značiek, maloobchodníkov i recyklačných centier. Musíme ísť do toho spolu a presadzovať myšlienku udržateľnosti spoločnými silami.“

Mať na zreteli koniec hneď od začiatku

Aby sa veci pohli hmatateľným spôsobom, celý hodnotový reťazec súvisiaci s obalmi musí úzko spolupracovať. Už pri návrhu a výrobe nových obalov je potrebné mať jasný scenár o tom, čo s nimi bude, keď doslúžia.

„Potrebujeme pretransformovať obaly zložené z viacerých materiálov na jednomateriálové vo svetle fungujúcej recyklačnej siete všade tam, kde sa to dá, a zároveň sa naučiť triediť a recyklovať všetky zostatkové materiály,“ vysvetlil Graham Houlder, projektový koordinátor zo spoločnosti CEFLEX – iniciatívy európskeho konzorcia firiem, ktoré zastupujú celý hodnotový reťazec flexibilných obalov. Z hľadiska implementácie udržateľného scenára spoločného pre všetky zúčastnené strany sú navyše veľmi dôležité aj investície do infraštruktúry, ktorá zabezpečuje zber, triedenie a recykláciu.

Spoločnosti ako EREMA Group GmbH, ktorá je lídrom vo vývoji a výrobe komponentov a zariadení na recykláciu plastov, budú hrať kľúčovú rolu nielen v spomínanej recyklačnej sieti, ale aj v tom, ako vrátiť vysokokvalitné materiály naspäť do obehu.

„EREMA vyvíja svoje zariadenia a buduje závody tak, aby mali výstupné suroviny v konečnom dôsledku optimálnu prirodzenú farbu, čo najmenej kvalitatívnych nedostatkov a neutrálnu vôňu. Práve tieto vlastnosti nám zaručujú efektívnosť vynaložených nákladov vo sfére kvalitných obalov,“ vysvetlil Clemens Kitzberger, ktorý pracuje v rakúskej spoločnosti EREMA ako Business Development Manager Post Consumer.

Legislatíva ako kľúčový prvok pokroku

Budúcnosť obalov je priamo závislá aj na legislatívnych a regulačných rámcoch, ktoré sa dynamicky vyvíjajú – obzvlášť v Európe. „‚Nariadenie o produktoch na jedno použitie‘ v Európskej únii je len začiatkom veľkej vlny nových regulačných aktivít, ktoré majú v budúcnosti pomôcť transformovať trhy s jednorazovými a znovupoužiteľnými produktmi,“ povedal Eamonn Bates, riaditeľ organizácie 360° Foodservice, ktorá je platformou pre spoluprácu v oblasti udržateľných gastroslužieb v Európe. „Súvisí to aj s novými opatreniami na obmedzovanie obalového odpadu a vyššími povinnými kvótami na recykláciu obalov.“

Ako svetový líder v oblasti obalových lepidiel spoločnosť Henkel predvídala takýto vývoj udalostí a je presvedčená o tom, že transformácia odvetvia obalov je jednoducho nutná – dá sa však dosiahnuť len úzkou spoluprácou partnerov v odvetví. Práve táto myšlienka viedla k tomu, aby spoločnosť pozvala do diskusie partnerov z celého hodnotového reťazca a zorganizovala Fórum o udržateľnosti (Sustainability Forum). Fórum umožnilo rozvinúť virtuálnu debatu za účasti všetkých kľúčových hráčov v odvetví – od dodávateľov a spracovávateľov surovín, cez výrobcov obalov, vlastníkov značiek, maloobchodníkov až po podniky zamerané na recykláciu. Podujatie iniciované spoločnosťou Henkel rozprúdilo diskusiu o kľúčových oblastiach, vrátane flexibilných obalov, papierových riešení, obalov pre potraviny a nápoje, pások a etikiet.

Význam udržateľných surovín

Pre spoločnosť Borealis, ktorá je dodávateľom základných surovín, sa stala udržateľnosť, a zvlášť myšlienka cirkulárnej ekonomiky, základným pilierom firemnej stratégie. Trevor Davis, vedúci divízie Marketing Consumer Products, vysvetľuje: „Borealis ma presne zadefinované, ako má cirkulárny systém fungovať, aby bol postavený na partnerstvách naprieč celým hodnotovým reťazcom. Začíname tým, že hľadáme obnoviteľné možnosti týkajúce sa východiskovej suroviny a minimalizujeme množstvo CO2 vyprodukované našimi prevádzkami, aby bola naša uhlíková stopa čo najnižšia.“

Nastavenie rámca pre cirkulárnu ekonomiku

Vďaka podujatiam, akým je Fórum o udržateľnosti (Sustainability Forum), spoločnosť Henkel zvýrazňuje svoju neutíchajúcu snahu o výmenu skúseností, spoluprácu a vytváranie partnerstiev v rámci sektoru. „V priebehu ostatných pár rokov sme zaznamenali prudký nárast záujmu občanov o znižovanie spotreby plastov a hľadanie alternatívnych riešení hlavne v reakcii na to, že sa v súčasnosti ešte stále recykluje len malý objem plastov. Na pozadí týchto reakcií sa postupne šíri vlna zmien a inovácií zameraných na skutočne cirkulárnu ekonomiku v oblasti plastových obalov, ktorá naberá na sile vďaka kľúčovým hráčom v odvetví – počnúc výrobcami materiálov až po recyklátorov,“ hovorí Dennis Bankmann, ktorý pracuje v spoločnosti Henkel na pozícii Senior Manager for Circular Economy.
 

1 Beyond COVID-19: The next normal for packaging design (“Po COVIDe: nový štandard v dizajne obalov“); McKinsey & Company, júl 2020


Dostupný multimediálny obsah:
Videoreportáž z Fóra: https://youtu.be/E4v6Yi6ETTQ

Virtuálne Fórum o udržateľnosti (Sustainability Forum) sa konalo v novembri 2020 a prilákalo 2 000 návštevníkov z viac ako 700 spoločností. Ďalšie fórum je naplánované na koniec roka 2021.

Fórum bolo postavené na dvojdňovej konferencii a jeho súčasťou boli aj prezentácie rôznych firiem a získavane kontaktov.

Tlačové správy (149,88 KB)

Virtuálne Fórum o udržateľnosti (Sustainability Forum) sa konalo v novembri 2020 a prilákalo 2 000 návštevníkov z viac ako 700 spoločností. Ďalšie fórum je naplánované na koniec roka 2021.

Fórum bolo postavené na dvojdňovej konferencii a jeho súčasťou boli aj prezentácie rôznych firiem a získavane kontaktov.

Zuzana Kaňuchová Henkel Slovensko
Henkel ČR
Henkel Magyarország 
Riaditeľka Korportánej komunikácie CEE zuzana.kanuchova@henkel.com Stiahnuť vizitku Pridať do mojej zbierky