Udržateľné balenie

Chránia  produkty, ktoré máme radi, a poskytujú informácie o tom, ako ich bezpečne a zodpovedne používať preto je viac ako kedykoľvek predtým potrebné, aby sa aj obaly stali súčasťou cirkulárnej ekonomiky.

V modernom spôsobe života zohrávajú obaly kľúčovú úlohu. Bez nich by podliehala väčšina produktov skaze alebo by ešte pred ich dodaním do obchodu hrozilo ich poškodenie. Často sú však označované ako jeden z najväčších nepriateľov v boji planéty za environmentálnu udržateľnosť, pretože sa po použití menia na odpad. Aj preto sa spoločnosti v rôznych odvetviach snažia nájsť spôsob, ako uzavrieť kruh a minimalizovať negatívny environmentálny vplyv obalových materiálov, no zároveň zachovať ich pozitívne vlastnosti.

Toto hľadanie do veľkej miery závisí od ľudí s celou škálou zručností – pri výzvach týkajúcich sa udržateľných balení sú však kľúčovými hráčmi dizajnéri obalových materiálov. Od výroby obalov, ktoré sa po použití jednoduchšie recyklujú, až po zvýšenie podielu recyklovaného materiálu v nových obaloch: títo odborníci dokážu vytvárať obaly, ktoré chránia naše obľúbené výrobky, pričom sú lepšie aj pre našu planétu.

Smerom k cirkulárnej ekonomike: Používame materiál znova a znova

Najväčší problém s obalovými materiálmi spočíva v tom, že sa zvyčajne menia na odpad v momente, keď spotrebiteľ minie daný produkt. Práve preto sa odborníci na inteligentné riešenia v oblasti obalových materiálov sústreďujú na dizajn materiálov, ktoré sa ľahšie recyklujú. Tak môžu materiály zostať v hodnotovom reťazci dlhšie.

Táto myšlienka je srdcom modelu cirkulárnej ekonomiky: spôsob myslenia, ktorý si kladie za cieľ zhromažďovanie použitých materiálov, ktoré sa znova a znova spracúvajú na opakované použitie. Eliminuje sa tvorba odpadu a znižuje sa aj environmentálny vplyv obalových materiálov. Podmienkou je, aby boli k dispozícii dobre fungujúce systémy recyklácie a správy odpadov.

Naša stratégia pre obalové materiály: jasná priorita, ambiciózne ciele

V spoločnosti Henkel si uvedomujeme zodpovednosť, ktorá nám vo vzťahu k obalovým materiálom leží na pleciach. Zaviazali sme k podpore udržateľnosti a tento záväzok uvádzame do života vďaka súboru ambicióznych cieľov. Naša stratégia stojí na koncepcii cirkulárnej ekonomiky a sústreďuje sa na to, aby vďaka využívaniu udržateľných materiálov a inteligentnému dizajnu uzatvorila kruh spotreby, na úžitok ľudí i  celej planéty.

Ciele spoločnosti Henkel v oblasti recyklácie

Na ceste k obehovému hospodárstvu

Ambitious packaging targets - Thumbnail

Prehľad našich cieľov v oblasti obalových materiálov do roku 2025

  • 100 % obalov, ktoré Henkel používa, bude recyklovateľných alebo opätovne použiteľných.
  • Naším cieľom je znížiť množstvo primárnych plastov z fosílnych zdrojov v našich spotrebných výrobkoch o 50 %. Tento cieľ dosiahneme zvýšením podielu recyklovaných plastov na viac než 30 %, znížením objemu plastov a intenzívnejším využívaním bioplastov.
  • Chceme pomôcť predchádzať tvorbe a ukladaniu odpadov v životnom prostredí. Na dosiahnutie tohto cieľa podporujeme iniciatívy v oblasti zberu a recyklácie odpadu. Investujeme do inovatívnych riešení a technológií, ktoré podporujú uzavretý cyklus recyklácie odpadu; naším cieľom je tiež osloviť viac než 2 miliardy spotrebiteľov ročne formou cielených informácií o recyklovaní.

*S výnimkou lepiacich a spájacích produktov, u ktorých môžu ich zvyšky negatívne ovplyvniť recyklovateľnosť ich obalov alebo znečistiť toky recyklovaných materiálov.

Okrem toho chceme 100 % papierových a lepenkových obalov  vyrábať z recyklovaných surovín, prípadne, ak sú na ich výrobu potrebné primárne suroviny, z čerstvých vlákien pochádzajúcich z trvalo udržateľného lesného hospodárstva.

Partnerstvá v rámci hodnotového reťazca: spolu sme silnejší

Naše snahy o dosiahnutie týchto cieľov nadobúdajú reálne kontúry aj vďaka intenzívnej spolupráci s partnermi z rôznych odvetví s cieľom priniesť inovácie do oblasti vývoja obalových materiálov. 

  • New Plastics Economy: Sme súčasťou iniciatívy New Plastics Economy (Nová ekonomika plastov), ktorá spája kľúčových hráčov v snahe zmeniť pohľad na budúcnosť plastov a podnietiť posun smerom ku kruhovej ekonomike.
  • Alliance to End Plastic Waste: je spoločnosť Henkel aj zakladajúcim členom novej celosvetovej Aliancie na boj proti plastovému odpadu (Alliance to End Plastic Waste). Zároveň bude presadzovať riešenia na nakladanie s použitými plastmi s cieľom prispieť k rozvoju obehového hospodárstva.
  • Recyclate Forum: Iniciatíva má za cieľ zvýšiť povedomie spotrebiteľov o obehovom hospodárstve. Má viac ako 40 členov, medzi ktorými sú maloobchodníci, výrobcovia, spoločnosti z oblasti odpadového hospodárstva, výrobcovia obalov a politici.
  • Európsky pakt o plastoch and Americký pakt o plastoch: Spoločnosť Henkel podpísala pakty o plastoch v USA aj v Európe. Tieto dve regionálne dohody, pri ktorých sme patrili k prvým signatárom, spájajú vlády a podniky v spolupráci na prechode k obehovému hospodárstvu, v ktorom sa plasty viackrát opätovne používajú.
  • CEFLEX: Spoločnosť Henkel je takisto jedným zo zakladajúcich členov konzorcia CEFLEX, ktoré sa skladá z viac než 130 európskych spoločností a organizácií. Ich cieľom je zjednodušiť recyklovateľnosť pružných obalov, ktoré sú zvyčajne zložené z viacerých ťažko oddeliteľných vrstiev fólie.

Popritom nadväzujeme partnerstvá z rôznymi organizáciami, ktoré pracujú na zlepšení recyklačnej infraštruktúry, a to najmä v rozvíjajúcich sa krajinách, kde vhodné systémy na recykláciu obalových materiálov často ani nejestvujú. V tomto kontexte sme sa stali prvou celosvetovou firmou v oblasti rýchloobrátkového spotrebného tovaru, ktorá v roku 2017 nadviazala partnerstvo s Plastovou bankou (Plastic Bank): ide o sociálny podnik, ktorý si kladie za cieľ skoncovať s hromadením plastových odpadov v oceáne a poskytnúť ľuďom, ktorí trpia chudobou, príležitosť zabezpečiť si príjem alebo služby tým, že budú odstraňovať plasty zo životného prostredia.

Čo nás čaká: cesta k väčšej udržateľnosti

Obalové materiály sa neustále menia, čo podnecuje inovatívny a nový dizajn a zmeny očakávaní spotrebiteľov. Táto neustála transformácia otvára vzrušujúce príležitosti na to, aby sme minimalizovali negatívny environmentálny vplyv obalových materiálov. Naši odborníci sa venujú skúmaniu možností vytvárania udržateľnejších obalových materiálov. Tie budú chrániť produkty, ktoré máme tak radi, a zároveň ponúknu riešenie, ktoré je šetrnejšie voči planéte.