21. 2. 2019  Düsseldorf / Německo

Správa o udržateľnosti za rok 2018

Henkel pokračuje v presadzovaní udržateľného podnikania

  • Globálne zameranie na efektívne využívanie zdrojov
  • Aktívny prístup k ochrane klímy
  • Komplexná podpora obehového hospodárstva vo využívaní plastov a udržateľných obalových materiálov
  • Popredné umiestnenia v medzinárodných indexoch a hodnoteniach

Spoločnosť Henkel aj v uplynulom roku pokračovala v úspešnej implementácií svojej stratégie v oblasti trvalo udržateľného rozvoja. Problematika plastov bola jednou z hlavných tém, v rámci ktorej spoločnosť presadzuje svoje ambiciózne ciele v oblasti obalov s cieľom podporiť rozvoj udržateľného obehového hospodárstva.

„Udržateľnosť je už dlhodobo jednou z hlavných priorít spoločnosti Henkel. Dnes predkladáme už 28. správu o pokroku, ktorý sa nám podarilo dosiahnuť na našej ceste k znižovaniu spotreby surovín a materiálov za súčasného vytvárania väčšej hodnoty. Podarilo sa nám s úspechom posunúť ďalej množstvo projektov, iniciatív a aktivít, a to aj vďaka výnimočnej spolupráci s našimi partnermi,“ povedala Kathrin Menges, výkonná viceprezidentka pre ľudské zdroje a predsedníčka Rady spoločnosti Henkel pre udržateľný rozvoj.

Budovanie udržateľných hodnôt

S cieľom prispievať k udržateľnému rozvoju si spoločnosť Henkel stanovuje ciele, v rámci ktorých chce do roku 2030 prinášať väčšiu hodnotu pre svojich zákazníkov a spotrebiteľov, pre komunity, v ktorých pôsobí, ako aj pre spoločnosť samotnú – a zároveň znížiť svoju environmentálnu stopu. Henkel v tejto súvislosti aktívne podporuje implementáciu 17 cieľov udržateľného rozvoja (SDGs), ktoré v roku 2015 prijala Organizácia spojených národov.

V uplynulom roku spoločnosť dosiahla tieto výsledky v rámci svojich čiastkových cieľov na rok 2020 (v porovnaní s východiskovým rokom 2010):

  • Zníženie emisií CO2 na tonu výroby: -25 percent
  • Zníženie odpadu na tonu výroby: -29 percent
  • Zníženie spotreby vody na tonu výroby: -24 percent
  • Zvýšenie čistého obratu na tonu výroby: +6 percent
  • Zvýšenie bezpečnosti pri práci na milión odpracovaných hodín: +17 percent

Dohromady spoločnosť zvýšila svoju celkovú efektívnosť o 43 % v porovnaní s východiskovým rokom 2010, a to aj vďaka aktivitám v každom regióne sveta, v ktorom pôsobí. Cieľom spoločnosti Henkel je zvýšiť efektívnosť využívania zdrojov o 75 % do roku 2020.

Aktívny prístup k ochrane klímy

V súvislosti s parížskou dohodou o zmene klímy chce spoločnosť Henkel aktívne prispieť k naplneniu jej cieľa, ktorým je zmierniť globálne otepľovanie výrazne pod 2 stupne Celzia. Spoločnosť zameria svoje úsilie na zníženie uhlíkovej stopy svojej vlastnej výroby o 75 % do roku 2030. Zároveň má ambíciu zabezpečiť do roku 2030 100 % elektrickej energie spotrebovanej pri výrobe z obnoviteľných zdrojov. Spoločnosť chce tiež využiť potenciál svojich značiek a technológií: dala si za cieľ pomôcť svojim zákazníkom a spotrebiteľom ušetriť 50 miliónov metrických ton CO2 do roku 2020.

Podpora udržateľného obalového a obehového hospodárstva

V oblasti obalového hospodárstva sa Henkel zameriava na zníženie používania obalových materiálov, resp. na ich opätovné používanie, ako aj na zvýšenie využívania recyklovaných materiálov. Spoločnosť si v rámci svojej novej obalovej stratégie dala za cieľ, aby do roku 2025 bolo sto percent obalov, ktoré používa, recyklovateľných, opätovne použiteľných alebo kompostovateľných – ku koncu roka 2018 tvorili takéto obaly viac ako 80 % všetkých obalov. Spoločnosť Henkel zároveň chce do roku 2025 pri výrobe svojho spotrebného tovaru v Európe používať až 35 % recyklovaných plastov.  Ku koncu roku to bolo už takmer 10 %.

Na ceste k budovaniu obehového hospodárstva spoločnosť Henkel spolupracuje so svojimi partnermi v rámci celého hodnotového reťazca. Jedným z príkladov je jej partnerstvo s Plastic Bank – medzinárodnou iniciatívou, ktorej cieľom je zastaviť znečisťovanie oceánov plastmi a zároveň pomáhať ľuďom žijúcim v chudobe. Tri zberné centrá na Haiti, ktoré boli vybudované v spolupráci so spoločnosťou Henkel, už zozbierali, vytriedili a následne zrecyklovali okolo 63 metrických ton plastového odpadu. Tento materiál, označovaný ako Social Plastic®, už spoločnosť Henkel použila pri výrobe 25 000 fliaš na pracie a čistiace prostriedky. Spoločnosť pokračuje v týchto aktivitách aj v tomto roku: Henkel je zakladajúcim členom celosvetovej aliancie na ukončenie znečisťovania plastovými obalmi Alliance to End Plastic Waste.

50 000 zamestnancov je ambasádormi udržateľnosti

„Odhodlanie a angažovanosť našich zamestnancov na celom svete je rozhodujúcim faktorom pre úspešné pôsobenie spoločnosti Henkel v oblasti udržateľného rozvoja," hovorí Kathrin Menges. „Približne 50 000 našich zamestnancov absolvovalo v uplynulých rokoch kurzy a školenia, aby sa stali ambasádormi udržateľnosti. Získané znalosti využívajú v diskusiách s kolegami a zákazníkmi, ako aj v rámci projektov organizovaných v komunitách, na školách a univerzitách."

Spoločnosť obhájila svoje vedúce postavenie v medzinárodných indexoch a hodnoteniach

Pozitívne výsledky spoločnosti Henkel v oblasti udržateľnosti boli aj v roku 2018 opätovne potvrdené nezávislými odborníkmi, ratingovými agentúrami aj kapitálovými trhmi. Osemnásty rok po sebe bola spoločnosť zaradená na medzinárodný etický index FTSE4Good aj na mnohé ďalšie indexy (ECPI Index, Ethibel Sustainability Indices, Euronext Vigeo Eiris Indices, Global Challenges Index, MSCI ESG Leaders a indexy SRI, ako aj na indexy STOXX Global ESG Leaders). Podľa ratingov organizácií EcoVadis, Oekom Research a Sustainalytics je Henkel lídrom vo svojom odvetví. V roku 2018 sa Henkel stala prvou nemeckou spoločnosťou, ktorá uzavrela „zelenú pôžičku“, úverový nástroj v objeme do 1,5 mld. eur, ktorého podmienky sú naviazané na výsledky dosahované v oblasti udržateľného rozvoja.