8. 9. 2020  Düsseldorf / Německo

Pilotný projekt „HolyGrail 2.0“ na podporu kvalitnej recyklácie obalov

Henkel je priekopníkom v zavádzaní technológie digitálnej vodotlače v rámci nového produktového radu Vernel

Zavádzanie digitálnej vodotlače na účely lepšej recyklácie obalov: Henkel je jednou z viac než 85 spoločností a organizácií novej iniciatívy naprieč hodnotovým reťazcom, tzv. HolyGrail 2.0, s ktorou prišla Asociácia európskych značiek AIM (European Brands Association). Cieľom iniciatívy je posúdiť, či prelomová digitálna technológia dokáže zabezpečiť lepšie triedenie a kvalitnejšiu recykláciu obalov v rámci EÚ v záujme dosiahnutia skutočného obehového hospodárstva. V rámci pilotného projektu spoločnosť Henkel preskúma túto inovatívnu technológiu digitálnej vodotlače prostredníctvom nového produktového radu zmäkčovačov textílií značky Vernel.

Čo sa týka obalov, jedným z najpálčivejších problémov na ceste k dosiahnutiu obehového hospodárstva je lepšie triedenie spotrebiteľského odpadu presnou identifikáciou obalov, čím sa zabezpečí účinnejšia a kvalitnejšia recyklácia. Digitálne vodoznaky na obaloch fungujú ako čiarový kód, ktorý nie je viditeľný ľudským okom. Môžu sa potenciálne stať revolúciou v triedení obalov v rámci systému odpadového hospodárstva, pretože otvárajú nové možnosti, ktoré súčasné technológie neumožňujú. Iniciatíva „HolyGrail 2.0“, ktorá vznikla na základe pôvodného projektu HolyGrail zastrešovaného nadáciou Ellen MacArthur Foundation, bude prebiehať v omnoho väčšom rozsahu. Jej súčasťou bude aj spustenie pilotného projektu v rámci odvetvia s cieľom preukázať životaschopnosť technológií digitálnej vodotlače z hľadiska presnejšieho triedenia obalov a kvalitnejšej recyklácie, ako aj overiť danú prípadovú štúdiu vo veľkom rozsahu.

„V spoločnosti Henkel neustále skúmame nové možnosti v oblasti zlepšovania recyklovateľnosti a udržateľnosti obalov našich produktov. Okrem toho podporujeme projekty a iniciatívy, ktoré sa zameriavajú na uľahčenie inovácií vo vývoji obalov a zrýchlenie prechodu na obehové hospodárstvo,“ povedal Dr. Thorsten Leopold, ktorý je vedúcim sekcie vývoja obalov International Packaging Development Home Care v spoločnosti Henkel. „Sme hrdí na to, že patríme k priekopníkom novej technológie digitálnej vodotlače a uvádzame koncepciu projektu HolyGrail 2.0 do života, pričom objavujeme nové možnosti riešenia problémov súvisiacich s recykláciou.“

Spoločnosť Henkel sa zaradila svojím prvým konkrétnym projektom medzi priekopníkov

Spoločnosť Henkel slúži ako príklad a implementuje novú technológiu na dvoch produktoch radu Vernel, ktoré budú v Nemecku predstavené v októbri.

„Naše fľaše pre produkty Vernel sú vyrobené zo 100 % recyklovaného a recyklovateľného PET materiálu, pričom ich súčasť tvorí aj odstrániteľná manžeta z iného materiálu. Pokiaľ ide o recykláciu tohto typu obalov, v súčasnosti sa stále spoliehame na spotrebiteľov, že oba typy plastov od seba oddelia, pretože mnoho triediacich liniek nedokáže správne identifikovať materiál, z ktorého sú fľaše vyrobené. Digitálna vodotlač ponúka možnosť, ako sa tomuto kroku vyhnúť. Detekcia materiálu, z ktorého je nádoba vyrobená, umožňuje jednoducho a efektívne zaradiť obal do príslušnej materiálovej frakcie. Prostredníctvom pilotného projektu pre najnovší rad produktov značky Vernel chceme získať viac poznatkov o implementácii a vývoji technológie digitálnej vodotlače a posúdiť možné prínosy pre recykláciu odpadu.“

Digitálny vodoznak – nebadateľný, ale účinný

Digitálny vodoznak je nebadateľný kód veľkosti poštovej známky, ktorý je umiestnený na povrchu obalu spotrebného tovaru. Môže obsahovať množstvo atribútov, ako napr. výrobca, kód produktu SKU, typ použitého plastu a zloženie v prípade viacerých vrstiev, použitie na potravinárske resp. nepotravinárske účely atď. Zámerom je, aby obaly vstupujúce do zariadenia na triedenie odpadu umožňovali detekciu vodoznaku a jeho dekódovanie na triediacej linke pomocou kamery s vysokým rozlíšením, pričom obalové materiály sa na základe odoslaných atribútov zaradia do príslušných tokov odpadu. Týmto spôsobom možno vytvárať lepšie a presnejšie toky v triedení odpadu a následne aj kvalitnejšie recykláty, čo prospeje celému hodnotovému reťazcu v oblasti obalov. Okrem toho, že digitálne vodoznaky slúžia ako „digitálne recyklačné preukazy“, majú potenciál využitia aj v iných oblastiach, ako sú napr. angažovanosť spotrebiteľov, viditeľnosť dodávateľského reťazca a malobchodná prevádzka.

Spolupráca v rámci hodnotového reťazca na podporu obehového hospodárstva

Vzhľadom na skutočnosť, že spoločnosť Henkel sa zapojila už do prvého projektu HolyGrail, jej účasť na projekte HolyGrail 2.0 je ďalším príkladom odhodlania presadzovať inovácie v rámci vývoja udržateľných obalov a podpory obehového hospodárstva. Spoločnosť sa zapája do množstva iniciatív a partnerstiev naprieč viacerými odvetviami: napr. Henkel je zakladajúcim členom aliancie na ukončenie plastových odpadov  Alliance to End Plastic Waste /AEPW) a partnerom sociálneho podniku Plastic Bank.

V tomto roku spoločnosť Henkel zverejnila nový súbor ambicióznych cieľov v oblasti obalov do roku 2025. Súčasťou týchto cieľov je zabezpečiť, aby 100 % obalov, ktoré spoločnosť používa na spotrebný tovar, bolo recyklovateľných alebo opätovne použiteľných*, znížiť množstvo primárnych plastov z fosílnych zdrojov v spotrebných výrobkoch o 50 % a zabrániť zneškodňovaniu plastových odpadov v životnom prostredí.

Viac informácií o záväzku a opatreniach spoločnosti Henkel v oblasti udržateľných obalov nájdete na stránke henkel.com/plastic.


* S výnimkou lepiacich a spájacích produktov, u ktorých môžu ich zvyšky negatívne ovplyvniť recyklovateľnosť ich obalov alebo znečistiť toky recyklovaných materiálov

Tlačové správy (148,08 KB)

Pilotný projekt zmäkčovačov textílií značky Vernel: Digitálne vodoznaky na obaloch fungujú ako čiarový kód, ktorý nie je viditeľný ľudským okom.

Zuzana Kaňuchová Henkel Slovensko
Henkel ČR
Henkel Magyarország 
Riaditeľka Korportánej komunikácie CEE zuzana.kanuchova@henkel.com Stiahnuť vizitku Pridať do mojej zbierky