14. 10. 2020  Düsseldorf / Německo

Záväzok proti plastovému odpadu

Henkel podporuje v obchodnej sfére globálny apel na novú dohodu OSN o znečisťovaní plastami

Spoločne proti plastovému odpadu: spoločnosť Henkel spolu s ďalšími 28 globálnymi podnikmi podporila obchodný manifest, ktorým apeluje na vlády, aby sa spoločne dohodli na dohode OSN o znečisťovaní plastovým odpadom. Táto výzva zo strany veľkých podnikov prichádza ešte pred 5. zhromaždením Programu OSN pre životné prostredie (UNEA5) a v čase, keď nová správa vypracovaná Svetovým fondom na ochranu prírody (WWF), Nadáciou Ellen MacArthurovej a poradenskou spoločnosťou Boston Consulting Group naznačila potrebu práve takéhoto záväzného medzinárodného dokumentu, ktorým by sa riešila problematika znečistenia plastovým odpadom.

Každý rok sa do prírody dostane 11 miliónov metrických ton plastov, ktoré znečisťujú oceány a iné živé ekosystémy. Zdá sa, že aktuálne riešenia nie sú dostatočné na to, aby sme zvládli problém globálneho znečisťovania plastovým odpadom. Preto sa spoločnosť Henkel rozhodla spojiť sily s ďalšími veľkými podnikmi a vytvoriť spoločný obchodný manifest, ktorý je výzvou k medzinárodnej dohode o riešení znečistenia plastovým odpadom. Podporovatelia manifestu naliehavo volajú po dohode na úrovni OSN, ktorá by zharmonizovala rôznorodé regulačné normy, vytvorila spoločnú metriku a metodológiu, poverila krajiny stanovením národných cieľov a akčných plánov a podporila inovácie a rozvoj infraštruktúry, aby sa vytvorili vyrovnané podmienky napriek celým hodnotovým reťazcom súvisiacim s plastovými materiálmi.

Plasty – naša spoločná zodpovedná úloha

Plastový odpad vo voľnej prírode je jednou z najväčších výziev, ktorým v súčasnosti ľudstvo čelí. V spoločnosti Henkel si veľmi dobre uvedomujeme, že sme spoluzodpovední za riešenie tohto globálneho problému, a preto v tomto smere aj konáme. Zaviazali sme sa, že budeme smerovať náš rozvoj k cirkulárnej ekonomike, uzatvárať partnerstvá naprieč celým hodnotovým reťazcom tak, aby sme využívali udržateľné riešenia, a prispievať k znižovaniu objemu plastového odpadu,“ hovorí Sylvie Nicol, členka predstavenstva spoločnosti Henkel poverená riadením oddelení ľudských zdrojov a udržateľnosti. „Izolované aktivity jednotlivých podnikov nám však nestačia. Potrebujeme globálnu sieť na úrovni OSN, aby sme dokázali koordinovať kroky všetkých zainteresovaných strán a vykonávať zmeny súvisiace s plastovým odpadom na vyššej úrovni.“

Záväzok znížiť plastový odpad

V rámci svojich snáh o udržateľnosť a podpory myšlienky cirkulárnej ekonomiky si spoločnosť Henkel v oblasti obalových materiálov vytýčila ambiciózne ciele. Do roku 2025 bude 100 % obalových materiálov spoločnosti Henkel recyklovateľných a opätovne použiteľných*, pričom spoločnosť zníži objem panenských plastových materiálov z fosílnych zdrojov použitých na obalové materiály spotrebného tovaru o 50 %. Okrem toho chce Henkel predísť aj tomu, aby sa odpad dostával priamo do voľnej prírody, a to podporou iniciatív zameraných na zber a recykláciu odpadu a investíciami do inovatívnych riešení a technológií na báze uzavretej recyklácie. Jedným z príkladov tejto snahy je partnerstvo spoločnosti Henkel s organizáciou Plastová banka (Plastic Bank) – sociálne orientovaným podnikom, ktorý má za cieľ zastaviť znečisťovanie oceánov plastovým odpadom a zároveň vytvoriť pracovné príležitosti pre chudobných ľudí.

Okrem toho je spoločnosť Henkel zapojená aj do iných environmentálnych iniciatív, medzi ktoré napríklad patrí Aliancia na ukončenie plastového odpadu (AEPW; Alliance to End Plastic Waste) či nadácia Ellen MacArthurovej, v rámci ktorej je Henkel signatárom Globálneho záväzku Novej plastovej ekonomiky.

Viac informácií o obchodnej výzve súvisiacej s dohodou OSN o znečisťovaní plastovým odpadom nájdete na adrese plasticpollutiontreaty.org.

Viac informácií o záväzku a konkrétnych krokoch spoločnosti Henkel v súvislosti s udržateľnými obalmi nájdete na adrese henkel.com/plastic.


* Okrem lepidlových produktov, v prípade ktorých môžu zvyšky lepidla ovplyvniť recyklovateľnosť alebo znečistiť recyklačný tok.

Tlačové správy (146,94 KB)
Zuzana Kaňuchová Henkel Slovensko
Henkel ČR
Henkel Magyarország 
Riaditeľka Korportánej komunikácie CEE zuzana.kanuchova@henkel.com Stiahnuť vizitku Pridať do mojej zbierky