PROSPERUJÚCE KOMUNITY

Eine Frau und zwei Männer sammeln Plastikmüll in der Natur

Robíme všetko, čo môžeme, aby sme ľuďom zlepšili život. Je našou spoločenskou povinnosťou podporovať rovnosť príležitostí, posilňovať rozmanitosť a presadzovať dodržiavanie ľudských práv. Zamestnancom ponúkame príležitosti na celoživotné vzdelávanie a atraktívne a zdravé pracovné prostredie. Podporujeme spoločenský pokrok a prístup k vzdelaniu na celom svete a pomáhame v krízových situáciách.

Rovnosť

Posilňovať, rovnosť rozmanitosť a inklúziu, chrániť ľudské práva a zlepšovať život ľudí.

Naša politika etického a legálneho podnikania sa neoddeliteľne spája s dodržiavaním ľudských práv a rešpektovaním zvykov, tradícií a spoločenských hodnôt krajín, v ktorých pôsobíme. Rozmanitosť a inklúzia sú v podnikaní absolútnou nevyhnutnosťou a tvoria pevnú súčasť našej firemnej kultúry. Sme presvedčení, že rozmanitosť ľudských zdrojov a otvorená firemná kultúra, ktorá dokáže zamestnancov oceniť, sú dôležitými faktormi pre úspech v globalizovanom svete. Naším cieľom je neustále zvyšovať podiel žien pracujúcich v našej spoločnosti a do roku 2025 dosiahnuť rodovú rovnosť na všetkých úrovniach riadenia.

Vzdelávanie

Podporovať celoživotné vzdelávanie a motivovať ľudí k aktívnemu presadzovaniu trvalej udržateľnosti

Pri implementácii stratégie trvalej udržateľnosti sú to práve naši ľudia, kto najviac prispieva k jej úspechu – svojím odhodlaním, schopnosťami a znalosťami. Práve preto chceme posilňovať a podporovať ich aktívnu angažovanosť v oblasti udržateľného rozvoja. Našu vzdelávaciu ponuku sme rozšírili o holistický program, ktorého cieľom je vybaviť našich zamestnancov znalosťami, zručnosťami a zmýšľaním, ktoré sú pre spoločnosť Henkel v jej úlohe lídra v oblasti trvalej udržateľnosti kľúčové. Zároveň ich chceme motivovať a dať im možnosť aktívne sa zapájať do budovania udržateľnej budúcnosti na pracovisku aj v súkromí.

Okrem toho naďalej rozširujeme naše programy v oblasti komunitného vzdelávania. Príspevkom spoločnosti Henkel k budovaniu vedeckej gramotnosti je medzinárodná vzdelávacia iniciatíva Forscherwelt (Svet výskumníkov).

Spoločenský blahobyt

Zlepšovať zdravie a spoločenský blahobyt a podporovať spoločenský pokrok.

Podporujeme zdravie a vitalitu našich zamestnancov, ktoré pomáhajú vytvárať agilnú a výkonnú organizáciu. Spoliehame sa pri tom na globálne harmonizované štandardy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zabezpečujeme preventívnu zdravotnú starostlivosť, ktorá chráni pred pracovnými a celkovými zdravotnými rizikami, ktoré by mohli viesť k vzniku ochorenia. Široká ponuka zdravotných služieb, ktoré sú dostupné v našich prevádzkach, sleduje dva ciele: starať sa o fyzické zdravie našich zamestnancov a zachovávať ich duševnú vitalitu.