1. 8. 2022  Bratislava

Presadzovanie rodovej diverzity naprieč celou spoločnosťou Henkel

Spoločnosť Henkel Slovensko podporuje diverzitu a rovnaký prístup k všetkým

Zamestnanci spoločnosti Henkel Slovensko sa 23. júla zúčastnili 12. ročníka festivalu Dúhový PRIDE, ktorý sa po dvoch rokoch vrátil do ulíc Bratislavy. Spoločnosť Henkel Slovensko chce aj takto vyjadriť svoj otvorený postoj a podporu všetkých aspektov diverzity na pracovisku.

Ambasádori pracovnej skupiny zameranej na diverzitu a inklúziu v spoločnosti Henkel Slovensko pozvali svojich kolegov, aby sa pridali k vyše 9 000 účastníkom festivalu a spoločne vyjadrili podporu a rešpekt všetkým ľuďom bez rozdielu. „Účasť na tomto festivale je symbolom hodnôt, ktoré spoločnosť Henkel Slovensko zastáva. Našou prítomnosťou chceme ukázať, že rešpektujeme každého človeka bez ohľadu na odlišnosti. Zo skúseností vidíme, že každý svojou inakosťou prispieva k spoločnému  úspechu. Všetci majú nárok na rešpekt a ocenenie, a preto všetkých zamestnancov podporujeme v tom, aby boli sami sebou a cítili sa u nás dobre,“ hovorí Rado Remák, koordinátor pre rozmanitosť a inklúziu pre Slovensko, Česko a Maďarsko a člen poradného výboru slovenskej Charty diverzity na roky 2021 až 2023.

Spoločnosť Henkel Slovensko otvorene podporuje rozmanitosť a inklúziu na pracovisku prostredníctvom mnohým aktivít. Chce byť férovým zamestnávateľom, kde každý môže byť sám sebou a kde vládne atmosféra prijatia. Preto napríklad patrí aj medzi ambasádorov Charty diverzity, ktorej súčasťou je aj záväzok vytvárania rovnosti príležitostí bez rozdielu a snaha o rovnoprávnosť. Jej podpisom sa zamestnávatelia zaväzujú vytvárať a udržiavať inkluzívne pracovné prostredie pre svojich zamestnancov, a to bez ohľadu na vek, pohlavie, etnicitu, náboženstvo, sexuálnu orientáciu či zdravotné znevýhodnenie.

V praxi robí spoločnosť Henkel Slovensko konkrétne kroky, ktoré túto filozofiu zavádzajú do života. Veľmi aktívne prihliada na rodovú rovnosť, rovnosť platov či stieranie generačných rozdielov. Rozšírila tiež systém benefitov tak, aby viac zohľadňoval rôzne životné situácie. Ide napríklad o možnosť voľna pri narodení a osvojení dieťaťa, ako aj pri adopcii partnerom či partnerkou. Podobne majú zamestnanci nárok na dni voľna, keď sa napríklad dieťatko narodí aj partnerovi či partnerke, a to aj v prípade, ak nie sú manželia. Môžu tiež využiť platený deň voľna na svadbu, ale aj na registráciu partnerstva.

V rámci posilňovania diverzity si v roku 2022 spoločnosť Henkel Slovensko zmerala Index diverzity. Meranie prebiehalo pomocou interaktívneho nástroja Slovenského národného strediska pre ľudské práva a Nadácie Pontis, ktorý meria úroveň diverzity na pracovisku. Na základe dát rozdelených do šiestich kategórií (všeobecné, zdravotné postihnutia, LGBTI diverzita, rodová diverzita, veková diverzita, etnická a náboženská diverzita) dosiahla spoločnosť Henkel Slovensko skóre 87 %, ktoré ju radí medzi Šampiónov v oblasti diverzity. Ide o najvyššiu úroveň hodnotenia, aj keď spoločnosť si uvedomuje, že stále zostáva priestor na zlepšenie.

Spoločnosť Henkel sa snaží povzbudzovať svojich zamestnancov, aby prebrali aktívnu rolu pri vytváraní prostredia, v ktorom sa budú dobre cítiť. Ambasádori pracovnej skupiny zameranej na diverzitu a inklúziu už druhý rok pripravujú pre kolegov dlhodobé kampane a iniciatívy. Minulý rok sa 30 zamestnancov spoločnosti Henkel Slovensko podelilo o svoje autentické postrehy k téme diverzity v kampani #IAmADiversityFan.

V rámci globálnej siete diverzity, rovnosti a inklúzie sa tiež pripravuje interaktívny eLearning pre všetkých zamestnancov zameraný na boj proti nevedomým predsudkom, prácu s myšlienkovými vzorcami a znižovanie stereotypov. Okrem toho sa manažéri na všetkých úrovniach riadenia zúčastnia workshopov pod vedením ambasádorov diverzity a inklúzie, kde sa o tejto téme dozvedia viac. Aj tieto aktivity prispejú k zvýšeniu povedomia o tejto téme a podporia spoločnosť v dosiahnutí ambiciózneho cieľa – rovnosti pohlaví na všetkých úrovniach manažmentu do roku 2025.

Tlačové správy (190,84 KB)

Zamestnanci spoločnosti Henkel Slovensko sa zúčastnili 12. ročníka festivalu Dúhový PRIDE, ktorý sa po dvoch rokoch vrátil do ulíc Bratislavy.

Ambasádori pracovnej skupiny zameranej na diverzitu a inklúziu v spoločnosti Henkel Slovensko pozvali svojich kolegov, aby sa pridali k vyše 9 000 účastníkom festivalu a spoločne vyjadrili podporu a rešpekt všetkým ľuďom bez rozdielu.

Zuzana Kaňuchová Henkel Slovensko
Henkel ČR
Henkel Magyarország 
Riaditeľka Korportánej komunikácie CEE zuzana.kanuchova@henkel.com Stiahnuť vizitku Pridať do mojej zbierky